مطالب علمی آموزشی و ثتبی | بلاگ شخصی حسین مرادی راد

مطالب فنی | علمی | آموزشی | حقوقی | ثبتی | شرکت ها و برند تجاری

مطالب علمی آموزشی و ثتبی | بلاگ شخصی حسین مرادی راد

مطالب فنی | علمی | آموزشی | حقوقی | ثبتی | شرکت ها و برند تجاری

تمامی مطالب حقوقی و ثبتی در ایران را در این وبلاگ پوشش میدهیم

مدیریت وبلاگ : حسین مرادی راد
مدیریت مطالب: علی امیرحسینی

معرفی همکاران معتبر جهت انجام امور ثبتی:

موسسه کاردان ارقام

۴۱ مطلب با موضوع «ثبت شرکت :: شرکت های سهامی» ثبت شده است

انگیزه اینکه پشه این گفتار پشه باب اقسام شرکت ها ساغر خواهیم همدمی کنیم، این است که شما زمانی که نقشه ثبت شرکت را داشته باشید، لزوم است عاقبت آنها را به منظور جمال بشناسید. کل کدامیک از اقسام شرکت ها امتیازات و محاسن خاص غیر را دارند و ثبت بعضی آنها سلامت نمناک ساغر باشد. آش نفس کاهش تحولات تعیش ولایتی، افراد همت گرفتند آش لب همچنین وضع عطا کردن مایه، استادی و فکر غیر درجهت احراز نفع و کرایه اغلب، بند ای قراردادی را بسته ساغر کنند که شرکت لقب دارد و بالا محور این معاهده، نفع نتیجه از مایه را ناآشکار غیر توزیع کردن نمایند. که ته از لمحه اقسام شرکت ها بالا تارک کاسبی آمدند که پشه این گفتار که میانجیگری متخصصان امور ثبتی ثبت کتیبه شده به منظور این اقسام و بازدید آنها فارغ عاقبت این اقسام را به‌خاطر شما شرح شتابنده.

اقسام شرکت ها پشه زمانه ثبت

آنچه پشه این گفتار بررسی ساغر کنید

 

 • شرکت‌های مکی شرکت‌هایی هستند که به‌خاطر پایان یک عملیت برجسته و مشترک به منظور نفس آمده اند و ساغر‌توانند پشه سابقه‌های متنوع احراز و کاسبی ای کسب وری سخت‌کوشی کنند. کل یک از اعضاء این شرکت‌ها، پشه نفع و صدمه سخت‌کوشی شرکت به منظور یک تعداد سهم‌دار هستند و کسی اغلب ای کمتر سودی نمی سرما ای ضرری نمی بیند.

شرکت های مکی دور بالا دپارتمان دارند:

 • شرکت‌های انتفاعی
 • شرکت‌های غیرانتفاعی

ثبت سازمان فوری از فعالیت‌ها پرطرفداری است که امروزه بازارگه داغی نهان کرده است، وهله‌ها ثبت سازمان بی‌درنگ را پشه گفتار‌هلا به منظور کوه طور تمام به‌خاطر شما بازدید نمودیم؛ که بررسی آنرا به منظور شما منظور میکنیم. بررسی این گفتار‌ی ارزشمند خلوتگاه از مهر زایل.

 • شرکت‌های تجاری شرکت هایی هستند که به‌خاطر پایان مانور بازرگانی و مالی پشه قرارد های کاملا غیررسمی که ناآشکار دور ای تا چه‌وقت تعداد آش انتخاب تعداد مایه، تعداد نفع ارضی و انتخاب حدود مسئولیت‌ها تنسیق ساغر شود، تأسیس ساغر گردند.

پی‌جویی سراغ داده که ۸۶% از افرادی که نقشه ثبت شرکت را دارند پشه اواسط این خطسیر، به منظور مایه مطوی سکونت داشتن لمحه تسلط از کاسبی ساغر‌کشند. ثبت شرکت یکی از مسائل ثبتی است که به‌خاطر یک کاردان امور ثبتی کاسبی نوخط هلا ساغر‌باشد. به منظور شما منظور ساغر‌کنیم آش بررسی گفتار ثبت شرکت به منظور یک کاردان امور ثبت شرکت تغییر شوید و شرکت را به منظور جمال ثبت کنید. پشه بین ضروری به منظور تذکیر است که پشه این خطسیر، ثبت لاینقطع آش مشاورت مفت تلفنی لب شما خواهد عدم.

اقسام شرکت های تجاری هشت زیرگروه دارند:

 • شرکت‌های تجاری-سهامی خاص
 • شرکت‌های تجاری-سهامی عام
 • شرکت‌های تجاری آش مسئولیت محدود
 • شرکت‌های تجاری نسبی
 • شرکت‌های تجاری تضامنی
 • شرکت‌های تجاری مرکب سهامی
 • شرکت‌های تجاری مرکب غیرسهامی
 • شرکت‌های تجاری تعاونی ایجاد و کاربرد

اقسام شرکت‌ ها و تعاریف کل یک از لمحه ها

پشه این گفتار نقشه داریم شما را آش ۸ شرح از اقسام شرکت های تجاری که حاوی سهامی عام‌، سهامی خاص، آش مسئولیت محدود، تضامنی، مرکب غیرسهامی، مرکب سهامی، نسبی و تعاونی ساغر باشد، آگاه کنیم عاقبت آش ی تمام بتوانید به منظور امور درست آش این شرکت ها بپردازید.پشه نقش کل تیره وضوح و معلومات اغلب راجع به منظور کل کدامیک از شرکت ها ،به منظور کوه طور جدا لقب شرکت مربوطه را پشه محل استقرار رادار ویکی پدیا ای وبلاگ ثبت پژوهش کنید و گفتار چسبیده آش لمحه را بررسی کنید عاقبت شرح باریک رطوبت از اقسام شرکت به منظور تسلط آورید.

پشه گفتار ی اقسام مدرک‌ها ثبت شرکت، ساغر توانید تمامی مدرک‌ها ضروری به‌خاطر بنیان‌گذاری شرکت را بخوانید.

شرکت سهامی عام‌ چیست؟

شرکت سهامی‌عام، یک قبیل از اقسام شرکت های بازرگانی است که مایه‌ ی لمحه به منظور بخش‌ها، توزیع کردن شده که بخشی از این مایه از صراط فروش بخش‌ها به منظور ملت شبر ساغر آید. پشه شرکت سهامی‌عام، شمارش بخش‌ها‌داران نباید از سه تعداد کمتر باشد و مسئولیت بخش‌ها‌داران، محدود به منظور پول بخش‌ها آنهاست. پشه این شرکت، بند «شرکت سهامی عام» باید سابق و {بعد} از لقب شرکت، پشه تمامی مدرک‌ها تذکیر شود.

شرکت سهامی خاص چیست؟

شرکت سهامی خاص، شرکت بازرگانی است که جزئی مایه‌ی لمحه به منظور کوه طور تمام میانجیگری مؤسسین، شبر ساغر آید و مایه‌ی لمحه به منظور بخش‌ها، توزیع کردن شده و مسئولیت صاحبان بخش‌ها، ‌محدود به منظور پول بخش‌ها آنهاست. شمارش بخش‌ها‌داران نباید از سه تعداد کمتر باشد و نام «‌شرکت سهامی خاص»‌ باید سابق و {بعد} از لقب شرکت، پشه تمامی مدرک‌ها تذکیر شود.

شرکت آش مسئولیت محدود چیست؟

شرکت آش مسئولیت محدود، شرکتی است که ناآشکار دور ای تا چه‌وقت تعداد به‌خاطر امور تجاری تکوین شده است و کل یک از ایادی با اینکه مایه به منظور بخش‌ها ای قطعات بخش‌ها توزیع کردن شده باشد، محض به منظور تعداد مایه‌ی غیر قرابت به منظور قروض و تعهدات شرکت مسئولیت دارند. به منظور لهجه نوخط‌نمناک ساغر رمق حرف پشه صورتی که شرکت خانه‌خراب شود و نتواند پاسخگوی خواستاری‌کاران باشد طاق مایه بخش‌ها‌داران از ناآشکار ساغر‌کودک و طلبکاران نمی‌توانند پاینده عاجز مطالبات غیر را از مایملک شرکای شرکت جستن کنند. پشه لقب شرکت باید بند ‹‹‌آش مسئولیت محدود›› به منظور کوه طور تمام تذکیر شود.

شرکت تضامنی چیست؟

شرکت تضامنی، شرکتی است که ذیل نام مخصوصی به‌خاطر امور تجاری ناآشکار دور ای تا چه‌وقت تعداد آش مسئولیت تضامنی تکوین ساغر‌شود. ولو مال و مایه ی شرکت به‌خاطر تأدیه‌ی جزئی قروض وافی نباشد، کل یک از ایادی مامور وام‌گذاری جزئی قروض شرکت هستند. کل قراری که ناآشکار ایادی برخلاف این، نقش بگیرد پشه معادل افراد سوم، بلا خاصیت خواهد عدم. پشه لقب شرکت تضامنی باید بند «شرکت تضامنی» ‌و حداکثر کنیه یک تعداد از ایادی تذکیر شود.به منظور نوعی دیگر ساغر رمق حرف که ولو لقب نثار مالکان شرکت پشه لقب شرکت محدودیت شده باشد، شرکت تضامنی اسم ساغر‌شود.

شرکت مرکب غیرسهامی چیست؟

شرکت مرکب غیرسهامی یکی دیگر از اقسام شرکتهای مناسب ثبت پشه ایران ای داخل از سرزمین است، که به‌خاطر امور تجاری ذیل نام مخصوصی ناآشکار یک ای تا چه‌وقت تعداد شریک‌المال پایندان و یک ای تا چه‌وقت تعداد شریک‌المال آش مسئولیت محدود، با ترویج بخش‌ها، تکوین ساغر‌شود. شریک‌المال پایندان، مامور تمامی قروضی است که امکان‌پذیر است منها بالا مال شرکت نفس داشته باشد. شریک‌المال آش مسئولیت محدود، شخصی است که مسئولیت او محض به منظور تعداد مایه‌هلا است که درشرکت وضع داده است و ای ساغر خواهد وضع دهد. پشه کنیه شرکت باید بند «شرکت مرکب» ‌و حداکثر کنیه یکی از شرکای پایندان، تذکیر شود.

پی‌جویی سراغ داده که ۸۶% از افرادی که نقشه ثبت شرکت را دارند پشه اواسط این خطسیر، به منظور مایه مطوی سکونت داشتن لمحه تسلط از کاسبی ساغر‌کشند. ثبت شرکت یکی از مسائل ثبتی است که به‌خاطر یک کاردان امور ثبتی کاسبی نوخط هلا ساغر‌باشد. به منظور شما منظور ساغر‌کنیم آش بررسی گفتار ثبت شرکت به منظور یک کاردان امور ثبت شرکت تغییر شوید و شرکت را به منظور جمال ثبت کنید. پشه بین ضروری به منظور تذکیر است که پشه این خطسیر، ثبت لاینقطع آش مشاورت مفت تلفنی لب شما خواهد عدم.

شرکت مرکب سهامی چیست؟

شرکت مرکب سهامی،نوعی شرکت است که ذیل نام مخصوصی ناآشکار یک شمار شرکای سهامی و یک ای تا چه‌وقت تعداد شریک‌المال پایندان تکوین ساغر‌شود. شرکای سهامی کسانی هستند که مایه‌ی آنها به منظور نقش بخش‌ها ای قطعات بخش‌ها مساوی القیمه درآمده و مسئولیت آنها عاقبت تعداد نیز مایه‌هلا است که پشه شرکت دارند. شریک‌المال پایندان کسی است که مایه‌ی او به منظور نقش بخش‌ها درنیامده و مامور تمامی قروضی است که امکان‌پذیر است منها بالا مال شرکت نفس داشته باشد .پشه نقش بی‌شمارگشتن شریک‌المال پایندان، مسئولیت آنها پشه معادل طلبکاران و روابط آنها آش یکدیگر، پیرو آیین‌نامه‌ها شرکت تضامنی خواهد عدم. پشه لقب شرکت باید بند «شرکت مرکب»‌ ‌و حداکثر کنیه یکی از شرکای پایندان تذکیر شود .

شرکت نسبی چیست؟

شرکت نسبی شرکتی است که به‌خاطر امور تجاری، ذیل نام مخصوص ناآشکار دور ای تا چه‌وقت تعداد تکوین ساغر‌شود و مسئولیت هریک از ایادی به منظور قرابت مایه‌هلا است که پشه شرکت وضع داده اند. پشه کنیه شرکت نسبی بند «شرکت نسبی» و حداکثر کنیه یکی از ایادی باید تذکیر شود؛ پشه صورتی که کنیه شرکت حاوی اسامی جزئی ایادی نباشد {بعد} از کنیه شریک‌المال ای شرکایی که تذکیر شده عبارتی از جماعت «و ایادی» و «‌و برادران» قهراً است.

شرکت تعاونی چیست؟

یکی دیگر از اقسام شرکتها، شرکت تعاونی شرکتی است که مطابق روش سوداگری جمهوری اسلامی ایران، جزئی ای حداکثر ۵۱% مایه‌ی لمحه به منظور سبب‌ی جوارح پشه انتخاب شرکت تعاونی قرارگیرد و وزارتخانه‌ها، پرسنل‌ها، شرکت‌های دولتی و قریب به منظور اقبال و ذیل جامه اقبال، داو‌ها،‌ شهرداری‌ها، شوراهای اسلامی کشوری، قاعده مستضعفان و غیر نهادهای متداول ساغر‌توانند مطابق سبب هلا از صراط دین با بخش ای کل صراط روا دیگر از جماعت شراکت، زدوخورد کردن، عقد زراعت، ‌غرس نهال، ربح، ربح به منظور نذر تملیک، صفعه نذر، فروش اقساطی و صفا، عمل به منظور دستگیری پشه تأمین ای کاهش مایه‌ی شرکت‌ های تعاونی نمایند، با لمحه که مستخدم باشند.

یکی از حالات فراهم آورنده قدر پشه جانب ثبت سازمان غیرتجاری، مصرف های درست به منظور بنیان‌گذاری سازمان میباشد؛ ورقه‌شناسایی ثبت سازمان شکل‌پذیر از تعداد زیاد (بیشتراز ۰۲ ) سربازی است که من‌وتو به‌خاطر شما پشه گفتار مصرف های بنیان‌گذاری و ثبت نمایش‌دادن سازمان به منظور کوه طور تمام بازدید نموده ایم. چاهک عجب است که آش بررسی این گفتار ی پرمحتوا، تمامی مصرف ها و ورقه‌شناسایی هارا بدانید و آن‌وقت به منظور ثبت سازمان بپردازید.

 

مساوی سبب هلا از روش به منظور تذکیر تا چه‌وقت لطیفه ی برجسته پشه مخرج اقسام شرکت ها ساغر پردازیم:

پشه مواردی که ساز‌های دولتی پشه تأسیس تعاونی، شریک‌المال ساغر شوند پشه گذشتن مدتی که آش رضا وسطین ضمن بند شرکت، انتخاب خواهد شد، هیمنه مایه‌گذاری اقبال به منظور تدریج بازپرداخت و صددرصد مایه به منظور تعاونی دل‌بستگی داشتن خواهدگرفت.

تعاونی‌های تولیدی، حاوی تعاونی هایی است که پشه امور درست به منظور کاشت، چهارپا داری، ‌چهارپا پروری، پروراندن و نخجیر کوسه، شیلات، حرفه، سرچشمه، ‌آبادانی ولایتی و دهاتی و مانند اینها سخت‌کوشی میکنند.

تعاونی‌های تسهیم، عبارتند از تعاونی‌هایی که لزوم کارها تولیدی و ای کاربرد کنندگان مستخدم غیر را پشه چارچوب صلاحدید متداول و به منظور ملحوظ افت مصرف‌ها و بها‌ها تأمین میکنند.

تعاونی‌های گذارده این روش آش چرانیدن قوانین و آیین‌نامه‌ها ساغر‌توانند به منظور امور صادرات و واردات پشه قلمرو گذارده غیر بپردازند.

تشابه های حاضر پشه اقسام شرکت ها

نفس شریک‌المال :

حداکثر ۲ شریک‌المال پشه ( شرکت تضامنی، شرکت نسبی، شرکت آش مسئولیت محدود، شرکت مرکب سایر سهامی )

حداکثر ۳ شریک‌المال پشه ( شرکت سهامی خاص ، شرکت مختبط سهامی )

حداکثر ۵ شریک‌المال پشه ( شرکت سهامی عام )

حداکثر ۷ شریک‌المال پشه ( شرکت تعاونی ایجاد و کاربرد )

تمامی ورقه‌شناسایی ها و مصرف ثبت شرکت را پشه گفتار هلا به‌خاطر شما تعبیر کرده ایم، عاقبت متقاضیان به منظور این ورقه‌شناسایی ها دسترسی داشته باشند و بتوانند این مصرف هارا تمشیت کنند؛ قیم ضروری به منظور تذکیر است که سند های کمی پشه انتخاب مصرف ثبت شرکت شفیع‌طلب است انگار ولو شرکت تان پست باشد، مصرف جریده غیررسمی یک بها است، ولو شرکت تان معظم باشد ، مصرف جریده غیررسمی قیمتی نمناک خواهد شد. لا طاق جریده غیررسمی بالعکس مصرف های دیگر مانند مباشر، اعلان های ثبتی، واریزی های شرعی و … ایضاً دودمان به منظور قبیل شرکت، شمارش جوارح، مطالب شرکت و … نااستوار و متشابه خواهد عدم.

دلمه‌شدن معاهده پشه اقسام شرکت ها :

تکوین شرکت، هویت قراردادی دارد که به منظور نقش اساسنامه ای شرکتنامه تنسیق ساغر شود. پس، چرانیدن شروط رادیکال صحه کردارها یعنی نقشه و قانع ،لیاقت ، گذارده آش شروط خاص لمحه ، مشروعیت سو ، لازم است و فنا چرانیدن این شروط ،  منتهی به منظور نقض ای فنا توانایی شرکت خواهد عدم.منها بالا این شروط ، یک نهانی شروط شکلی همچنین شبه ناچاری نفس معاهده کتبی ، به‌خاطر تکوین شرکت ضروری است.

آورده ی ایادی ( مایه ) :

نقدی : آورده هلا که گذارده لمحه علت نقدینه باشد.

سایر نقدی : نتیجه ماتریالیست (روایت‌شده و سایر روایت‌شده) نتیجه سایر ماتریالیست : (ناحق نگارش ،ناحق شایعه‌سازی ،ناحق احراز و کسب ،ناحق بهره‌گیری ،جهل فنی) صنعت (کاسبی ،حرفه، سخت‌کوشی)

مناسب تذکیر است برآورد آورده های سایر نقدی موسسان، میانجیگری لیسانسیه غیررسمی صدارت عدلیه که به منظور نقش کتبی اعلان عقیده ساغر شتابنده پایان ساغر شود.(سبب ی ۷۶ لایحه ) و همانطورکه از هویدا سبب ی ۷۶ لایحه فهم ساغر شود، محض موسسین ناحق با خود حمل کردن آورده های سایر نقدی را دارند.

اقسام شرکت ها درس زیاد مهمی درزمینه ی ثبت شرکت است چون ولو شما از لمحه شناسایی دقیقی نداشته باشید، پشه ثبت شرکت غیر آش مساله مقابل ساغر شوید. ته ولو شرح باریک اقسام شرکت را به منظور جمال دریافت نکردید، از مشاورت مفت من‌وتو سو انتخاب قبیل شرکت غیر بخش مند شوید عاقبت پشه مشکل‌مالی های این خطسیر نیوفتید و آش کامکاری این مرتبه از ثبت شرکت غیر را ملاذ تارک بگذارید. به‌خاطر اینکار، طاق وافی است آش من‌وتو تلاقی بگیرید.

سوالات عرفی

اقسام شرکت ها کدامیک اند؟

اقسام شرکت ها حاوی: شرکت های سهامی خاص، سهامی عام، مرکب سهامی و سایر سهامی، تعاونی، تضامنی، شرکت آش مسئولیت محدود، شرکت سایر تجاری ساغر باشند که پشه ایران و داخل از سرزمین زیاد متداول ساغر باشند.

راهنمای بنیان‌گذاری اقسام شرکت ها را از کجا بخوانیم؟

پشه این گفتار پشه باب شناساندن اقسام شرکت های تجاری و سایر تجاری و راهنمای بنیان‌گذاری آنها به منظور نقش تمام توصیف داده شده است.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ خرداد ۰۱ ، ۱۷:۴۲
علی امیرحسینی

 شعبه ها و نمایندگی های شرکتهای فرنگی ازسالیان پیشین از انقلاب اسلامی در کشور ایران با ثبت در سازمان ثبت شرکتهای به صورت رسمی به عمل در جمهوری اسلامی ایران می پرداختند . بعداز انقلاب اسلامی و ثبت اصل 81 قانون اساسی ایران که دادن امتیاز تشکیل موسسات در کارها تجاری , صنعتی , کشاورزی , معادن و سرویس ها به خارجیان را ممنوع اعلام می نمود , سازمان فوق الذکر از به ثبت رساندن شعب و نمایندگی های موسسه ها فرنگی امتناع نمود و لذا عمل آنها در جمهوری اسلامی ایران با اختلال مواجه شوید . این دستور منجر شد ابتدا وزیر وقت ( شهید رجایی ) طی طومار ای به دلیل آن که بعضا از وزارتخانه ها و موسسه های مدنی درباره با سود گیری از متخصص ها فرنگی ناگزیر به بسته شدن قرارداد با موسسات فرنگی بودند و دست‌کم جهت گزینش اقامتگاه رسمی آنها ثبت شرکتهای مزبور اضطراری به لحاظ می رسید , از شورای دربان قابلیت ثبت کردن شرکت ها مزبور را استعلام کند .
شورای دربان در جواب به سوال مزبور قابلیت ثبت شرکت ها فرنگی را که با دستگاه های مدنی جمهوری اسلامی ایران قرارداد رسمی انعقاد نموده بودند , مورد قبول قرار بخشید و این دستور را برخلاف اصل 81 قانون اساسی کشور ندانست . لحاظ شورای پاسبان در این راستا سبب ساز به آن شد تا سازمان ثبت شرکت های فقط با ثبت آن نوع از شرکتهای فرنگی که پیروز به منعقد قراردادی با دستگاه های مدنی شده بودند , موافقت و از ثبت مابقی دوری کند . با این وجود زیرا به عارضه ها متعدد لزوم ثبت کردن شرکت ها فرنگی واجب به حیث می رسید , دولت لایحه ای را نثار مجلس نمود تا موقعیت ثبت شرکت ها فرنگی را از روش ثبت ماده واحده ای مهیا آورد . به رغم آن که در لایحه نخستین طرح مزبور هیچ جور اشاره ای به ثبت دین طومار اجرایی آن بوسیله هیات وزیران نگردیده بود , در جریان ثبت ضابطه مزبور این قضیه مطرح و به طریق تبصره ای به همراه ضابطه آن با اکثریت رای ها به ثبت رسید .
ضابطه اذن ثبت شعبه یا این که نمایندگی موسسه ها فرنگی , تصویب شده 21 آبان ماه 1376 به موجب ماده واحده ای چنین مقرر می‌کند : ( شرکت ها فرنگی که در میهن محل ثبت خویش شرکت رسمی شناخته میگردند , منوط به کار متقابل از طرف سرزمین مورد نظر , می‌توانند در مسئله هایی که به وسیله دولت کشور‌ایران گزینش می شود در چهارچوب قانون ها و قوانین میهن به ثبت شعبه یا این که نمایندگی خویش مبادرت نمایند . تبصره – آئین طومار اجرایی این ضابطه سازه به سفارش وزارت کارها اقتصادی و میزان دارایی با هماهنگی بقیه مراجع ذیربط به ثبت هیئت وزیران خواهد رسید . ( همانطور که مراعات می شود , آمار فوق نشان می‌دهد که تاکنون تعداد متعددی شعبه شرکت فرنگی به ثبت رسیده است , هم اکنون آن که تعداد نمایندگی های ثبت شده به میزان ای نادر است که جای تاءمل و دعوا دارااست . در هر مورد طبق بیانات مسئولان سازمان مزبور , سازمان ذی‌ربط به دلیل نواقص رسمی به ثبت نمایندگی های موسسات فرنگی در جمهوری اسلامی ایران رغبت ندارد . برخلاف سپرده گذاری بی واسطه فرنگی که متعالی ترین مدل کار یک شرکت فراملی است , فروش محصول ها و بازاریابی در ورای مرزهای مرز و بوم از روش شعبه یا این که نمایندگی از جمله کم ترین جور کار موسسه ها فرنگی به حساب آورده می شود . لذا با دقت به آن که بخش اعظمی از شرکتهای فرنگی در نقاط متفاوت عالم , از جمله در جمهوری اسلامی ایران , با توسل به چنین روش هایی به کار درگیر می‌باشند و در حقوق و دستمزد جمهوری اسلامی ایران هم مقولاتی به‌این دسته

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ مرداد ۹۹ ، ۰۶:۲۰
علی امیرحسینی

امروزه , سازه به عوارض مختلف ثبت کردن شرکت گزینش هوشمندانه ای است . شما از روش ثبت نمودن شرکت یک کار قانونی و رسمی خواهید داشت و اعتبار بیشتری نیز کسب می‌نمایید . با ثبت شرکت تمام جزئییات از جمله میزان سرمایه , میزان سهام و . . به صورت مکتوب و رسمی در اساسنامه شرکت و مابقی سندها قید میگردد و اگر که مشکلی دربین اعضا و افراد ثالث پیش بیاید , فرآیند حل اختلاف دوچندان بی آلایش خیس از هنگامی خواهد بود که شراکت فردی باشد .

از منظر دیگر ثبت شرکت به سوی شراکت اعضا هم تاثیرگذار است و اطمینان بیشتری به همراه دارااست . چون در صورت شراکت با فرد ممکن است قراردادها شفاهی باشد و حتی‌در صورت کتبی بودن پشتیبان محکمی نداشته باشد در حالی که وقتی که اعضا در قالب یک شرکت با همدیگر شراکت نمایند , میزان سهم الشرکه یا این که سهام و طریق تقسیم سود و ضرر و زیان و بقیه مساله مالی و حقوقی به صورت مدون به ثبت رسیده و امکان پیگیرد رسمی دارااست . این فرمان در صورت پیدایش اختلاف با افراد ثالث هم درستی می نماید و نگهدارنده منافع شرکا و هم افراد ثالث و طرف قرارداد با شرکت است .

علاوه بر این , در بخش اعظمی از مورد ها امتیازات و اعتبارات مدنی , گونه های وام های بانکی و مجوزهایی که برای انجام عمل های گوناگون الزامی است صرفا یگانه موسسات ثبت شده میباشد و افراد واقعی از چنین مزایایی منفعت مند می‌باشند .

با ثبت کردن شرکت قابلیت شرکت در مناقصات و مزایدات قانونی برایتان مهیا خواهد شد .

موادسازنده کلی تشکیل دهنده شرکت :

درحال حاضر با دقت به مزایای متفاوت ثبت شرکت , این سوال مطرح می شود که چه‌گونه می‌توانیم شرکت تشکیل دهیم ؟ ذیلاَ به بررسی موادتشکیل دهنده کلی تشکیل دهنده شرکت میپردازیم .

اولیه : همیاری دو یا این که تعدادی نفر

شرکت , بایستی دارنده دست کم ( دو عضو ( باشد و هر کدام چیزی به شرکت بیاورد که روی نیز , سرمایه شرکت را تشکیل دهد . طبق ضوابط کشور‌ایران , شرکت با سهیم واحد رسمی نیست . اما صحت دارد که در دستمزد دولتی , شرکت جز با همیاری دستکم دو نفر به‌وجود نمی آید , البته در دستمزد تجارت , با اعتنا به شخصیت حقوقی شرکت , اوضاع قدری گوناگون است . به صورت نمونه , ( شرکت سهامی یگانه ( دست‌کم با همیاری سه نفر تشکیل می شود و راجع‌به ( موسسات سهامی عام ( , شرکت با همیاری دست کم پنج نفر سهامدار تشکیل می شود .

دوم : آوردن حصه

هرمورد از شرکاء , می بایست حصه ای تحت عنوان ( آورده ( به شرکت بیاورند و سرمایه شخصی هر کدام از شرکاء با آورده های دیگر شرکاء , ( سرمایه شرکت ( را تشکیل خواهد اعطا کرد .

سوم : کسب سود و تقسیم آن

از خصایص اکثر شرکت , این است که انگیزه از تشکیل آن جستجوی سود و تقسیم آن در بین شرکاست . شرکاء ممکن است متضرر نیز بشوند که در این‌حالت , می بایست در ضرر و زیان وارده هم شریک باشند .

قابل ذکر است سود بایستی جنبه ( دنیوی ( داشته باشد و شرکت نمی تواند برای علم آموزی ثواب معنوی تشکیل شود . براین اساس , موسسه ای که انگیزه کلیدی آن , علم آموزی سود دنیوی نباشد , بلکه با هدف ها آدم از صمیم قلب , فرهنگی یا این که ورزشی و امثال آن تشکیل شود , چه بسا در صورتیکه به اعضایش , سود دنیوی غیرمستقیمی نیز برساند , موسسه غیرتجاری تلقی می شود . به عبارت دیگر , موسسه غیرتجاری به قصد بردن سود و تقسیم آن در بین اعضاء تشکیل نمیشود , اگر‌چه ممکن است به صورت فرعی و غیرمستقیم , سودی هم قسمت اعضاء نماید .

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۱ تیر ۹۹ ، ۱۸:۴۵
علی امیرحسینی

تشکیل کمپانی سهامی عام , نیازمند توده شدن سرمایه رقم خورده در طرح اساسنامه است . بعد از این‌که سرمایه کمپانی , تعهد و ( 35 ( درصد آن به صورت عیب گیری پرداخت شوید , تعداد سهام هریک از تعهدکنندگان انتخاب و اعلام می شود .
رژیم حقوقی تامین سرمایه و تخصیص سهام به شرکاء , موضوعاتی است که درین مقاله به آنها پرداخته خواهد شد . شایان ذکر است خوا‌نندگان متشخص , در صورت نیاز به کسب داده ها بیشتر , می‌توانند به مقاله‌ها ( تشریفات ثبت کمپانی سهامی عام ( و ( مدارک مایحتاج برای ثبت کمپانی سهامی عام ( مراجعه کنند .
الف ) میزان سرمایه
دستکم سرمایه برای تشکیل کمپانی سهامی عام , ( 5 میلیون ( ریال است . صد رد صد , اکنون با اعتنا به تورم جان دار , این مبلغ برای تشکیل کمپانی سهامی کفاف نمیدهد , ولی تا ضابطه تغییر تحول نکند , توده سرمایه ( 5 ( میلیون ریالی برای تشکیل کمپانی سهامی عام کافی است .
مبلغ مذکور دستکم مبلغ سرمایه اثبات موسسه ها سهامی است . اگر که سرمایه کمپانی بعداز تاسیس به هر علت از دست‌کم مذکور در ضابطه کمتر شود بایستی کاسه بازه مقرر در ضابطه نسبت به ارتقاء سرمایه تا میزان دست کم مقرر مبادرت به کار آید یا این که کمپانی به مدل دیگری از گونه های موسسات مذکور در ضابطه تغییر و تحول صورت یابد وگرنه هر ذینفع می‌تواند انحلال آن را از دادگاه صلاحیت دار التماس نماید .
با این حال دادگاه مشوق انحلال کمپانی نیست و هر گاه پیشین از صادر شدن رای قطعی موجب التماس انحلال منتفی گردد دادگاه رسیدگی را موقوف مینماید .
براین اساس پولی سرمایه برای تشکیل و دوام کمپانی سهامی رقم خورده شده‌است که کمپانی نمی تواند کمتر از آن سرمایه داشته باشد و هر گاه سرمایه کمپانی به هر علت به کمتر از این پول تنزل پیدا کرد بایستی نسبت به واریزی مبلغ تا سقف مبلغ رقم خورده و یا این که تبدیل کمپانی به دسته دیگری از اشکال موسسات نوشته شده در ماده 19 ضابطه افراد حقوقی و موسسه ها تجاری مبادرت شود . چون در گونه های متعدد موسسه ها غیرسهامی درج شده در ضابطه دست کم سرمایه ای نیست و به این ترتیب کمپانی سهامی با هر مبلغ سرمایه میتواند سوای گونه های رسمی با رعایت قانون ها کمپانی مورد تبدیل به هر مدل کمپانی دیگری تبدیل شود . در صورتیکه تبدیل انجام نگیرد هر ذینفع یعنی سهامدار , طلبکار و مدیریت و بازرس میتواند به دادگاه مراجعه و تقاضای انحلال کمپانی را کند . دراین مورد نیز دادگاه سماجت بر انحلال کمپانی ندارد و در‌صورتی‌که قبلی از صادر شدن رای قطعی در جریان دادرسی ایراد برطرف شود رسیدگی موقوف خواهد شد . البته در ضابطه 1392 این شیوه چاره با ایراد ماده 20 ق . ا . ح . ش . ت مواجه است .
همان گونه که اشاره شد , بخش اکثر سرمایه کمپانی سهامی عام از روش فروش سهام به مردمان تامین می شود . لذا در ماده 252 ضابطه گذار پولی را که برای تشکیل کمپانی سهامی عام گزینش و مقرر نموده اند که سایر آن در پروسه بعدی طبق اساسنامه وصول خواهد شد . در ضابطه 1347 هم از همین روش پیروی شده بود و برای تاسیس موسسه ها سهامی عام موسسین باید اقلاَ بیست درصد سرمایه کمپانی را خویش تعهد کرده و لااقل سی و پنج درصد مبلغ تعهد شده را در حسابی به اسم کمپانی در شرف تاسیس نزد یکی بانک ها سپرده بعد از آن اظهارنامه ای به پیوست طرح اساسنامه کمپانی و طرح اعلامیه پذیره نویسی سهام که به امضاء همگی موسسین رسیده باشد در تهران ها به دایره ثبت موسسه ها و در نقاطی که دایره ثبت شرکت های وجود نداشت به سازمان ثبت ورقه ها و املاک مراجعه میشود

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۱ تیر ۹۹ ، ۱۲:۵۳
علی امیرحسینی

در حقوق و دستمزد انگلیس دو طریق متعدد بازرسی پیش گویی شده‌است :
1 - درباره‌ی اولیه , وزارت تجارت و صنعت بازرسان را انتخاب می نماید تا کارها کمپانی را بررسی نموده و گزارش کنند . این بازرسی خیلی قانونی و به صورت بدون واسطه است . قابل ذکر است , انتخاب این گونه بازرسان از سمت وزارت فوق ممکن است به خواهش خویش کمپانی باشد که دست کم 200 عضو یا این که اعضایی که دارنده دستکم یک دهم سهام منتشره میباشند این التماس را صورت می دهند , در‌این‌صورت‌ این سهامداران می بایست هزینه را پرداخت کنند .
در برخی مواقع بازرسی ممکن است از سمت دادگاه انجام گیرد . به هنگام بازرسی ها عمدتاَ با روش نخستین فوق ممکن است این سود نتیجه ها شود که فیک یا این که خوی خطا دیگری صورت پذیرفته یا این که این که اعضای کمپانی همگی داده ها را که به صورت سنجیده مورد توقع بوده نداده اند . یا این که این‌که صاحب حقیقی وواقعی سهام یا این که در دست گرفتن کنندگان حقیقی وواقعی کمپانی را معین نکرده اند . اما این بازرسی در هنگامی که منافع همگانی ایجاب نماید ممکن است به چاپ رسد .
2 - مورد و دسته دوم بازرسی که ممکن است از سمت وزارت فوق الذکر صورت بپذیرد در مرحله ذیل خیس و غیرقانونی است , گزارش آن چاپ نمی‌شود . بلکه از کمپانی منظور می شود که اوراق مختص را جهت بازرسی ارائه دهد و در شرایطی که ورقه ها در دست نیستند از کمپانی منظور می شود که در کجا می توان این ورقه ها را یافت .
هر گاه کمپانی مراد فوق را اجابت نکند ممکن است مورد بازخواست و تنبیه قرار بگیرد . روش دوم مخارج متعددی را در برندارد و در بخش اعظمی از بازرسی ها از مدل دوم به کار گیری می شود .
اثر ها و پیامدهای بازرسی در دستمزد انگلیس

بازرسی ممکن است اثراتی به دنبال داشته باشد . هر گاه مبادرت مجرمانه ای واضح شود یا این که شخصی مظنون به فعالیت مجرمانه باشد یافته های بازرسان ممکن است تعقیب وزارت فوق را درپی داشته باشد . یا این که ممکن است موجبات انحلال کمپانی و یا این که موجبات جبران ضرر را آماده کند ولی چنانچه قرار است موجبات جبران ضرر آماده شود به موجب ضابطه سال 2006 , وزارت فوق به اسم کمپانی چنین دعوایی طرح می نماید .

ثبت کمپانی
در پرونده Norwest Holst Ltd V . Secretary of state for Trade ( 1978 ) , درین پرونده hord Dening تیتر نمود از سال 1948 قوانین با ارزشی در رابطه ضابطه شرکتهای وجود داشته , اکثری از بازرسی ها از سمت بازرسان صورت گرفته , درین پرونده وزیر تجارت و صنعت بیرون از اختیارات فعالیت نموده است . وی بایستی ابتدا به کمپانی اخطار میکرد و به آنان مجال می داده و در عین هم اکنون وزیر باید عوارض کافی می داشت در حالی که اینگونه کمبود . براین اساس رای دادگاه بر این قرار گرفت که وزیر غلط کرده که بازرسان را منصوب کرده زیرا هیچ توجهی نداشته و در غایت دلیل شد که ضابطه در‌حالتی که وجود بازرس را موجه می داند که بر پایه ی عدالت باشد . در پرونده دیگری که دستور بازرسی انجام شد مرتبط با پرونده Press Ltd 3 Re Pergamonبود . درین پرونده مدیران کمپانی Maxweii و غیره بودند که‌این این موسسه به موجب ماده 165 ضابطه 1985 ذیل بازرسی قرار گرفت البته مدیران تیتر کردند که بازرسی نباید صورت پذیرد و خویش را ملزم به پاسخگویی به سوال های ندانستند . بلکه تیتر کردند که باید یک اطمینان از قبلی به آن‌ها داده شود . در کار اقدامات طوری انجام شد که بیان کننده یک تحقیق قضایی است . بازرسین که موردها امتناع را به دادگاه اعلام کردند , دادگاه پژوهش رای اعطا کرد که مدیران مستحق چنین اطمینانی نیستند

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۱ تیر ۹۹ ، ۰۹:۰۷
علی امیرحسینی

اول – برخورداری از حقوق و دستمزد , پشتیبانی ها و وام ها یکسان با سپرده گذاری فرنگی

ممکن است از جمله ابتدایی ترین حقوق و دستمزد , برخورداری از خلق و خوی متساوی با سایرافراد باشد . به رغم این‌که اکثری از کشورها جهت جذب سرمایه گذاران به اعطای حقوق و دستمزد و تسهیلاتی بیش تر از سرمایه گذاران داخلی خویش مبادرت میکنند , لکن به حیث میرسد در صورت مساعد بودن موقعیت مرزوبوم برای سپرده گذاری , صرف اعطای دستمزد هم اندازه با سرمایه گذاران داخلی , سرمایه گذاران فرنگی را به مرزوبوم جذب خواهد نمود .
در این سمت ماده 8 ضابطه سپرده گذاری چنین مقرر می‌نماید : ( سپرده گذاری های فرنگی شامل این ضابطه از همگی دستمزد , حمایت‌ها و تسهیلاتی که برای سپرده گذاری های داخلی موجود هست به صورت یکسان برخوردار هستند . ( در ماده مزبور به حقوق و دستمزد , پشتیبانی ها و وام ها اشاره شده‌است که به لحاظ میرسد آنان همانا ( حقوق و دستمزد ( معادل می‌باشد . مراد از حقوق و دستمزد هم اندازه آن است که قانون ها و قانون ها درباره ی سپرده گذاری داخلی و فرنگی به صورت یکسان اعمال خواهد شد . به ابلاغ دیگر , در اخلاق و رفتار با سرمایه گذاران فرنگی در‌این مرز و بوم تبعیضی صورت نخواهد گرفت .
درپی عبارت ( حقوق و دستمزد ( , قانونگذار به ( حمایتها ( و ( وام ها ( اشاره کرده است . به‌این معنی که در هر جا که از سرمایه گذار داخلی حمایت گردد , از سرمایه گذار فرنگی هم حمایت خواهد شد . به همین ترتیب درصورتی که تسهیلاتی به سرمایه گذار داخلی اعطا شد , سرمایه گذار فرنگی هم از این قاعده مستثنا نخواهد بود و به او هم چنین تسهیلاتی اعطا خواهد شوید .
قابل ذکر است این ماده از جمله موادی هست که در حین ثبت آن با اختلاف نظرهایی همراه بود . در طرح اول ضابطه سپرده گذاری به جای ( پشتیبانی ها ( , عبارت ( معافیت ها ( مقرر شده بود و از این جهت مورد اعتراض بعضا از نمایندگان مجلس واقع شد . دلیل معارضان حاکی از آن بود که معافیت های مالیاتی در سرزمین به حیث ضرورت فعال‌ساز‌ی ایجاد در قسمت های محروم مرزوبوم و به حیث حمایت از بخش محرمانه که ضرورت دارااست تقویت شود , داده می شود و هر که از بیرون مرزها سرمایه خویش را میاورد و دفتر خویش را تعیین می نماید , قاعدتاَ بخش محرمانه ضعیفی نیست که معافیت های مالیاتی , به صورت لزوم , در اختیار آن‌ها هم قرار گیرد .
از آن جا که به رغم وجود بعضی نظرهای مخالف , اکثریت نمایندگان موافق ماده مزبور بودند , نوشته ماده به به عبارتی صورت مورد ثبت واقع شد . لکن درپی اختلال شورای پاسبان مبتنی بر این‌که معافیت برای بیگانگان برخلاف قانون اساسی کشور است , عبارت ( معافیت ( از نوشته ماده حذف شوید و ( حمایت‌ها ( جایگزین آن شد .
درهرحال , سپرده گذاری های فرنگی از همگی حقوقی که برای سپرده گذاری های داخلی حال و روز شده به صورت یکسان برخوردار می گردند و از تمامی معافیت های مقرر در ضابطه مالیات های بی واسطه , از جمله معافیت پانزده ساله ای که صرف حیث از سرمایه گذاران داخلی و فرنگی برای افراد حقیقی و واقعی و حقوقی که در بخشها آزاد به گونه های کار های اقتصادی اشتغال دارا‌هستند مقرر شده است , فایده مند میگردند .
دوم - تضمین در قبال ملی شدن و سلب مالکیت رسمی

از سایر تضمین هایی که ضابطه سپرده گذاری برای سرمایه گذاران فرنگی در لحاظ گرفته است , تضمین در قبال ملی شدن و سلب مالکیت رسمی است . به‌این توضیح که طبق قانون ها میان المللی , به دست آوردن اموال خارجیان می بایست به صورت رسمی صورت گیرد . به عبارت دیگر ,

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ تیر ۹۹ ، ۱۲:۱۱
علی امیرحسینی

موارد انحلال کمپانی سهامی :

مورد ها انحلال کمپانی سهامی گاه در ضابطه پیش گویی شده‌است در‌این حالت انحلال رسمی است و گهگاه کمپانی به امر دادگاه منحل می شود در این حالت انحلال قضایی است .
• الف - انحلال رسمی
قواعد همگانی انحلال شرکتهای درخصوص کمپانی سهامی قابل اعمال است .
طبق بند 1 و 2 ماده 186 ضابطه افراد حقوقی و شرکتهای تجاری کمپانی سهامی در نکات زیر منحل می شود :
1 - زمانی که کمپانی موضوعی را که برای آن تشکیل‌شده شده‌است انجام داده یا این که انجام آن ناممکن شده باشد .
2 - کمپانی برای بازه مشخص تشکیل شده و آن بازه منقضی شده باشد , مگر این که زمان مذکور قبلی از انقضاء تمدید شود .
3 - مجمع همگانی فوق العاده به هر عاملی به انحلال کمپانی رای دهد .
4 - مخلوط یا این که جزء‌جزء‌کردن در صورتی‌که که باعث به محو شخصیت حقوقی کمپانی شود .
5 - صادر شدن حکم قطعی دادگاه مبتنی بر انحلال در مواقعی که در ضابطه مقرر شده‌است .
1 - انجام قضیه معلوم
معمولاَ در اساسنامه شرکتهای تجاری زمینه کمپانی حیاتی و اعتنا مختص مشخص و معلوم می شود چون کمپانی تنها در موضوعی قادر است کار داشته باشد که در اساسنامه قید شده‌است و زیرا عمل بیرون از زمینه کمپانی ممنوع است , موسسین تلاش می نمایند بزرگترین دامنه شمول را برای عمل کمپانی تعیین کنند . به نحوی که در مجله قانونی گهگاه دو یا این که سه برگه از خبرنامه به انتخاب قضیه یک کمپانی اختصاص داده می شود .
در کمپانی سهامی انتخاب مسئله کمپانی به لحاظ شرکاء است که حدود عملیات کمپانی را مشخص می نمایند . اما از جهت نگهداری دستمزد بقیه افراد و رعایت مشروعیت رقابت و ممنوعیت گزینش یک مورد برای یک سری کمپانی همنام , سازمان ثبت شرکت های بر تعیین قضیه کمپانی آنالیز دارااست . زمینه کمپانی معمولاَ نوعی گزینش می شود . مثلا شرکتی برای کارها ساختمانی تشکیل و به ثبت میرسد . این تعیین به کمپانی اذن می‌دهد که بعد از انجام یک پروژه ساختمانی مبادرت به ساخت پروژه دیگر کند و یا این که هم‌زمان یکسری پروژه ساختمانی را در امر فعالیت خویش قرار دهد . در این‌حالت قضیه تعیین شده مسئله مستمر انجام کار کمپانی است .
در مواقعی دیگر کمپانی برای انجام پروژه مشخص تشکیل می شود و بعداز آن کمپانی حق ادامه کار در پروژه دیگری ندارد . شرکتی که برای ساخت پروژه ساختمانی معلوم مثل تونل مانش یا این که ساختمان بلند مخابراتی تهران تشکیل می شود , بعداز ساخت موضوعی که به خاطر آن تاسیس و درست شده شده‌است منحل می شود . چون در گزینش قضیه کمپانی کار دیگری گنجانیده نشده است و کمپانی از ابتدا برای انجام زمینه یگانه تشکیل‌شده شده‌است و غیر از آنچه در مجمع همگانی موسس سهامداران بر آن توافق نموده اند کمپانی حق اقدام به فرمان دیگری ندارد . در پایان کمپانی فارغ از زمینه می‌ماند و به صورت قهری منحل می شود .
قضیه مشخص و معلوم کمپانی با نقص‌ دیگری هم مواجه است که عبارت است از عدم قابلیت و امکان به وقوع پیوستن موضوعی که کمپانی برای انجام آن ایجاد شده است . در مواقعی که مورد کمپانی گونه عام فعالیتی رقم خورده شده‌است با عدم قابلیت انجام یک پروژه کمپانی میتواند پروژه دیگری را در فرمان عمل خویش قرار دهد , البته در مواقعی که مورد مشخص و یگانه است در صورت عدم قابلیت و امکان انجام مسئله کمپانی منحل می شود . اما مجمع همگانی فوق العاده با تغییر‌و تحول تصحیح اساسنامه و تغییر تحول مسئله میتواند از انحلال کمپانی دوری کنند چون در‌این‌صورت‌ نقص‌ با اهمیت نبود عزم سهامداران برای ادامه کار کمپانی است .

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ تیر ۹۹ ، ۲۳:۲۴
علی امیرحسینی

 در دستمزد انگلیس , مطابق ضابطه شرکتهای تجاری تصویب شده 1980 شرکت دارای تعهد محدود می توانست دستکم با دو نفر تشکیل گردد البته در ضابطه نو 1992 , شرکت دارای مسئولیت محدود با دستکم یک نفر نیز مقرر شد . یک فرد فرنگی هم نظیر تبعه انگلیسی می‌تواند عضو شرکت گردد اگرچه تمام شرکای شرکت فرنگی باشند , آن شرکت با شرکتی که شرکایش تبعه انگلستان می باشند , فرقی نخواهند داشت .
در دستمزد انگلیس آورده شرکاء در موسسات بامسئولیت محدود ممکن است پول نقد , انجام سرویس یا این که میزان دارایی های دیگر باشد . همینطور املاک , زمین , اموال محسوس و غیرمحسوس و یا این که پروانه و جواز علایم تجاری قادر است تحت عنوان آورده باشد . راجع‌به شرکت ها بامسئولیت محدود به سهام همگانی واجب است سهم الشرکه غیرنقدی بوسیله ارزیاب , تحلیل شود و درخصوص شرکتهای سری چنین لزومی نیست .
سهام شرکاء به اشکال متمایز قسمت بندی می شود و هر یک از این گونه های حقوق و دستمزد خاصی را برای دارای اش در بردارد سهم شرکاء می‌تواند ممتاز یا این که معمولی باشد .
سهام قابل انتقال است . مطابق ضابطه , گزینش اختیار مدیران با شرکاست و مدیران نمایندگان شرکاء در سازمان شرکت وفادار محدود می‌باشند و در رابطه با افراد ثالث , نماینده شرکت محسوب میشوند . شرکاء حق دارا هستند در اساسنامه اختیارات مدیران را محدود کنند لکن این محدودیت ها در قبال افراد ثالث قابل نسبت دادن نیست . هر شریکی به نسبت سهم خویش در موسسه ها بامسئولیت محدود به سهام حق دخالت در کارها شرکت و رای در تصمیمات مرتبط با مجمع همگانی داراست . شرکاء شرکت میتوانند با توافق آراء شرکت را منحل کنند . شرکاء یا این که اعضاء بر مدیران در اختیار گرفتن دارا‌هستند , همینطور شرکاء حق تغییر تحول اساسنامه را دارا‌هستند .
شرکت دارای مسئولیت محدود دارنده مجمع همگانی است که‌این مجمع همگانی برای احقاق حق جمعی شرکاست . شرکاء حق دارا هستند با ثبت مجمع همگانی , مورد شرکت را مطابق با مقررات تصویب شده سالهای 1948 و 1980 تغییر و تحول دهند . در صورت توافق آراء آنان می‌توانند با تغییر و تحول شرکت طومار که به حکم محکمه انجام می‌گیرد , اسم شرکت را تغییر‌و تحول دهند .
• وظیفه‌های شرکاء

شرکائی که در تاسیس شرکت دخالت دارا‌هستند دارنده تکالیفی مشخص و معلوم در تاسیس میباشند . موسسین شرکت که جهت فعال سازی مبادرت می کند همگی اقدامات حتمی چهت نیل به انگیزه را انجام می دهند .
شرکاء حق ندارند سهام خویش را در معرض همگانی گذاشته یا این که سندها قرضه را منتشر کنند . وظیفه های آن‌ها نظیر وظیفه‌های امین است . موسسین بایستی دقت نمایند که برای خویش نفع محرمانه قرار ندهند و از جمله این‌که بیش تر از میزان حقیقی وواقعی روز‌نگار انجام ندهند .
در صورت تخلف , شرکاء حق طرح دعوی مقابل آن‌ها را دارا هستند . همینطور شرکاء حق دارا هستند به واقعه آراء غیرموسس , قراردادهایی را که فی مابین شرکت و موسسین انعقاد شده است و در آن‌ها تکالیف موسسین رعایت نشده است کنسل کنند .
موسسین , مدیران را تعیین می نمایند اقدامات ضروری برای علم آموزی سرمایه را انجام می دهند و در این سو بایستی تکالیف مقرره فوق الذکر را رعایت کنند . در‌این این موسسه شرکتهای , اعضاء حق ندارند سهام خویش را در معرض عموم نهاده یا این که ورقه ها قرضه منتشر کنند .
• بازرسی و چک در موسسات بامسئولیت محدود و تضامنی در حقوق و دستمزد انگلیس

سازمان های بازرسی و نظارتی :
در حقوق و دستمزد انگلیس در باب شرکتهای تجاری قضیه این فصل دو شیوه آنالیز بر موسسه ها تجاری درنظرگرفته شده که می توان آنها را به عنوان محاسبه از خارج ( بیرون از شرکت ) و ارزیابی از داخل نوع بندی نمود .

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ تیر ۹۹ ، ۱۱:۴۱
علی امیرحسینی

برای ثبت شرکت از کجا آغاز کنیم ؟

• گزینش شرکا
در فرایند ابتدایی ثبت شرکت , می بایست شرکا انتخاب شوند . ثبت شرکت تک نفره طبق ضابطه مجاز نیست . در کشور ایران موسسه ها متعهد محدود دستکم از 2 نفر , سهامی یگانه از 3 نفر , سهامی عام از 5 نفر و موسسات تعاونی از 7 نفر تشکیل میشوند .
در‌این ارتباط قابل ذکر است که :
- همگی افراد واقعی و حقوقی از جمله اهل ایران و فرنگی می‌توانند در کشور ایران شرکت ثبت کنند . دستکم سن برای ثبت شرکت 18 سال است . قابل ذکر است , سهامداران می‌توانند تحت 18 سال باشند ولی نمی توانند عضو هیات مدیره باشند .
- دارا بودن سوء پیشینه افراد مانعی جهت ثبت نیست صرفا نمی توانند جزء هیئت مدیره , مدیرعامل و یا این که بازرسین شرکت باشند .
- افراد فرنگی می‌توانند فارغ از سهم دار اهل ایران به صورت مالکیت 100 % در جمهوری اسلامی ایران شرکت ثبت کنند .
• گزینش زمینه کار شرکت
از جمله ابتدایی ترین پروسه ثبت شرکت , گزینش زمینه شرکت است که می بایست با همیاری و همفکری شرکا صورت پذیرد . مورد شرکت چیزی است که شرکت برای آن ساخته شده است . قضیه شرکت بایستی مشروع و متضمن منافع عقلانی باشد گران قدر از موردها ابطال شرکت خواهد بود . در واقع بایستی هدف ها شرکت به حقیقت نزدیک و دست یافتنی باشند . مدیران نمی توانند در فعالیت از حد زمینه شرکت تجاوز کنند و در صورت تجاوز , کار آنها اثر رسمی ندارد و در صورت تفریط یا این که تعدی همگی مدیران متضامناَ مسئول ضرر صاحبان سهام خواهند بود .
به طور کلی موضوعات عمل برای ثبت کردن شرکت به سه مجموعه تحت تقسیم می شود :
1 - موضوعاتی که به کلی غیرقابل ثبت و کار میباشند .
2 - موضوعاتی که گذشته از ثبت نیاز به به دست آوردن مجوز دارا‌هستند .
3 - موضوعاتی که فارغ از نیاز به اخذ جواز از اداره و نهاد ها به ثبت می رسند .
براین اساس در حالتی که کار شما نیازمند به به دست آوردن مجوز باشد گرفتن مجوز از نهاد های ذی‌ربط مایحتاج لازم است . این موضوعات مشتمل بر 23 مورد کلی می‌باشند که هر یک از این 23 مورد خویش دربرگیرنده چندین مسئله دارای ربط به نیز می‌باشد .
• گزینش دسته و قالب شرکت
با دقت به تنوع شرکتهای و تجهیزات متمایز که برای هر گونه شرکتی متصور است , تعیین شرکتی که متناسب با قضیه عمل شرکت باشد و در عین اکنون منافع موسسان را تامین نماید , لازم است . ولی پیش از گزینش جور شرکت بایستی به تعدادی پرسش حساس جواب داده شود . اولی پرسش آنکه به چه شکل فعالیتی میخواهیم انجام دهیم ؟ مخاطب ما چه افرادی می‌باشند و با چه افرادی سرو عمل داریم ؟ برای مثال در صورتی‌که یک شرکت عمرانی هستیم و درباره ی ساخت و احداث شهرک های تجاری و اداری , مسکونی , راه و روش سازی و جاده سازی , پل سازی , سد سازی , تونل سازی , شن ریزی , آسفالت کشی و خط کشی عمل داریم , به مراد ثبت شرکت خوب تر آن است که در قالب شرکت سهامی یگانه مبادرت نماییم . چون :
اولاَ : شرکت ها سهامی یگانه از اعتبار بیشتری برای شرکت در مناقصات برخوردارند .
ثانیاَ : تمدید دوران تصدی مدیران شرکت سهامی مختص دو سال یک توشه و بازرسان شرکت هرکدام یک‌سال یک توشه سبب ساز بررسی بیشتر شرکتهای سهامی یگانه می شود .
ثالثاَ : بررسی مرحله سود و ضرر هر ساله و وجود بازرسین درین گونه موسسه ها باعث اعمال در اختیار گرفتن بیشتر این گونه شرکتهای میشود .
همینطور , با ثبت کردن شرکت سهامی مختص میتوانید در مزایدات و مناقصات بخش اعظمی شرکت نموده و امتیاز انجام پروژه های بزرگ را دریافت فرمایید .

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ تیر ۹۹ ، ۰۷:۲۱
علی امیرحسینی

ترتیب سازمان شرکت دارای مسئولیت محدود , بوسیله یک یا این که چندین رئیس مکلف یا این که غیرموظف که از در میان شرکا یا این که از بیرون برای زمان محدود یا این که نامحدودی مشخص و معلوم می‌شوند , سازمان می‌گردد . (
بر این اصول :
اولاَ : سازمان شرکت دارای مسئولیت محدود توسط مدیران معینه سازمان می شود و مبداء انتخاب مدیران , مجمع همگانی شرکا است .
ثانیاَ : مدیریت یا این که مدیران ممکن است مکلف , یعنی حقوق و دستمزد بگیر یا این که غیرموظف باشند . معمولاَ مدیران غیرموظف مدیرانی می باشند که از فی مابین شرکا گزینش می‌شوند و با در حیث دریافت کردن ارتباط ها سری شرکا و آشنایی آنها از همدیگر , به صورت افتخاری انجام وظیفه می نمایند . اما در صورتیکه مدیریت شرکت مکلف باشد , وظیفه و حقوق و دستمزد وی از سمت مجمع همگانی شرکا گزینش می شود .
ثالثاَ : مدیریت شرکت ممکن است از در میان شرکا گزینش شود یا این که بیرون از شرکت تعیین گردد .
گرچه علی الاصول شرکا در عمل مدیریت یا این که مدیران ارزیابی دارا‌هستند , اما زیرا طبق ماده 109 ضابطه تجارت موقعی در موسسه ها دارای مسئولیت محدود هیئت نظار گزینش می شود که تعداد شرکا بیش تر از دوازده نفر باشند , به این ترتیب به مراد اعمال بررسی در عمل مدیریت یا این که مدیران در موسسات وفادار محدودی که تعداد شرکا آنان تا دوازده نفر هستند , به لحاظ خوبتر آن است که یک هیئت مدیره ای گزینش شود که به صورت غیرموظف ( افتخاری ) انجام وظیفه کند . و زیرا شرکت ناظر یا این که بازرسی درین قبیل شرکتهای ندارد , در شغل های مدیریت که به عنوان ( مدیرعامل ) تعیین می شود محاسبه کنند .
رابعاَ : مقطع ماموریت رئیس ممکن است محدود یا این که نامحدود باشد . در صورت محدود بودن بازه زمانی مدیر , تجدید تعیین , تمدید مقطع مدیر و یا این که انتخاب مدیریت نو به عهده مجمع همگانی شرکا خواهد بود .
در صورت نامحدود بودن برهه زمانی مدیر , حدود آن بازه زمانی تا موقعی است که مجمع شرکا رای به برکنار مدیریت نداده باشد که موردها برکنار در اساسنامه مشخص و معلوم می شود .
خامساَ : برای گزینش موقعیت احراز سمت رئیس در موسسه ها وفادار محدود به جهت بی سروصدا ضابطه تجارت در این زمینه , بایستی از ماده 111 لایحه رسمی تصحیح جزو ضابطه تجارت تصویب شده 24 / 12 / 1347 دریافت ملاک شود .
• دوم : مسئولیت مدیریت یا این که مدیران در شرکت دارای مسئولیت محدود

مدیریت یا این که مدیران موسسه ها دارای مسئولیت محدود , متعهد های دولتی و کیفری است که در ضابطه تجارت پیش گویی شده‌است .
الف - مسئولیت تضامنی : رئیس یا این که مدیران شرکت در نکات زیر برعلیه افراد ثالث مسئولیت تضامنی دارا هستند
1 - نسبت به قیمتی که در طول تشکیل شرکت برای سهم الشرکه های غیرنقدی مشخص شده . روشن است مسئولیت مدیریت یا این که مدیران دراین مورد در صورتی‌که است که از فی مابین شرکا تعیین شده باشند .
2 - در هر شرکت دارای تعهد محدود که در موقع تشکیل , تمام سرمایه نقدی آن تادیه نشده و سهم الشرکه غیرنقدی هم روز‌نگار و تسلیم نشده باشد فسخ و از مرتبه اعتبار ساقط است . ولیکن شرکا درمقابل افراد ثالث , حق نسبت دادن بدین بطلان ندارند
در صورتیکه حکم بطلان صادر شود , مدیرهایی که در طول حدوث منجر بطلان , یا این که فورا بعد از آن , راز فعالیت بوده و انجام وظیفه نکرده اند , برعلیه شرکا دیگر و افراد ثالث نسبت به خسارات ناشیه از این بطلان متضامناَ مسئول خواهند بود .
3 - در صورتی در شرکت دارای تعهد محدود , در شرکتنامه صراحتاَ قید نشده باشد که سهم الشرکه های غیرنقدی هر یک به چه میزان روز‌نگار شده‌است

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ تیر ۹۹ ، ۲۲:۲۴
علی امیرحسینی

گلیم بافی یک کدام از هنرهای دستی قدیمی و اصیل است که با دقت به هزینه تحت ایجاد و اشتغالزایی مطلوب میتواند بستر ساز به وقوع پیوستن اقتصاد مقاومتی باشد . زنان کشور‌ایران هم با فرش و قالی بافی که از صنعت های دستی مطرح کشورمان است به محافظت این هنرهای دستی امداد می نمایند .

گلیم بافت ها عموماَ با نقوش شکسته ( هندسی ) بافته میشوند . این نقوش بیشتر دربرگیرنده لوزی , سه گوش , چهار گوش , اشکال گل , بوته , ترمه , شش گوش , انوع حیوان ها اهلی , درنده و هم بخش اعظمی از نقوش دیگر می شود . در ایران بیشتر گلیم بافت ها در استان های عجم , شهر مشهد مقدس , کردستان , یزد , اردبیل , گرگان , کرمان , بلوچستان , آذربایجان و . . . . بافته می گردند .
متقاضی ها عزیزی که رغبت دارا‌هستند دراین مورد کمپانی ثبت نمایند , حتماَ با سوالهای زیادی در این مورد مواجه خواهند شد . سوالاتی همچون : چرا کمپانی ثبت کنیم ؟ موقعیت اصلی تشکیل کمپانی چه است ؟ چه مدل شرکتی ثبت کنیم ؟ مدارک موردنیاز برای ثبت کمپانی چه می باشد ؟ دست‌کم سرمایه برای ثبت کمپانی چه قدر است و روستا ها سوال دیگر .
چرا کمپانی ثبت کنیم ؟

ثبت یک کمپانی یا این که موسسه میتواند عمل های تجاری یا این که غیرتجاری اشخاص حقیقی و واقعی را سوق دهی و نظم بخشیده و مزایای رسمی که دولت برای آنان در لحاظ گرفته را هم به همراه اعتبار بیشتر برای آنها به ارمغان بیاورد . به جرئت می توان اذعان کرد که شایسته ترین روش برای به دست آوردن سودهای گسترده خیس و بیشتر و همینطور پیشبرد هدف ها خردتر به سوی هدف ها کلان خیس و گران بها خیس و وصال به مدارج فراتر , ثبت یک کمپانی یا این که موسسه تجاری و غیرتجاری است . از روش ثبت کمپانی می توان کارها پایین را انجام اعطا کرد :
- خرید و فروش
- صادرات و واردات تمامی کالاهای مجاز بازرگانی
- دریافت و اعطای نمایندگی داخلی و فرنگی
- کمپانی در مناقصات و مزایدات مدنی و همگانی
- ساخت شعب در سراسر میهن
- کمپانی در نمایشگاههای داخلی و فرنگی
- دریافت وام و وام ها از همه باتک ها و موسسه ها مدنی و سری
وضعیت حساس تشکیل کمپانی چه میباشد ؟

قصد و رضای طرفین : خواسته از قصد و رضای طرفین این است که شرکاء می بایست با رضایت بدون نقص وارد کمپانی گردند . بدین ترتیب مشخص است که در شرایطی‌که یک کدام از شرکاء ناچار به پذیرش قرارداد کمپانی شده باشد عقد قرارداد فسخ است .
اهلیت طرفین : شرکاء و موسسین بایستی برای خرید و فروش و عقد قرارداد اهلیت داشته باشند . به این ترتیب صغیر و مجنون نمی توانند کمپانی تاسیس کنند مگر این‌که اولیاء آنان به‌این دستور رضایت دهند .
مشروعیت زمینه تشکیل کمپانی : کمپانی برای فعالیتی بر خلاف ضابطه تشکیل نشده باشد .

• برای کار دراین باره , چه جور شرکتی ثبت کنیم ؟

برای ثبت کردن کمپانی , ابتدا باید مدل کمپانی خویش را بشناسیم و درباره‌ی آن داده ها حتمی را کسب نماییم . دراین مکان همت خوا‌هیم کرد شمارا با همه گیرترین شرکتهای ثبتی و خصوصیاتشان آشنا سازیم .
کمپانی وفادار محدود شرکتی است که بوسیله یک یا این که تعدادی نفر برای کارها تجاری تشکیل‌شده و هرکدام از شرکاء سوای این که سرمایه به سهام یا این که قطعات سهام تقسیم شده باشد تنها تا میزان سرمایه خویش در کمپانی مسئول قروض و تعهدات کمپانی است . این مجموعه نظیر هر کمپانی دیگر با کمپانی طومار و اساسنامه در صورت وجود عنصرها تشکیل دهنده کمپانی , تشکیل می شود . به این ترتیب درین دسته کمپانی بایستی سه عنصر آورده و قصد تشکیل و استمرار کمپانی و همیاری همگانی برای علم آموزی فایده و تقسیم سود و ضرر و زیان وجود داشته باشد .

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ تیر ۹۹ ، ۱۴:۳۹
علی امیرحسینی

 گلیم بافی یک کدام از هنرهای دستی سابق و اصیل است که با اعتنا به هزینه زیر ایجاد و اشتغالزایی مطلوب می‌تواند بستر ساز به وقوع پیوستن اقتصاد مقاومتی باشد . زنان کشور‌ایران هم با گلیم بافت و قالی بافی که از صنعت های دستی مطرح کشورمان است به نگهداری این هنرهای دستی یاری می نمایند .

فرش ها عموماَ با نقوش شکسته ( هندسی ) بافته میشوند . این نقوش بیشتر دربرگیرنده لوزی , سه گوش , چهار گوش , اشکال گل , بوته , ترمه , شش گوش , انوع حیوان ها اهلی , درنده و هم اکثری از نقوش دیگر می شود . در کشور‌ایران بیشتر فرش ها در استان های عجم , مشهد مقدس , کردستان , یزد , اردبیل , گرگان , کرمان , بلوچستان , آذربایجان و . . . . بافته می‌شوند .
درخواست کنندگان عزیزی که رغبت دارا‌هستند در این باره شرکت ثبت نمایند , حتماَ با سوال های زیادی در این مورد مواجه خواهند شد . سوالاتی همچون : چرا شرکت ثبت کنیم ؟ وضعیت با اهمیت تشکیل شرکت چه است ؟ چه گونه شرکتی ثبت کنیم ؟ مدارک مایحتاج برای ثبت شرکت چه می باشد ؟ دست کم سرمایه برای ثبت شرکت چه قدر است و روستا ها سوال دیگر .
چرا شرکت ثبت کنیم ؟

ثبت یک شرکت یا این که موسسه می‌تواند عمل های تجاری یا این که غیرتجاری اشخاص واقعی را سوق دهی و نظم بخشیده و مزایای رسمی که دولت برای آنها در حیث گرفته را هم به همراه اعتبار بیشتر برای آن‌ها به ارمغان بیاورد . به جرئت می توان اعلام کرد که شایسته ترین روش برای به دست آوردن سودهای گسترده خیس و بیشتر و همینطور پیشبرد هدف ها خردتر در سوی هدف ها کلان خیس و گرانبها خیس و وصال به مدارج فراتر , ثبت یک شرکت یا این که موسسه تجاری و غیرتجاری است . از روش ثبت شرکت می توان کارها ذیل را انجام اعطا کرد :
- خرید و فروش
- صادرات و واردات همه کالاهای مجاز بازرگانی
- دریافت و اعطای نمایندگی داخلی و فرنگی
- شرکت در مناقصات و مزایدات مدنی و همگانی
- ساخت شعب در سراسر مرز و بوم
- شرکت در نمایشگاههای داخلی و فرنگی
- دریافت وام و وام ها از تمامی باتک ها و شرکت های مدنی و سری
• حالت مهم تشکیل شرکت چه می‌باشد ؟

قصد و رضای طرفین : خواسته از قصد و رضای طرفین این است که شرکاء بایستی با رضایت بدون نقص وارد شرکت گردند . بدین ترتیب مشخص است که چنانچه یکی شرکاء ناچار به پذیرش قرارداد شرکت شده باشد عقد قرارداد فسخ است .
اهلیت طرفین : شرکاء و موسسین بایستی برای داد و ستد و عقد قرارداد اهلیت داشته باشند . به این ترتیب صغیر و مجنون نمی توانند شرکت تاسیس کنند مگر این که اولیاء آنان بدین دستور رضایت دهند .
مشروعیت مورد تشکیل شرکت : شرکت برای فعالیتی مغایر ضابطه تشکیل نشده باشد .

• برای کار دراین مورد , چه جور شرکتی ثبت کنیم ؟

برای ثبت کردن شرکت , ابتدا باید گونه شرکت خویش را بشناسیم و درخصوص آن داده ها حتمی را کسب نماییم . دراین جا عملکرد خوا هیم کرد شمارا با شایع ترین شرکتهای ثبتی و خصوصیاتشان آشنا سازیم .
شرکت دارای تعهد محدود شرکتی است که بوسیله یک یا این که یک سری نفر برای کارها تجاری ساخته شده و هرمورد از شرکاء سوای این‌که سرمایه به سهام یا این که قطعات سهام تقسیم شده باشد تنها تا میزان سرمایه خویش در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است . این مجموعه مثل هر شرکت دیگر با شرکت طومار و اساسنامه در صورت وجود عنصرها تشکیل دهنده شرکت , تشکیل می شود . بدین ترتیب درین دسته شرکت می بایست سه عنصر آورده و قصد تشکیل و دوام شرکت و همیاری همگانی برای علم آموزی بهره و تقسیم سود و خسارت وجود داشته باشد .

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ تیر ۹۹ ، ۰۸:۲۴
علی امیرحسینی

حدود اختیارات مدیران

برخلاف شرکت ها سهامی و دارای تعهد محدود , در ضابطه تجارت درباره ی حدود اختیارات مدیران شرکت تضامنی و طرز اعمال مدیر آنها سخنی گفته نشده است . با دقت به این که مطابق ماده 120 ق . ت مدیریت در شرکتهای تضامنی قادر است واحد یا این که متفاوت باشد می توان دربین دو مورد قائل به تفکیک شد . به این صورت که در صورتی‌که رئیس واحد باشد او به تنهایی عهده دار سازمان کارها شرکت خواهد بود و در محدوده اختیاراتی که به وی داده شده به تنهایی عهده دار سازمان کارها شرکت خواهد بود و در محدوده اختیاراتی که به وی داده شده‌است تحت عنوان نماینده شرکت مبادرت میکند . اختیارات رئیس مزبور در حالتی‌که در شرکت طومار یا این که اساسنامه معلوم و معلوم شده باشد او بایستی در محدوده آن کار کند و اعمال بیرون از اختیارات تفویض شده نسبت به شرکت غیرنافذ خواهد بود . ولی درصورتی که اختیارات رئیس در شرکت طومار یا این که ااساسنامه مشخص نشده باشد در این حالت می بایست با دقت به ماده 121 ق . ت و ماده 51 به عبارتی ضابطه که ارتباط مدیران را با شرکت , ارتباط نماینده قانونی با موکل در لحاظ گرفته است , از قواعد همگانی حاکم بر وکالت بهره مند شد . مطابق ماده 661 ق . م در حالتی که وکالت مطلق باشد اختیارات نماینده قانونی را می بایست محدود به سازمان کردن شرکت در حیث گرفت . ماده مزبور مقرر داشته است : ( در‌حالتی که که وکالت مطلق باشد صرفا مرتبط با سازمان کردن اموال موکل خواهد بود ( .
پرسش کلیدی درباره ی ماده 661 ق . م این است که منظور از سازمان کردن اموال موکل چه می‌باشد ؟
جواب به حقوقدانان به پرسش فوق گوناگون است :
به حیث یکی‌از حقوقدانان , مراد از سازمان اموال موکل , نگاهداری و حفاظت و به چنگ آوردن متاع الاجاره و مطالبات است اما اجاره دادن و فروش بیرون از حدود سازمان اموال است . یک کدام از حقوقدانان معنا ( سازمان ( را درمقابل معنا ( تصرف ( قرار داده و تمییز آن دو را ازیکدیگر به عرف و عزم ی طرفین به هر حال واگذار کرده اند . برخلاف نگرش نخستین , در‌این بینش اجاره دادن و گشودن اکانت سرازیر و پس انداز از کارها مرتبط با سازمان اموال است البته فروختن , بخشیدن و رهن گذاردن در شمار کارها مرتبط با ( تصرف ( ( در معنای مختص کلمه و واژه ) قراردارد مگر این که در دیدگاه عرف لازمه سازمان اموال به شمار آید . بر همین پایه به لحاظ ایشان , خرید و فروش که برای نماینده قانونی دولتی از حدود ( سازمان اموال ( غالبا بیرون است در خصوص مدیریت موسسه تجاری از کارها اداری است .
به لحاظ می‌رسد اعمال حکم مقرر در ماده 661 ق . م درباره‌ی مدیران موسسه ها تضامنی نیازمند اعتنا به شخصیت حقوقی شرکت و هدف ها تشکیل آن است و سازمان کردن را در ماده 661 بایستی بر این اصل تعبیر کرد . به این ترتیب با دقت به این‌که انگیزه از تشکیل شرکت تضامنی انجام کار های تجاری است ( ماده 116 ق . ت ) در سود رئیس شرکت را بایستی دارنده همه اختیارات لازمه برای به وقوع پیوستن هدف ها شرکت دانست و او قادر است در محدوده مسئله شرکت , همه معاملات حتمی را انجام دهد و خیر فقط اختیار انجام خویش مورد شرکت را خواهد داشت بلکه اختیار انجام اسباب و مقدمات آن را هم خواهد داشت . در‌حالتی که ماده 671 ق . م مقرر می‌دارد : ( وکالت در هر دستور نیازمند وکالت در اثاثیه و مقدمات آن هم است مگر این‌که تصریح به عدم وکالت شده باشد ( .

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ تیر ۹۹ ، ۰۵:۳۲
علی امیرحسینی

ماده 94 ضابطه تجارت , شرکت دارای مسئولیت محدود را چنین معرفی می نماید : ( شرکت دارای تعهد محدود شرکتی است که در میان دو یا این که یکسری نفر برای کارها تجاری تشکیل‌شده و هر مورد از شرکا فارغ از این‌که سرمایه به سهام یا این که قطعات سهام تقسیم شده باشد , تنها تا میزان سرمایه خویش در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است ( .

مطالعه مواد ضابطه تجارت کشور‌ایران نشان می‌دهد که ضابطه گذار در شک است که شرکت دارای مسئولیت محدود را قسمتی از شرکت ها افراد قرار دهد یا این که موسسه ها سرمایه ; ولی مطالعه خصایص این موسسه و مواد راجع به شخصیت حقوقی آن , صریح می نماید که‌این مدل شرکت ساختار مختص خویش را داراست و بخشی از این یا این که آن مدل از موسسات قرار نمی گیرد .
از لحاظ خصایص شرکت بامسئولیت محدود , بایستی خاطرنشان کرد این موسسه , شرکتی موضوعاَ تجاری است و به عبارت دیگر , زمینه کار آن نمی تواند چیزی جز کارها تجاری باشد . از این حیث , شرکت بامسئولیت محدود با شرکت سهامی متعدد است ; چه شرکت سهامی میتواند برای کارها تجاری یا این که غیرتجاری تشکیل شود و به اصطلاح یک شرکت شکلاَ تجاری است .

وجه مشترک این مجموعه با شرکتهای سرمایه و علی الخصوص شرکت سهامی درین است که در آن , مسئولیت همه شرکا محدود به میزان سرمایه آن‌ها در شرکت است . محدودیت مسئولیت شرکا در‌این دسته شرکت , چه بسا از محدودیت مسئولیت شرکا در شرکت سهامی مطلق خیس است ; چون سهیم شرکت بامسئولیت محدود , چه بسا در صورتیکه رئیس باشد , شخصاَ مسئول پرداخت قروض شرکت نخواهد بود , ولو آنکه به سبب ساز اعمال وی شرکت ورشکسته شده باشد ; در حالی که در باب رئیس شرکت سهامی – از جمله یگانه یا این که عام – چنین نیست و ماده 143 لایحه رسمی 1347 مقرر نموده است که در صورت ورشکستگی شرکتی به باعث اعمال مدیران , یا این که اگر که بعداز انحلال مشخص و معلوم شود که بودجه شرکت برای تادیه دیون آن کفاف نمی دهد و این دستور ناشی از تخلف مدیریت بوده است , دادگاه قادر است تمام یا این که بخشی از بدهی پرداخت نشده شرکت به افراد ثالث را بر عهده مدیران قرار دهد . اما در زمینه ی شرکت دارای مسئولیت محدود هم ممکن است مسئولیت مدیران مطرح شود ; البته زیرا ضابطه تجارت قاعده خاصی برای طرح چنین مسئولیتی پیش گویی نکرده است , افراد ذی نفع به هر حال بایستی مطابق قواعد دولتی و به خصوص رژیم مسئولیت دولتی , مقابل رئیس مبادرت نمایند که نیازمند ثابت خطای رئیس و وجود ارتباط علیت در میان این اشتباه و خسارت وارد به ذی نفع است2 ) راجع به شرکتهای دارای مسئولیت محدود , مقرراتی یگانه در ضابطه پیش گویی شده‌است که نشان از اهمیت فرد شرکا در‌این مدل موسسات داراست , امری که درباره ی شرکت ها سهامی مصداق ندارد , از جمله این که تمام شرکا بایستی اساسنامه شرکت دارای تعهد محدود را امضا نمایند و ممکن است گاه شرکا مسئولیت تضامنی پیدا نمایند ; نظیر موردی که اسم شرکت متضمن اسم یکی‌از شرکاست که در‌این‌حالت‌ , سهم دار مزبور مسئولیت تضامنی خواهد داشت . اگر چه ورود افراد نو شرکت دارای مسئولیت محدود منع نشده است , تصمیم راجع به آن با اعتنا به اطلاق ماده 106 ضابطه تجارت با تصمیم اکثریت ( دارندگان ) لااقل نصف سرمایه اتخاذ می شود . علاوه بر این , تصمیم راجع به تغییر و تحول اساسنامه شرکت هم می بایست با تصمیم اکثریت عددی شرکایی که لااقل سه ربع سرمایه را دارا‌هستند به فعالیت آید , مگر آنکه در اساسنامه , اکثریت دیگری

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ تیر ۹۹ ، ۱۶:۲۹
علی امیرحسینی

همانگونه که می‌دانیم , موسسه ها طی 2 ماه از مورخ ثبت موظف می‌باشند نسبت به تشکیل پرونده میزان دارایی و پرداخت دو در هزار مبادرت کنند . در غیر این صورت مشمول جریمه مالیاتی شده و به میزان دو برابر مالیات ابتدایی یعنی چهار در هزار جریمه می گردند . جهت گزینش حوزه مالیاتی و تشکیل پرونده میزان دارایی می بایست به نزدیک ترین سازمان کارها مالیاتی مرتبط با موسسات رجوع نمایید و در محدوده حوزه‌ پستی نشانی کمپانی , تشکیل پرونده بودجه دهید .

سوای گزینش حوزه مالیاتی , کمپانی توانا نخواهد بود در پایان سال مالی , عمل یا این که عدم کار خویش را به سازمان بودجه ارائه کند که‌این فرمان مشکلات مالی اکثری را برای کمپانی در ادامه خواهد داشت .

2 - کد اقتصادی کمپانی هم می بایست رقم خورده باشد و این مورد ربطی به عدم عمل آن ندارد . با کد اقتصادی حوزه مالیاتی معلوم می شود و تمام اوراق به به عبارتی حوزه مالیاتی بایستی ارسال گردد .

3 - هنگامی که کمپانی به ثبت رسیده ولی فعالیتی ندارد رئیس دلیل کمپانی یا این که وکیل او مکلف خواهد بود در پایان سال مالی و در مورخ 31/ 4 هر سال به حوزه مالیاتی کمپانی مراجعه و نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی سپید اقدامات اضطراری را انجام دهند .

4 - اگر اعلام عدم کار کمپانی , بیرون از مهلت مقرر ( یعنی 4 ماه اولیه سال ) باشد کمپانی مشمول جریمه مالیاتی خواهد شد . مثلا عدم عمل سال 89 ( نخستین فروددین ماه تا پایان اسفند 89 ) تا 31 تیرماه 90 و با تسلیم دفتر ها مالی و اظهارنامه مالیاتی عدم کار کمپانی صورت می پذیرد .

5 - عدم عمل کمپانی باید به صورت ظریف و معلوم به صورت کتبی و با مهر و امضا رئیس دلیل کمپانی به حوزه مالیاتی ذی‌ربط ارسال شود .

6 - در طومار کتبی که به سازمان مالیات برای اعلام عدم عمل ارسال می شود می بایست مواقعی زیرا اسم کمپانی , شماره ثبت , کلاسه پرونده , مورخ عدم عمل قید شده و به مهر و امضا مدیرعامل کمپانی نیز رسد .

7 - در‌حالتی که فاکتور خرید و فروشی در مغایرت با مدارک مطرح شده به وسیله شرکتهای سوای عمل به سازمان مالیاتی ارائه شود , شرکتهای سوای عمل مشمول جریمه های سنگین وزن مالیاتی میگردند .

8 - صاحبان شغل ها افراد واقعی هم از این قاعده مستثنی نبوده و آنها هم بایستی عدم عمل خویش را به واحد مالیاتی ذی‌ربط ارائه دهند .

9 - برای هر سال مالی بایستی مبادرت به اعلام عدم عمل کرد , به بیانی دیگر اعلام یک توشه عدم کار کمپانی برای کل حیات کمپانی کفایت نمیکند .

10 - اظهارنامه های بها افزوده بایستی به صورت صفر در مهلت مقرر تحویل داده شوند .

11 - در صورت قید آورده نقدی در اساسنامه , بایستی در اکانت بانکی و در اظهارنامه کارایی هم این زمینه منعکس گردد .

12 - پلمپ دفتر ها تجاری از سایر تکالیف افراد حقیقی وواقعی و حقوقی فاقد کار میباشد . دقت داشته باشید که پلمپ دفتر ها تجاری ارتباطی به کار یا این که عدم کار کمپانی ندارد . در صورتیکه که کمپانی فعالیتی نیز نداشته باشد جهت اعلام عدم عمل خویش به میزان دارایی , بایستی فاتر پلمپ شده خویش را به صورت سپید یا این که خالی به حوزه میزان دارایی کمپانی تسلیم کنند .

13 - در صورت عدم عمل , از هرگونه خرید و فروش بوسیله اعضا به اسم کمپانی دوری گردد , چون خریدهای فردی هم تحت عنوان کار کمپانی محاسبه می شود .

14 - خرید امکانات اگر‌چه جزئی برای انجام عمل در سال سپس جزء کار های کمپانی به حساب آورده می شود و قابل رهگیری است .

15 - شرکت ها غیرفعال در شرایطی‌که مقررات مرتبط با موسسه ها غیرفعال را کاملا رعایت نمایند مالیاتی به آن‌ها وابستگی نمی گیرد .

16 - اعلام عدم عمل کمپانی ناظر به پیشین میباشد و نمی‌توان نسبت به آتی یا این که سال مالی بعد از آن اعلام عدم کار نمود .

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ تیر ۹۹ ، ۲۳:۲۷
علی امیرحسینی

مجمع همگانی معمولی

مجمع همگانی معمولی , مجمعی است که در آن گزینش مدیران انجام میگیرد , اکانت های کمپانی ثبت می شود , تقسیم سود انجام میگیرد و بازرس یا این که بازرسان کمپانی گزینش میشوند و معاملات مدیران با کمپانی به ثبت می‌رسد . به صورت خلاصه می بایست خاطرنشان کرد درین مجمع هر تصمیمی که متضمن تغییر‌و تحول اساسنامه نباشد اتخاذ می شود .

در مجمع همگانی معمولی , میزان کافی رسمی عبارت است از حضور دارندگان اقلاً بیشتراز نصف سهامی که حق رای دارا‌هستند . در حالتی که در اولی دعوت حدنصاب مذکور نتیجه ها نشود , مجمع برای توشه دوم دعوت خواهد شد و با حضور هر توده ازصاحبان سهامی که حق رای دارا‌هستند , رسمیت پیدا می نماید , به شرط آنکه در دعوت دوم فیض دعوت نخستین قید شده باشد ( ماده 87 لایحه رسمی 1347 ) .

در مجمع همگانی معمولی تصمیمات با اکثریت نصف به علاوه یک آرای حاضر در گرد‌همایی دارای اعتبار خواهد بود , مگر در تعیین مدیران و بازرسان – که اکثریت نسبی کافی است . در گزینش مدیران , تعداد آرای هر رای دهنده در عدد مدیرانی که می بایست تعیین شوند ضرب می شود و حق رای هر رای دهنده برابر نتیجه ها ضرب مذکور خواهد بود . رای دهنده می‌تواند آرای خویش را به یک نفر بدهد یا این که آن را دربین یک‌سری نفری که مایل باشد تقسیم نماید . اساسنامه کمپانی نمی تواند مغایر این ترتیب را مقرر دارااست . مجمع همگانی معمولی بایستی دستکم سالی یک توشه تشکیل شود و هیئت مدیره یا این که بازرس می‌توانند در مواقع حتمی آن را به صورت فوق العاده دعوت نمایند .

مجمع همگانی فوق العاده

مجمعی است که انحصاراً صلاحیت دارااست اساسنامه کمپانی را تغییر‌و تحول دهد . ماده 83 لایحه رسمی 1347 مقرر نموده است : ( هر جور تغییر تحول در مواد اساسنامه یا این که در سرمایه کمپانی و یا این که انحلال کمپانی گذشته از موعد منحصراً در صلاحیت مجمع همگانی فوق العاده هست ( . روشن است تغییر‌و تحول سرمایه هم از مصادیق تغییر تحول اساسنامه است , همانطور که انحلال کمپانی یا این که تغییر تحول مورد کمپانی , تغییر و تحول بازه کمپانی ( در شرایطی‌که کمپانی دوران داشته باشد ) , تغییر و تحول اسم کمپانی و تبدیل کمپانی از مصادیق آن میباشند .

در مجمع همگانی فوق العاده دارندگان بیشتراز نصف سهامی که حق رأی دارا‌هستند , بایستی در گرد هم آیی برای تصمیم گیری شخصاً یا این که بوسیله نماینده حضور داشته باشند . در صورتی‌که در اولی دعوت این حدنصاب نتیجه ها نشود , مجمع برای توشه دوم دعوت شده و با حضور دارندگان بیش تر از یک سوم سهام دارنده حق رأی رسمیت می‌یابد و اتخاذ تصمیم می نماید , به شرط آنکه در دعوت دوم سود دعوت نخستین قید شده باشد ( ماده 84 لایحه رسمی 1347 ) . در مجمع همگانی فوق العاده تصمیمات همواره با اکثریت دو سوم آرای حاضر در گردهمایی قانونی دارای اعتبار است .

ضابطه گذار , علاوه بر مجامع مؤسس و معمولی و فوق العاده , در ماده 93 لایحه رسمی از مجمع دارندگان ( مدل مخصوصی از سهام کمپانی ( حرف کرده که در‌حالتی که مجمع همگانی صاحبان سهام بخواهد در حقوق و دستمزد این دسته سهام تغییراتی ساخت نماید , بایستی موافقت صاحبان آن را جلب نماید . موافقت این صاحبان سهام هنگامی نتیجه ها می شود که آن‌ها در نشست خاصی آن تصمیم را ثبت نمایند و برای آنکه تصمیم دارای اعتبار باشد , ضروری است دارندگان نصف این نوع سهام در گرد هم آیی حاضر باشند و در‌حالتی که درین دعوت این میزان کافی نتیجه ها نشود , در دعوت دوم حضور دارندگان اقلاً یک سوم این نوع سهام حتمی است . تصمیمات حضار همواره به اکثریت دو سوم رای ها دارای اعتبار خواهد بود . از جمله سهام دارنده دستمزد مختص , سهام انتفاعی است که بعداز استهلاک سرمایه و گشوده پس دادن مبلغ اسمی سهام به دارندگان سهام تولید می شود – که ولی در کشور‌ایران , معمول نیست . ضابطه گذار برای سهام ممتاز ترتیب دیگری در ماده 42 لایحه مقرر کرده و این در حالی است که سهام ممتاز هم از جمله سهام دارنده دستمزد منحصر به فرد به شمار میرود .

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ تیر ۹۹ ، ۲۱:۰۷
علی امیرحسینی

در این مقاله به ابلاغ تفاوت های دربین بازرس کمپانی سهامی و ناظر کمپانی متعهد محدود میپردازیم . قبلی از استارت , به جهت یاد‌آوری , راجع به هر مورد از این بخش‌های مهم های بررسی کننده اشاره ای خوا هیم داشت .

بازرس کمپانی سهامی

در مراحل تشکیل و ثبت کمپانی سهامی , انتخاب بازرس کمپانی یک کدام از اقداماتی است که نقش مهمی ایفا می نماید . بازرس کسی است که بسته به مورد , مجامع همگانی موسس و معمولی صاحبان سهام , اورا برای ارزیابی در شغل های کمپانی و کارها مالی و محاسباتی آن , با انگیزه نگهداری دستمزد سهامداران مبتنی بر قانون ها تجاری و مالی و اساسنامه کمپانی و تنظیم و نثار گزارش درستی و صدق و یا این که نادرستی اعمال مدیران به مجمع همگانی معمولی انتخاب می‌نمایند .

درباره با بازرس کمپانی سهامی , نکات زیر لازم به ذکر است :

یک - بازرس بیرون از اعضای هیئت مدیره تعیین می شود .
دو - نخست تاسیس موسسات سهامی , بازرس یا این که بازرسان در شرکت ها سهای عام از سمت مجمع همگانی موسس تعیین می گردند و در شرکت ها سهامی یگانه از سوی مجمع همگانی مورد ماده 20 لایحه ضابطه تجارت صورت میگیرد .
در سالیان بعد از آن , در هر دو کمپانی سهامی عام و یگانه , گزینش بازرسان از سوی مجمع همگانی معمولی به فعالیت می‌آید .
سه - بازرس یا این که بازرسان در شرکتهای سهامی برای 1سال گزینش و ماموریت دارا هستند .
چهار - همان گونه که اشاره شد , انگیزه بازرسی , تحلیل در کارها مالی و محاسباتی کمپانی به قصد نگهداری حقوق و دستمزد سهامداران است .
درضمن مجمع همگانی معمولی می بایست یک یا این که تعدادی بازرس علی البدل هم تعیین نماید تا در صورت معذوریت , فوت , استعفاء یا این که سلب وضعیت یا این که عدم دریافت سمت بوسیله بازرس یا این که بازرسان با اهمیت جهت انجام وظیفه های بازرسی دعوت شوند .
هیئت نظار در کمپانی وفادار محدود

تشکیل کمپانی دارای تعهد محدود , عموماً بر شالوده آشنایی شرکا از یکدیگر و اعتماد و اطمینانی که آن‌ها به یکدیگر دارا هستند صورت می‌گیرد . به‌این جهت مادامی که تعداد شرکا از 12 نفر تجاوز نکرده است , قانوناً خویش آن ها در کارها کمپانی ارزیابی دارا‌هستند . در عین حالی که از گزینش ناظر یا این که بازرس ممنوع نشده اند .
اما هنگامی تعداد شرکا بیشتراز 12 نفر شد , مقنن کمپانی دارای تعهد محدود را مکلف به داشتن هیئت نظار کرده است . که‌این هیئت بوسیله مجمع همگانی شرکا گزینش می‌شوند .

طبق ماده 109 معطوف به ماده 165 ضابطه تجارت :

( در هرمورد از شرکت ها وفادار محدود , هیئت نظار لااقل مرکب از سه نفر از شرکا برقرار می شود و این هیئت را مجمع همگانی شرکا , فورا پس از تشکیل قطعی کمپانی و گذشته از هر اقدامی در کارها کمپانی مشخص و معلوم می نماید . (
تعیین هیئت بر حسب موقعیت مقرر در اساسنامه کمپانی تجدید می شود و درهرحال , اولی هیئت نظار برای 1سال تعیین خواهد شد .
گرچه ضابطه برای همه پرسی بعدی هیئت نظار از دید بازه زمانی ماموریت آن‌ها ساکت است و ظاهراَ می توان دوران ماموریت آن‌ها‌را برای ادوار بعدی بیشتراز 1سال در اساسنامه پیش گویی کرد , اما با اعتنا به قوانین رسمی مو جود در این باره از جمبه ماده 144 لایحه رسمی تصحیح بخشی از ضابطه تجارت در باب بازه زمانی ماموریت بازرس یا این که بازرسان موسسات سهامی که هر ساله تجدید تعیین می شود , می توان اذعان کرد علی الاصول در موسسه ها متعهد محدود هم بازه زمانی ماموریت اعضای هیئت نظار در عصر های آن گاه هم 1 سال خواهد بود و تجدید گزینش ناظرین پیشین بلامانع است .
وجه افتراق در میان کمپانی سهامی و ناظر کمپانی دارای مسئولیت محدود

یک - بازرس کمپانی سهامی از کسانی بیرون از مدیران و مدیرعامل کمپانی سهامی و اقربای نسبی و یا این که سببی آنان تا مرتبه سوم از اقربای طبقات اولیه و دوم و هم بیرون از دستمزد بگیران آنها می بایست باشد و از دربین کسانی بیرون از کمپانی قابل تعیین است البته در کمپانی بامسئولیت محدود , حتماَ بایستی عضو هیئت نظار از در میان شرکا کمپانی تعیین شود .

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ تیر ۹۹ ، ۰۰:۰۴
علی امیرحسینی

در کمپانی تضامنی شرکا بایستی لااقل یک نفر از دربین خویش یا این که از بیرون در سمت مدیری تعیین کنند . با اعتنا به اهمیت مسئولیتی که شرکا در موسسه ها تضامنی دارا‌هستند , معمولاَ شرکا از فی مابین خویش یک نفر را در سوی مدیری گزینش می نمایند .


وظیفه‌های رئیس یا این که مدیران در شرکت ها تضامنی مبنی بر مصرحات ضابطه تجارت و مفاد شرکتنامه قانونی خواهد بود . اهم این وظیفه‌های به شرح پایین است :
1 - به ثبت رسانیدن کمپانی :
زیرا طبق ماده 195 ضابطه تجارت , ثبت شرکت ها تجاری الزامی است , لذا کمپانی تضامنی به محض تشکیل می بایست به ثبت رسد و رئیس یا این که مدیران کمپانی آن را به ثبت رسانده و نشر اطلاع رسانی مرتبط با تاسیس کمپانی را جهت اطلاع عموم پیگیر باشند . برای به ثبت رسانیدن کمپانی تضامنی می بایست مدارک زیر به سازمان ثبت موسسات تسلیم گردد :
یک - یک ورژن مصدق از شرکتنامه
دو - یک ورژن مصدق از اساسنامه ( چنانچه باشد )
سه - متن به امضاء رئیس کمپانی , حاکی از پرداخت تمام سرمایه نقدی و تسلیم تمام سرمایه غیرنقدی با انتخاب ارزش حصه های غیرنقدی
چهار - اسامی سهیم یا این که شرکایی که برای سازمان کردن کمپانی مشخص گردیده اند .

2 - اجرای مصوبات شرکای کمپانی و مفاد شرکتنامه و اساسنامه و ضوابط رسمی

3 - دعوت شرکا برای تصمیم گیری های اصولی در مواقع مقتضی

4 - تحلیل بر گردش کارها مالی کمپانی و تنظیم ترازنامه و اکانت سود و ضرروزیان سال مالی قبلی و صورت بودجه و مطالبات و دیون کمپانی و صورتحساب زمان تلاش سالیانه جهت تسلیم به شرکا و تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیاتی جهت تسلیم به حوزه مالیاتی بعداز ثبت شرکا , درصورتی که موافق اساسنامه می بایست سال به سال به اکانت کمپانی رسیدگی شود . ( تحت ماده 137 ضابطه تجارت ) که با اعتنا به قانون ها مالیاتی می بایست به اکانت کمپانی سال به سال رسیدگی به فعالیت آید .

5 - در صورت تعدد مدیران , دعوت از مدیران برای انجام کارها کمپانی به ترتیب و در مواعد مقرر در اساسنامه و تهیه صورتجلسه ضروری از مذاکرات و تصمیمات و انجام وظیفه بر اساس تقسیم کاری که از سمت شرکا دربین مدیران به فعالیت آمده است .

6 - مراد کردن تمامی ساله لااقل صدی پنج ( 5 % ) یعنی یک بیستم از سود خالص کمپانی تحت عنوان ( سرمایه احتیاطی ) یا این که ( اندوخته رسمی ) برای جبران ضرر و زیان های احتمالی سالهای سپس و عندالامکان با رعایت مفاد شرکتنامه , قضیه کردن اندوخته یا این که ذخیره ازروی اراده برای تامین ضررهای احتمالی و استهلاک اموالی که در اثر به کارگیری فرسوده شده و بهای آنان کاهش مییابد , و هم برای لبریز کردن محل خالی مطالبات مشکوک الوصول و نظایر آن .

7 - تقسیم سود قابل تقسیم در پایان سال مالی در میان شرکا , طبق ماده 119 ضابطه تجارت که می گوید :
( در کمپانی تضامنی منافع به نسبت سهم الشرکه دربین شرکا تقسیم می شود , مگر آن که شرکتنامه غیر از این ترتیب را مقرر داشته باشد ( .

8 - انجام تمامی وظایفی را که طبق قانون ها و قانون ها دارای ارتباط به قضیه برای سازمان کارها کمپانی واجب است و هم در شرکتنامه پیش گویی شده‌است و ارسال صورت جلسات مصوبات شرکا , به مبداء ثبت موسسه ها جهت ثبت و اطلاع رسانی مراتب حتمی الثبت در دفتر کار ثبت موسسه ها , امضای ورقه ها و اوراق با رعایت پیش گویی های معموله در شرکتنامه .
به طور کلی قانون در سازمان کردن کارها کمپانی تابع موقعیت مقرره میان شرکا خواهد بود و در مورد ها بی صدا شرکتنامه باید از قانون ها مرتبط با بقیه شرکت های در رابطه با زمینه دریافت ملاک شود , از قبیل مواد 105 و 144 و 164 و 185 معطوف به ماده 121 ضابطه تجارت و یا این که مواد 118 و 125 و 135 و 136 و 212 لایحه رسمی تصحیح جزء ضابطه تجارت تصویب شده 24/ 12/ 1347 .

9 - پیگیری نشر اطلاع رسانی مرتبط با مورد ها زیرین در مبداء ثبت موسسه ها :
الف - تغییر و تحول اساسنامه کمپانی
ب - تمدید بازه کمپانی زائد بر دوران مقرر
ج - انحلال کمپانی ( حتی‌د‌ر مواقعی که انحلال کمپانی به واسطه انقضای دوران کمپانی صورت میگیرد ) .
د - انتخاب کیفیت تفریغ اکانت
ه - تبدیل شرکا
و - خروج بعضا از شرکا از

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ تیر ۹۹ ، ۲۱:۰۰
علی امیرحسینی

یکی از گونه های موسسات تجاری , کمپانی تضامنی است . به موجب ماده 116 ضابطه تجارت : ( کمپانی تضامنی , شرکتی است که در ذیل نام منحصر برای کارها تجاری دربین دو یا این که چندین نفر بامسئولیت تضامنی تشکیل می شود . در صورتی میزان دارایی کمپانی برای تادیه تمام قروض کمپانی کافی نباشد , هرمورد از شرکا مسئول پرداخت تمام قروض کمپانی است .

هر قراری که دربین شرکا برخلاف این ترتیب داده شده باشد , مقابل افراد ثالث , کان لم یکن خواهد بود .

در زمینه‌ی تشکیل و ثبت کمپانی تضامنی قضیه های زیادی قابل بررسی است . از جمله مسئله کمپانی , نام کمپانی , ملزومات رسمی , تشکیل کمپانی تضامنی , سود , ضرروزیان , سرمایه کمپانی تضامنی , مدیر کمپانی تضامنی , شرکا کمپانی تضامنی , انتقال سهم الشرکه شرکا , مسئولیت سهم دار نو , فوت سهم دار , طلبکاران کمپانی تضامنی , تبدیل کمپانی تضامنی به سهامی و مدارک ثبت کمپانی تضامنی که در‌این مقاله به آنان اشاره می شود .

مورد کمپانی

کمپانی تضامنی یک کمپانی تجاری است , نیز از حیث شکلی و نیز از لحاظ موضوعی . به این ترتیب , کمپانی تضامنی را برای کارها غیرتجاری نمی‌توان ساخت .

به موجب این محدودیت , زمینه کمپانی قادر است منحصر به فرد باشد به یک کار تجاری یا این که اعمال تجاری گوناگون . در غایت می بایست دقت داشت که زیرا مدیران کمپانی تضامنی نماینده قانونی تلقی می‌شوند , اختیارات و مسئولیت های آنها به عبارتی است که در شرکتنامه یا این که اساسنامه کمپانی قید شده و شرکا بر آن توافق کرده اند . اما این‌شیوه راه‌حل به ضرر افراد ثالثی است که با کمپانی داد و ستد می نمایند , چون هر گاه معاملات مدیریت بیرون از حدود اختیارات وی , تحت عنوان نماینده قانونی باشد , افراد مزبور حق برگشت به کمپانی را نخواهند داشت . برعکس , شرکا اطمینان خواهند داشت که مدیریت در صورتی‌که از حدود اختیارات تفویض شده به وی بیرون شود , خویش بایستی جوابگو باشد .

نام کمپانی

در نام کمپانی تضامنی می بایست عبارت ( کمپانی تضامنی ( و دست‌کم نام یک نفر از شرکاء ذکر شود . در‌حالتی که نام کمپانی شامل اسامی تمام شرکاء نباشد بایستی بعداز نام سهیم یا این که شرکایی که ذکر شده شده‌است عبارتی از قبیل ( و شرکاء ( یا این که ( و برادران ( یا این که ( و پسران ( قید شود .

لازمات رسمی

الف ) از‌آنجا‌که نام کمپانی تضامنی نیازمند معرفی اسم سهم دار یا این که شرکاء است براین اساس در شرایطی که سهم دار درج شده در نام کمپانی فوت کند یا این که از توده شرکاء بیرون شود می بایست اسم یکی دیگر از شرکاء در نام کمپانی قید شود . در‌صورتی‌که کمپانی راجع‌به جایگزینی اسم یکی‌از شرکاء به توافق نرسند کمپانی منحل می شود .

ب ) با اعتنا به این‌که مسئولیت شرکاء تضامنی است هر مورد از آنان به صورت شخصی و جمعی مقابل مطالبات بستانکاران وفادار و مسئولیت تام دارا‌هستند . بر این اصول هر بستانکار کمپانی می‌تواند برای وصول مطالبات به هر کدام از شرکاء که دسترسی دارااست مراجعه و نسبت به وصول آنان مبادرت کند و کمپانی نمی تواند از توشه مسئولیت کتف خالی نماید اگرچه او حق داراست در قبال پرداخت به بستانکاران طبق اساسنامه سهم خویش را از سایر شرکاء مطالبه و وصول کند .

ج ) در صورتیکه اساسنامه در مورد تضامن شرکاء ترتیبی برخلاف ضابطه تجارت تجویز کند مراتب صرفاَ در بین شرکاء نافذ بوده و در قبال افراد ثالث بلااثر است .
تشکیل کمپانی تضامنی

برای تشکیل کمپانی تضامنی , شرکا می بایست مطابق ضابطه شرکتنامه را تهیه و امضا کنند . در شرکتنامه , حدود , شرکت کردن , وظیفه های , اختیارات و دستمزد هرکدام از شرکا مشخص و معلوم می شود . دست کم مسائلی که در شرکتنامه قید می شود , به موجب مثال چاپی سازمان ثبت شرکت های عبارتند از : اسم کمپانی , دسته کمپانی , مسئله کمپانی , مرکز ها با اهمیت کمپانی , آدرس بی نقص آن , اسامی شرکا یا این که موسسین , شناسنامه و محل اقامت آنها , مبدا تشکیل کمپانی و بازه آن , سرمایه کمپانی از جمله نقدی و جنسی , میزان سهم الشرکه شرکا , مدیران کمپانی و اختیارات آنان و کسانی که حق امضا دارا‌هستند , زمان رسیدگی به اکانت , ترتیب تقسیم سود , باطل کمپانی , محل شعب کمپانی و بازرسان کمپانی .

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ تیر ۹۹ ، ۱۷:۲۴
علی امیرحسینی

در ماده 118 ضابطه تجارت کمپانی تضامنی اینگونه تعریف شده‌است :
کمپانی تضامنی شرکتی است که ذیل نام منحصر برای کارها تجاری فی مابین دو نفر یا این که یک سری نفر بامسئولیت تضامنی تشکیل می شود و در حالتی که بودجه کمپانی برای تادیه تمام قروض کمپانی کافی نباشد . هرمورد از شرکا چه بسا از محل اموال فردی مسئول پرداخت تمام قروض می‌باشند .

سازه بر قانون ها تجارت در شرایطی‌که که اسم بعضی مالکان در اسم کمپانی آمده باشد کمپانی تضامنی به حساب آورده می شود .
این گونه کمپانی را می توان از سابق ترین اشکال کمپانی در عالم دانست , چراکه از قبلی های زیاد بدور تاجران اروپایی با شرایطی در حدود ضوابط این جور کمپانی کار اقتصادی و تجاری می کرده اند . اکنون هم ثبت کمپانی تضامنی در بخش اعظمی از کشورهای عالم پیوسته است . در قانون ها جمهوری اسلامی ایران هم کمپانی تضامنی معتبرترین و مستحکم ترین قالب قابل ثبت هست .

اعتبار موسسه ها تضامنی به دلیل گونه مسئولیت شرکاء در‌این این موسسه می‌باشد ( مسئوایت تضامنی شرکا ) . این به‌این معناست که هرگاه کمپانی در گیر مشکلات و یا این که ورشکستی شود و میزان دارایی های کمپانی برای پرداخت دیون طلب کاران کافی نباشد , طلبکاران میتوانند برای وصول طلب خویش به هر مورد از شرکاء ضمانت کننده مراجعه نموده و طلب خویش را چه بسا از محل اموال فردی آن ها خواهش کنند .

سازه بر ماده 123 ضابطه تجارت ; در چنین شرکتی و با اعتنا به مسئولیت شرکاء , سهم الشرکه قابل انتقال به غیر نیست مگر با رضایت همگی شرکاء .
درباره با اسم گذاری کمپانی تضامنی هم ماده 117 ضابطه تجارت چنین اشاره کرده است : در اسم گذاری موسسه ها تضامنی به کارگیری از عبارت کمپانی تضامنی به همراه اسم یک کدام از شرکاء الزامی میباشد . به طور معمول در اسامی این موسسه شرکتهای از واژگانی نظیر ( برادران ( , ( شرکاء ( و . . . استعمال می‌گردد .

در صورتی‌که اشاره شوید موسسات تضامنی در بازار از اعتبار ویژه ای برخوردار میباشند . اکنون بایستی روئت کرد این گونه کمپانی برای عمل در چه موضوعاتی مطلوب می‌باشد :
در جواب این پرسش بایستی اشاره کرد که شرکتهای تضامنی برای انجام کارها تجاری تشکیل می گردند .

همان کمپانی تضامنی یک کمپانی تجاری است , نیز از دید شکلی و نیز از حیث موضوعی . لذا , کمپانی تضامنی را برای کارها غیرتجاری نمیتوان ساخت .
سازه بر ماده یک ضابطه تجارت هم تاجر کسی است که شغل معمول خویش را معاملات تجاری قرار دهد بنابر این هر شخصیت واقعی و حقوقی می‌تواند تاجر باشد .
کمپانی تضامنی می‌توانند در کلیه این موضوعات کار کند :

1 - تصدی کارها اتوبار از جمله مسیرهای کم آبی یا این که دریایی , هوایی , زمینی
2 - عملیات دلالی یا این که حق العمل کاری
3 - تسهیل معاملات ملکی یا این که یافت کردن خدمه و یا این که تهیه و تنظیم و رسانیدن الزامات وغیره
4 - تصدی به هر قسم نمایشگاه های همگانی .
5 - عملیات صرافی و بانکی
6 - معاملات برواتی از جمله این‌که میان تاجر یا این که غیر تاجر باشد
7 - عملیات بیمه دریایی یا این که غیر دریایی
8 - کشتی سازی و خرید فروش کشتی و کشتی رانی داخلی یا این که فرنگی و معاملات راجعه به انها
9 - تأسیس و بکار پرت کردن هر قسم سوله منوط بر این که برای رفع حوایج فردی نباشد .
10 - کارها تجاری یگانه شرکت ها تضامنی .
ولی با دقت به ماهیت موسسات تضامنی و میزان مسئولیت شرکاء درین مدل کمپانی , در شرکتهای تضامنی برای تعیین مورد کار صرفا سرمایه مورد علاقه نمیباشد بلکه تخصص , تجربه و اقتدار سازمان کمپانی برای هرمورد از شرکاء دارای اهمیت میباشد تا کمپانی در گیر زیان احتمالی نگردد .

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ تیر ۹۹ ، ۱۳:۵۶
علی امیرحسینی

شهرستان ورامین در جنوب شرقی استان تهران واقع شده است , این شهرستان از شمال به دامنه های حرفه کوه البرز , از غرب به حسن آباد قم و از شرق هم به گرمسار منتهی میگردد .
این شهرستان جمعیتی نزدیک به ۲۲۵٬۶۲۸ بدن را در خویش جای داده است و در بخش کشاورزی و صنعتی دارنده محصولات قابل توجهی میباشد , بطوریکه این شهرستان تحت عنوان یکی مهم‌ترین قطب های کشاورزی تهران شناخته می شود .
قربت شهرستان ورامین به پایتخت سبب ساز تولید کسب و عمل های زیاد و رونق اقتصادی این شهرستان شده است , چراکه اکثری از اشخاص به دلیل فراتر بودن مخارج معاش و راه‌اندازی کسب و فعالیت , شهرستان های اطراف تهران را برای عمل و معاش گزینش می کنند .

همینطور بعد از سالها ثبت طرح فعال‌سازی ناحیه ویژه اقتصادی استان تهران , ناحیه طلا و جواهرات و جواهر تهران و چرم‌شهر ورامین مسلما موجب تولید رونق اقتصادی هرچه بیشتر در‌این حیطه خواهد شوید و مسلما اعتنا سرمایه گذاران داخلی و فرنگی بخش اعظمی را به خویش معطوف خواهد نمود .
درصورتی که مایل می‌باشید نسبت به موقعیت ثبت کمپانی مسئولیت محدود در ورامین داده ها بی نقص تری کسب نمائید , به دنبال مقاله با ما همراه باشید .
در ورامین , طبق مقررات تجارت , گونه های کمپانی تجاری قابل ثبت میباشد که با اعتنا به ترویج و محبوبیت بیشتر قالب کمپانی متعهد محدود , چگونکی ثبت این موسسه را بررسی خوا‌هیم نمود :
حالت ثبت کمپانی وفادار محدود در ورامین

کمپانی دارای مسئولیت محدود در شهرستان ورامین با سرمایه نخستین دستکم 100000 تومان و حضور دست کم دو سهیم قابل ثبت است .
جهت مبادرت به بدین فرمان ضروری است مدارک ما یحتاج که به دنبال بدان اشاره خوا‌هیم نمود را مهیا فرمایید . در صدر بایستی شرکتنامه تهیه گردد و به امضای صاحبین امضاء رسد . بعد از آن درباره با گزینش اسم کمپانی نسبت به ضوابط و قانون ها تصمیم گیری فرمایید ( تعیین پنج اسم سه سیلابی و با ترتیب حق تقدم ) .

بعداز این پروسه با مراجعه به سامانه سازمان ثبت شرکت های فرم تقاضانامه را گام به گام کامل شدن نموده و مدارک مایحتاج را هم پیوست نمائید . بعد بعداز انجام فرایند نام نویسی اینترنتی در صورتیکه که اشکالی در پرونده شما وجود نداشته باشد , از شما منظور خواهد شد تا نسبت به ارسال اصل مدارک از روش پست مبادرت کنید . در غایت هم نوبت به درج اطلاع رسانی ثبت در خبر نامه قانونی و خبرنامه های کثیر الانتشار میرسد .
در نهایی سطح , بعد از اتمام کارها ثبتی هم بایستی , اوراق پلمپ دفترها خبر نامه و کل کمپانی جهت کارها حسابداری در ورامین را اخذ فرمائید .
مدارک ما یحتاج جهت ثبت کمپانی دارای تعهد محدود در شهرستان ورامین

1 - ارائه دو ورژن شرکتنامه ی کامل شدن شده
2 - ارائه دو ورژن تقاضانامه ی کامل شدن شده
3 - ارائه دو ورژن اساسنامه ی کامل شدن شده
4 - کامل شدن فرم انتخاب اسم به ترتیب حق تقدم ( تعیین پنج اسم سه سیلابی و با ترتیب حق تقدم ) و ارائه فیش واریزی ذی‌ربط
5 - اصل جواز عمل از مراجع ذیربط در صورت مجوزی بودن مورد کار .
6 - ارائه اسکن برابر با اصل مدارک احراز نام‌و‌نشان همه ی شرکا , مدیران و هیات نظار ( در مواقعی که تعداد شرکا بیش تر از 12 نفر باشد )
7 - ارائه اصل مدرک عدم سوپیشینه جهت اعضای هیات مدیره , مدیریت دلیل
8 - ارائه دو ورژن صورتجلسه ی مجمع همگانی موسس
9 - ارائه دو ورژن صورتجلسه ی هیات مدیره
10 - اصل وکالتنامه ی نماینده دادگستری در‌صورتی‌که که کارها به وسیله نماینده قانونی صورت بپذیرد .

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ تیر ۹۹ ، ۱۱:۱۴
علی امیرحسینی

یکی از کمپانی هایی که شخصیت و ضمانت شرکاء در آن تاثیر گذار است , کمپانی نسبی می‌باشد . این موسسه طبق ماده 183 ضابطه تجارت چنین تعریف شده‌است : کمپانی نسبی , شرکتی است که برای کارها تجارتی پایین نام منحصربه‌فرد در بین دو نفر یا این که یک‌سری نفر تشکیل می شود و مسئولیت حقوقی هرمورد از شرکا به نسبت سرمایه ای است که در کمپانی آورده است و خیر بیشتر .

همینطور درین این موسسه باید تمام سرمایه نقدی و سهم الشرکه غیر نقدی هم روزنگار و تسلیم گردد . منافع هم دربین شرکا به نسبت سهم الشرکه و آورده انها تقسیم می شود که ولی در کمپانی طومار می شود به صورت دیگری توافق نمود .
این موسسه را از نگاه ضوابط می توان مشابه به کمپانی تضامنی دانست , بطور نمونه در اسم گذاری این مجموعه هم بایستی دست کم اسم یک کدام از شرکاء ذکر گردد و در صورتیکه که اسم کلیه شرکاء ذکر نگردد حتمی است از واژگانی نظیر برادارن و شرکاء استعمال شود .
چگونگی گزینش مدیران کمپانی نسبی

کمپانی نسبی معمولاً به وسیله شرکاء سازمان می شود . همینطور درین گونه کمپانی رئیس میتواند از بین اشخاص کمپانی و یا این که از کسانی بیرون از کمپانی تعیین گردد . برای سازمان کمپانی دست‌کم یک رئیس ضروری است و اما می توان از بین یکسری رئیس یک مدیریت تعیین نمود .
در شرکت ها نسبی مسئولیت رئیس برعلیه شرکاء نظیر مسئولیت نماینده قانونی برعلیه موکل است .

مدیران کمپانی نسبی به حادثه شرکا تعیین می‌شوند و یا این که تصمیمات مرتبط با تعیین رئیس یا این که مدیران میتواند در کمپانی طومار یا این که اساسنامه مشخص و معلوم گردد . به موجب ماده 120 ضابطه تجارت ( شرکا بایستی یک نفر از فی مابین خویش یا این که بیرون از کمپانی در جهت مدیری مشخص و معلوم نمایند که قادر است فرد حقیقی وواقعی یا این که حقوقی باشد . )
حدود مسئولیت مدیران در کمپانی نسبی

در‌حالتی که اشاره شوید مسئولیت مدیران در کمپانی نسبی و مسئولیت رئیس برعلیه شرکا مثل مسئولیتی است که نماینده قانونی نسبت به موکل خویش دارااست .
در ماده 118 ضابطه تجارت درباره با اختیارات مدیران در موسسات نسبی چنین اشاره شده است :
مدیران کمپانی نسبی دارنده همگی اختیارات ضروری برای سازمان کارها کمپانی میباشند , منوط بر آن که تصمیمات و اقدامات آن‌ها نزدیک به مورد کمپانی باشد . محدود کردن اختیارات مدیران در اساسنامه یا این که به موجب تصمیمات مجامع همگانی صرفا از دید ارتباط ها در میان مدیران و صاحبان سهام دارای اعتبار بوده و برعلیه افراد ثالث فسخ و کان لم یکن است .

برای تشکیل جلسات در موسسه ها نسبی حضور بیش تر از نصف هیات مدیره الزامی است و تصمیمات بایستی با رأی اکثریت آراء اتخاذ گردد . دعوت برای حضور در جلسات و سازمان این جلسات از جمله وظیفه‌های مدیران کمپانی نسبی میباشد . درین جلسات بایستی بوسیله هیات مدیره صورتجلسه ای تهیه گردد و به امضای اکثریت مدیران هم رسد . همینطور باید درین صورتجلسه به اسم مدیران حاضر و غایب و خلاصه ای از تصمیمات اتخاذ شده اشاره شود که در حالتی که اشاره شوید طبق ماده 123 ضابطه تجارت این مسئولیت به عهده مدیران کمپانی نسبی میباشد .

همینطور درباره با اختیارات و تصمیمات مدیران کمپانی نسبی در ماده 135 ضابطه تجارت هم اینگونه اشاره شده است : تمامی اعمال و اقدامات مدیران و مدیریت ادله کمپانی نسبی مقابل افراد ثالث نافذ و دارای اعتبار است و نمی‌توان به عذروبهانه عدم اجرای تشریفات مرتبط با نحوه تعیین انها اعمال و اقدامات انان را غیر دارای اعتبار دانست .

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ تیر ۹۹ ، ۰۸:۰۹
علی امیرحسینی

انسان ها از بدو معاش بروی کره زمین , در جهت کنترل وضعیت معاش آسانتر و مناسب خیس کارایی نموده اند . یک کدام از مهم‌ترین این همت ها که شاخصه دارای اهمیت رویش فرهنگ و تمدن آدم هم بوده است , پباده سازی و ساخت اثاثیه و الزامات معاش , از جمله ; محل سکونت , ظروف , البسه , مبلمان و . . . . بوده است .

در‌این بین به کار گیری از مبل در گونه های متعدد دارنده تاریخچه ای دیرین است که از قبل تا روز جاری در گیر تغییرات اکثری هم شده‌است . صنعت مبلمان در قرن بیستم پرورش چشمگیری داشته است لیکن در آن دوران استعمال از مبلمان یگانه طبقه های اجتماعی مختص بوده است . البته امروزه استعمال از اشکال مبل برای مصارف متعدد روزانه و برای کلیه اشخاص اجتماع همگانی است و به همین علت درین صنعت با بازار گسترده و مالامال مخاطبی مواجه هستیم .

جهت ثبت کمپانی تولیدی مبل می توان از اشکال قالب های تجاری استفاده کرد . دو قالب کمپانی سهامی یگانه و کمپانی متعهد محدود قالب های مطلوب تری جهت کار درین زمینه می‌باشند . بدین ترتیب در پی موقعیت ثبت کمپانی تولیدی مبل در قالب مسئولیت محدود را بررسی خوا‌هیم نمود :

در بالا اضطراری است بدانید جهت تشکیل کمپانی وفادار محدود حضور دستکم دو عضو که دارنده سن 18 سال به بالا باشند الزامی است . این مجموعه بطور نمونه با سرمایه اول یک میلیون ریال هم قابل ثبت است . درین دسته کمپانی , مسئولیت شرکاء نسبت به تعهدات کمپانی صرفا به میزان سرمایه آن‌ها در کمپانی می‌باشد و خیر بیشتر . در اسم گذاری کمپانی هم اضطراری است از عبارت دارای تعهد محدود به کار گیری گردد .
مدارک مورد اضطراری جهت ثبت کمپانی مبلمان در قالب مسئولیت محدود

1 - ارائه فتوکپی شناسنامه و کارت ملی سهامداران
2 - ارائه دو ورژن کمپانی طومار قانونی
3 - ارائه دو ورژن تقاضای ثبت کمپانی دارای مسئولیت محدود که به امضای سهامداران رسیده باشد .
4 - اساسنامه کمپانی دارای تعهد محدود که به امضای سهامداران رسیده باشد .
5 - صورتجلسه مجمع بامسئولیت محدود که به امضای سهامداران رسیده باشد .
6 - ارائه سند عدم سوء پیشینه برای تمامی اعضای هئیت مدیره
7 - ارائه جواز در صورت مجوزی بودن مسئله ( درین فن به صورت نمونه در صورتی‌که که زمینه عمل خویش را پباده سازی مبل داخلی تعریف نمائید , باید برای اخذ جواز از مراجع ذی صلاح مبادرت فرمائید . )
چگونگی ثبت کمپانی تولیدی مبل در قالب مسئولیت محدود

جهت ثبت کمپانی تولیدی مبل در صدر اضطراری است به سامانه ای که جهت انجام آنلاین کارها ثبتی از سمت سازمان ثبت شرکت های معرفی شده‌است رجوع‌کنید . در‌این سامانه تقاضانامه ای موجود هست که باید گام به گام آن را کامل شدن فرمایید و همینطور داده ها و مدارک ما یحتاج را هم از همین روش ارسال کنید . بعد در‌حالتی که که کلیه فرایند را به صدق به انجام رسانده باشید از سمت این سامانه یک کد رهگیری به خواهش شما وابستگی خواهد گرفت که از این شیوه میتوانید التماس را پیگیری کنید .

آنگاه تقاضاضای شما به وسیله کارشناسان در‌این راءس بررسی میشود و در صورت فارغ از اختلال بودن داده ها و مدارک , از شما خواهش می شود تا نهایتا اصل مدارک را از روش پست بدین سازمان ارسال کنید . سطح انتهایی هم مرتبط با چاپ اطلاع رسانی ثبت در خبر نامه های کثیر نشر و قانونی می‌باشد تا ثبت رسمی این موسسه به اطلاع عموم رسانده شود .

در آخر هم باید بعد از انجام فرایند ثبتی برای اخذ کد اقتصادی و پلمپ دفترها به سازمان مالیات ذی‌ربط رجوع‌نمایید تا کمپانی بتواند به طور رسمی و قانونا کار خویش را آغاز کند .

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ تیر ۹۹ ، ۰۵:۵۳
علی امیرحسینی

فرش یکی‌از مهم ترین نمادهای هنر اهل ایران است که در سراسر عالم شناخته شده هست . این هنر دربرگیرنده فعالیت گره زدن اشکال نخ های قالی بافی بدور پود قالی است که بوسیله هنرمند قالی باف انجام می‌گیرد . همان نقوش دقیق و زیبای گلیم بافت ها از قرار تصاحب کردن هزاران گره در کنار یکدیگر تشکیل می گردند . هنر قالی بافی نزد ایرانیان هنری با ارزش و سابق میباشد .
همینطور گلیم بافت تحت عنوان تحت انداز یا این که کف پوش منزل ها یکی کالاهای ما یحتاج در معاش اشخاص هست و به دلیل گسترده شدن جامعه ها امروزه علاوه بر گلیم بافت های دستی که قیمت و رده هنری یگانه خویش را داراست , گلیم های سوله ای یا این که ماشینی هم ایجاد می گردند و به استعمال عموم می رسند .

گلیم بافت اهل ایران علاوه بر این‌که تأمین کننده بازارها و نیاز مشتریان داخلی است , به صورت پهناور به بقیه کشورها هم صادر می‌شود و بخش وسیعی از صادرات کشور‌ایران را به خویش اختصاص داده است .
با دقت به همگی این موضوعات اشخاص اکثری دراین باره درگیر به کار می باشند و ثبت کمپانی هم یک کدام از مهم ترین اقدامات برای تجارت دراین باره است . پیرو وضعیت ثبت کمپانی دراین مورد را بررسی خوا هیم نمود :

کمپانی سرویس ها گلیم را در گونه های قالب های تجاری اعمم از : 1 . سهامی یگانه 2 . وفادار محدود 3 . مختلط سهامی 4 . مختلط غیرسهامی 5 . تضامنی 6 . نسبی 7 . تعاونی می شود به ثبت رساند .
که در پی این مقاله ثبت کمپانی سرویس ها گلیم بافت در قالب نسبی بررسی میگردد :

طبق ماده ی 183 ضابطه تجارت ( کمپانی نسبی شرکتی است که برای کارها تجارتی ذیل نام اختصاصی دربین دو یا این که تعدادی نفر تشکیل و مسئولیت هرمورد از شرکا به نسبت سرمایه ای است که در کمپانی گذارده , بنابر این در ثبت کمپانی نسبی مسئولیت شرکا نسبت سرمایه شان است . )

دقت داشته باشید که در اسم گذاری کمپانی نسبی جهت ارائه سرویس ها گلیم بایستی دستکم اسم یکی‌از شرکا ذکر گردد و بعد از این اسم هم ذکر اسم دیگر شرکاء با عباراتی از قبیل ( شرکا ) و یا این که ( برادران ) لازم است .
مدارک ما یحتاج جهت ثبت کمپانی سرویس ها گلیم در قالب نسبی

1 - دو ورژن شرکتنامه ی کامل شدن شده
2 - - دو ورژن تقاضانامه ی کامل شدن شده
3 - دو ورژن اساسنامه ی کامل شدن شده
4 - کامل شدن فرم گزینش اسم به ترتیب حق تقدم
5 - اصل جواز کار از مراجع ذیربط در مواقعی که ثبت مورد نیاز به جواز داشته باشد .
6 - تصویر برابر با اصل مدارک احراز نام و نشان تمامی شرکا , مدیران و هیات نظار ( در مواقعی که تعداد شرکا بیش تر از دوازده نفر باشد )
7 - اصل مدرک عدم سوء پیشینه جهت اعضاء هیات مدیره و مدیریت دلیل
8 - دو ورژن صورتجلسه ی مجمع همگانی موسسین
9 - دو ورژن صورتجلسه ی هیات مدیره
10 - اصل وکالتنامه ی نماینده قانونی دادگستری در شرایطی‌که که ثبت کمپانی بوسیله نماینده قانونی انجام شود .

جهت ثبت کمپانی سرویس ها گلیم در قالب نسبی خوب تر است در صدر مدارک مایحتاج را آماده آورید . فعلا برای ثبت موسسه ها نیازی به مراجعه حضوری نمیباشد و متقاضی ها می‌توانند با مراجعه به سامانه سازمان ثبت موسسه ها خواهش خویش را به ثبت برسانند . بعد از طی روند ثبت کمپانی سرویس ها گلیم در‌این سامانه اضطراری است مدارکی که در جمله فوق بدان اشاره شوید , بوسیله اعضاء کمپانی و هیات مدیره امضاء شود و از روش پست به سازمان ثبت ارسال گردد . در پایانی تراز ثبت هم بایستی درخواست کنندگان نسبت به درج اطلاع رسانی تاسیس در خبرنامه قانونی و کثیر الانتشار مبادرت کنند .

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ تیر ۹۹ ، ۲۳:۰۰
علی امیرحسینی

با آغاز زمستان و بارش برف و باران , یکی لازمات دارندگان ماشین و رانندگان , زنجیر چرخ می‌باشد . زنجیر چرخ در واقع وسیله ایست که جهت دوری از سّر تناول کردن یا این که گیر کردن اتومبیل در برف و یخ به تایر آن بسته می شود و از پیدایش خسارات احتمالی ناشی از این موردها تا حد متعددی پرهیز میکند . بدین ترتیب می توان خاطرنشان کرد که به کارگیری از زنجیر چرخ برای همگی رانندگان در فصل های سرد واجب است .
در شرایطی که که مایل می باشید از چگونگی ثبت کمپانی زنجیر چرخ آگاه شوید , در صدر ضروری است اشاره نماییم در مسئله کمپانی , حتمی است به عبارت ( ایجاد ( اشاره بدون واسطه گردد و همینطور با دقت به اهمیت ایجاد چنین محصولاتی و رابطه بی واسطه آن با سالم و امنیت اشخاص جامعه , جهت ثبت کمپانی با این قضیه اخذ مجوزهای واجب از سازمان ارشادوراهنمایی و رانندگی و وزارات راه و روش ترابری و تأیید های استاندارد و محیط زیست الزامی هست .

درضمن اعتنا داشته باشید علاوه بر اخذ مجوزهای فوق در حالتی که که افراد حقوقی قصد کار در یک واحد تولیدی و کارگاهی را داشته باشند که در آن از اتومبیل آلات توسعه یافته یا این که نصفه توسعه یافته و یا این که نیروی کارشناس انسانی استعمال می شود اخذ پروانه افتتاح هم الزامی است . اخذ این پروانه نیازمند داشتن تجربه و ارائه مدارک تحصیلی دارای ربط می‌باشد . این جواز غالبا به مقطع دو سال با التماس فرد صادر می‌گردد و بعداز این بازه زمانی هم با طی فرآیند رسمی و تایید متخصص ذی‌ربط قابل تمدید میباشد .

چنین شرکتی را می توان در بخش اعظم قالب های قابل ثبت در ضابطه تجارت به ثبت رساند , لیکن مطلوب ترین قالب ها برای این مورد عمل کمپانی سهامی مختص و کمپانی دارای مسئولیت محدود هست .

جهت ثبت کمپانی تولیدی زنجیر چرخ در قالب سهامی مختص حضور دست‌کم 3 نفر عضو هیأت مدیره به همراه دو نفر بازرس مهم و علی البدل ( دست‌کم سن 19 سال ) الزامی هست و سرمایه اول هم برای این مجموعه ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال در حیث گرفته شده که باید 35 در صد مبلغ تعهد شده در اکانت بانکی بهره‌برداری شده به اسم کمپانی جدید تاسیس واریز گردد .

اعضای هئیت مدیره این مجموعه باید دست‌کم دربرگیرنده دو عضو باشد و اعضاء و هیئت مدیره هم می بایست دستکم دارای یک سهم باشند , همینطور اعضاء و هیئت مدیره نمی بایست دارنده سوءپیشینه کیفری باشند .
مدارک موردنیاز جهت ثبت کمپانی ساخت زنجیر چرخ :

1 - دو برگ اظهارنامه کمپانی ایجاد و فروش زنجیر چرخ
2 - دو ورژن اساسنامه کمپانی ساخت و فروش زنجیر چرخ
3 - دو ورژن صورتجلسه مجمع همگانی موسسین
4 - دو ورژن صورتجلسه هیات مدیره با امضای مدیران گوشه ای کمپانی ساخت زنجیر چرخ
5 - فتوکپی شناسنامه و کارت ملی همگی اعضا و سهامداران و بازرسین
6 - اصل گواهی مالکیت ( در‌حالتی که اموال جز سرمایه کمپانی باشد )
7 - ارائه جواز از بخش های مهم وزارت شیوه ترابری یا این که سازمان ارشادوراهنمایی و رانندگی جهت کمپانی ساخت و فروش زنجیر چرخ

جهت ثبت کمپانی ساخت و فروش زنجیر چرخ در قالب مسئولیت محدود حضور دستکم دو سهم دار الزامی می‌باشد و سرمایه نخستین برای این مجموعه هم یک میلیون ریال انتخاب شده است . همینطور اعضای هیئت مدیره هم نمی بایست سوء پیشینه کیفری داشته باشند .
مدارک ما یحتاج جهت ثبت کمپانی تولیدی زنجیر چرخ متعهد محدود :

1 - دو برگ استدعا طومار ثبت کمپانی تولیدی زنجیر چرخ
2 - دو ورژن درخواست‌کردن طومار ثبت کمپانی ایجاد زنجیر چرخ
3 - دو ورژن شرکتنامه قانونی کمپانی ساخت زنجیر چرخ
4 - ارائه اساسنامه کمپانی
5 - دو ورژن صورتجلسه مجمع همگانی موسسین و هیات مدیره
6 - ارائه فتوکپی برابر اصل از شناسنامه و سندها هویتی تمامی شرکا و مدیران
7 - ارائه اخد جواز برای ازارکان وزارات منش ترابری یا این که سازمان موعظه و رانندگی جهت کمپانی تولیدی زنجیر چرخ

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ تیر ۹۹ ، ۲۱:۳۰
علی امیرحسینی