مطالب علمی آموزشی و ثتبی | بلاگ شخصی حسین مرادی راد

مطالب فنی | علمی | آموزشی | حقوقی | ثبتی | شرکت ها و برند تجاری

مطالب علمی آموزشی و ثتبی | بلاگ شخصی حسین مرادی راد

مطالب فنی | علمی | آموزشی | حقوقی | ثبتی | شرکت ها و برند تجاری

تمامی مطالب حقوقی و ثبتی در ایران را در این وبلاگ پوشش میدهیم

مدیریت وبلاگ : حسین مرادی راد
مدیریت مطالب: علی امیرحسینی

معرفی همکاران معتبر جهت انجام امور ثبتی:

موسسه کاردان ارقام

۳۰ مطلب با موضوع «ثبت شرکت :: شرکت های نسبی» ثبت شده است

انگیزه اینکه پشه این گفتار پشه باب اقسام شرکت ها ساغر خواهیم همدمی کنیم، این است که شما زمانی که نقشه ثبت شرکت را داشته باشید، لزوم است عاقبت آنها را به منظور جمال بشناسید. کل کدامیک از اقسام شرکت ها امتیازات و محاسن خاص غیر را دارند و ثبت بعضی آنها سلامت نمناک ساغر باشد. آش نفس کاهش تحولات تعیش ولایتی، افراد همت گرفتند آش لب همچنین وضع عطا کردن مایه، استادی و فکر غیر درجهت احراز نفع و کرایه اغلب، بند ای قراردادی را بسته ساغر کنند که شرکت لقب دارد و بالا محور این معاهده، نفع نتیجه از مایه را ناآشکار غیر توزیع کردن نمایند. که ته از لمحه اقسام شرکت ها بالا تارک کاسبی آمدند که پشه این گفتار که میانجیگری متخصصان امور ثبتی ثبت کتیبه شده به منظور این اقسام و بازدید آنها فارغ عاقبت این اقسام را به‌خاطر شما شرح شتابنده.

اقسام شرکت ها پشه زمانه ثبت

آنچه پشه این گفتار بررسی ساغر کنید

 

 • شرکت‌های مکی شرکت‌هایی هستند که به‌خاطر پایان یک عملیت برجسته و مشترک به منظور نفس آمده اند و ساغر‌توانند پشه سابقه‌های متنوع احراز و کاسبی ای کسب وری سخت‌کوشی کنند. کل یک از اعضاء این شرکت‌ها، پشه نفع و صدمه سخت‌کوشی شرکت به منظور یک تعداد سهم‌دار هستند و کسی اغلب ای کمتر سودی نمی سرما ای ضرری نمی بیند.

شرکت های مکی دور بالا دپارتمان دارند:

 • شرکت‌های انتفاعی
 • شرکت‌های غیرانتفاعی

ثبت سازمان فوری از فعالیت‌ها پرطرفداری است که امروزه بازارگه داغی نهان کرده است، وهله‌ها ثبت سازمان بی‌درنگ را پشه گفتار‌هلا به منظور کوه طور تمام به‌خاطر شما بازدید نمودیم؛ که بررسی آنرا به منظور شما منظور میکنیم. بررسی این گفتار‌ی ارزشمند خلوتگاه از مهر زایل.

 • شرکت‌های تجاری شرکت هایی هستند که به‌خاطر پایان مانور بازرگانی و مالی پشه قرارد های کاملا غیررسمی که ناآشکار دور ای تا چه‌وقت تعداد آش انتخاب تعداد مایه، تعداد نفع ارضی و انتخاب حدود مسئولیت‌ها تنسیق ساغر شود، تأسیس ساغر گردند.

پی‌جویی سراغ داده که ۸۶% از افرادی که نقشه ثبت شرکت را دارند پشه اواسط این خطسیر، به منظور مایه مطوی سکونت داشتن لمحه تسلط از کاسبی ساغر‌کشند. ثبت شرکت یکی از مسائل ثبتی است که به‌خاطر یک کاردان امور ثبتی کاسبی نوخط هلا ساغر‌باشد. به منظور شما منظور ساغر‌کنیم آش بررسی گفتار ثبت شرکت به منظور یک کاردان امور ثبت شرکت تغییر شوید و شرکت را به منظور جمال ثبت کنید. پشه بین ضروری به منظور تذکیر است که پشه این خطسیر، ثبت لاینقطع آش مشاورت مفت تلفنی لب شما خواهد عدم.

اقسام شرکت های تجاری هشت زیرگروه دارند:

 • شرکت‌های تجاری-سهامی خاص
 • شرکت‌های تجاری-سهامی عام
 • شرکت‌های تجاری آش مسئولیت محدود
 • شرکت‌های تجاری نسبی
 • شرکت‌های تجاری تضامنی
 • شرکت‌های تجاری مرکب سهامی
 • شرکت‌های تجاری مرکب غیرسهامی
 • شرکت‌های تجاری تعاونی ایجاد و کاربرد

اقسام شرکت‌ ها و تعاریف کل یک از لمحه ها

پشه این گفتار نقشه داریم شما را آش ۸ شرح از اقسام شرکت های تجاری که حاوی سهامی عام‌، سهامی خاص، آش مسئولیت محدود، تضامنی، مرکب غیرسهامی، مرکب سهامی، نسبی و تعاونی ساغر باشد، آگاه کنیم عاقبت آش ی تمام بتوانید به منظور امور درست آش این شرکت ها بپردازید.پشه نقش کل تیره وضوح و معلومات اغلب راجع به منظور کل کدامیک از شرکت ها ،به منظور کوه طور جدا لقب شرکت مربوطه را پشه محل استقرار رادار ویکی پدیا ای وبلاگ ثبت پژوهش کنید و گفتار چسبیده آش لمحه را بررسی کنید عاقبت شرح باریک رطوبت از اقسام شرکت به منظور تسلط آورید.

پشه گفتار ی اقسام مدرک‌ها ثبت شرکت، ساغر توانید تمامی مدرک‌ها ضروری به‌خاطر بنیان‌گذاری شرکت را بخوانید.

شرکت سهامی عام‌ چیست؟

شرکت سهامی‌عام، یک قبیل از اقسام شرکت های بازرگانی است که مایه‌ ی لمحه به منظور بخش‌ها، توزیع کردن شده که بخشی از این مایه از صراط فروش بخش‌ها به منظور ملت شبر ساغر آید. پشه شرکت سهامی‌عام، شمارش بخش‌ها‌داران نباید از سه تعداد کمتر باشد و مسئولیت بخش‌ها‌داران، محدود به منظور پول بخش‌ها آنهاست. پشه این شرکت، بند «شرکت سهامی عام» باید سابق و {بعد} از لقب شرکت، پشه تمامی مدرک‌ها تذکیر شود.

شرکت سهامی خاص چیست؟

شرکت سهامی خاص، شرکت بازرگانی است که جزئی مایه‌ی لمحه به منظور کوه طور تمام میانجیگری مؤسسین، شبر ساغر آید و مایه‌ی لمحه به منظور بخش‌ها، توزیع کردن شده و مسئولیت صاحبان بخش‌ها، ‌محدود به منظور پول بخش‌ها آنهاست. شمارش بخش‌ها‌داران نباید از سه تعداد کمتر باشد و نام «‌شرکت سهامی خاص»‌ باید سابق و {بعد} از لقب شرکت، پشه تمامی مدرک‌ها تذکیر شود.

شرکت آش مسئولیت محدود چیست؟

شرکت آش مسئولیت محدود، شرکتی است که ناآشکار دور ای تا چه‌وقت تعداد به‌خاطر امور تجاری تکوین شده است و کل یک از ایادی با اینکه مایه به منظور بخش‌ها ای قطعات بخش‌ها توزیع کردن شده باشد، محض به منظور تعداد مایه‌ی غیر قرابت به منظور قروض و تعهدات شرکت مسئولیت دارند. به منظور لهجه نوخط‌نمناک ساغر رمق حرف پشه صورتی که شرکت خانه‌خراب شود و نتواند پاسخگوی خواستاری‌کاران باشد طاق مایه بخش‌ها‌داران از ناآشکار ساغر‌کودک و طلبکاران نمی‌توانند پاینده عاجز مطالبات غیر را از مایملک شرکای شرکت جستن کنند. پشه لقب شرکت باید بند ‹‹‌آش مسئولیت محدود›› به منظور کوه طور تمام تذکیر شود.

شرکت تضامنی چیست؟

شرکت تضامنی، شرکتی است که ذیل نام مخصوصی به‌خاطر امور تجاری ناآشکار دور ای تا چه‌وقت تعداد آش مسئولیت تضامنی تکوین ساغر‌شود. ولو مال و مایه ی شرکت به‌خاطر تأدیه‌ی جزئی قروض وافی نباشد، کل یک از ایادی مامور وام‌گذاری جزئی قروض شرکت هستند. کل قراری که ناآشکار ایادی برخلاف این، نقش بگیرد پشه معادل افراد سوم، بلا خاصیت خواهد عدم. پشه لقب شرکت تضامنی باید بند «شرکت تضامنی» ‌و حداکثر کنیه یک تعداد از ایادی تذکیر شود.به منظور نوعی دیگر ساغر رمق حرف که ولو لقب نثار مالکان شرکت پشه لقب شرکت محدودیت شده باشد، شرکت تضامنی اسم ساغر‌شود.

شرکت مرکب غیرسهامی چیست؟

شرکت مرکب غیرسهامی یکی دیگر از اقسام شرکتهای مناسب ثبت پشه ایران ای داخل از سرزمین است، که به‌خاطر امور تجاری ذیل نام مخصوصی ناآشکار یک ای تا چه‌وقت تعداد شریک‌المال پایندان و یک ای تا چه‌وقت تعداد شریک‌المال آش مسئولیت محدود، با ترویج بخش‌ها، تکوین ساغر‌شود. شریک‌المال پایندان، مامور تمامی قروضی است که امکان‌پذیر است منها بالا مال شرکت نفس داشته باشد. شریک‌المال آش مسئولیت محدود، شخصی است که مسئولیت او محض به منظور تعداد مایه‌هلا است که درشرکت وضع داده است و ای ساغر خواهد وضع دهد. پشه کنیه شرکت باید بند «شرکت مرکب» ‌و حداکثر کنیه یکی از شرکای پایندان، تذکیر شود.

پی‌جویی سراغ داده که ۸۶% از افرادی که نقشه ثبت شرکت را دارند پشه اواسط این خطسیر، به منظور مایه مطوی سکونت داشتن لمحه تسلط از کاسبی ساغر‌کشند. ثبت شرکت یکی از مسائل ثبتی است که به‌خاطر یک کاردان امور ثبتی کاسبی نوخط هلا ساغر‌باشد. به منظور شما منظور ساغر‌کنیم آش بررسی گفتار ثبت شرکت به منظور یک کاردان امور ثبت شرکت تغییر شوید و شرکت را به منظور جمال ثبت کنید. پشه بین ضروری به منظور تذکیر است که پشه این خطسیر، ثبت لاینقطع آش مشاورت مفت تلفنی لب شما خواهد عدم.

شرکت مرکب سهامی چیست؟

شرکت مرکب سهامی،نوعی شرکت است که ذیل نام مخصوصی ناآشکار یک شمار شرکای سهامی و یک ای تا چه‌وقت تعداد شریک‌المال پایندان تکوین ساغر‌شود. شرکای سهامی کسانی هستند که مایه‌ی آنها به منظور نقش بخش‌ها ای قطعات بخش‌ها مساوی القیمه درآمده و مسئولیت آنها عاقبت تعداد نیز مایه‌هلا است که پشه شرکت دارند. شریک‌المال پایندان کسی است که مایه‌ی او به منظور نقش بخش‌ها درنیامده و مامور تمامی قروضی است که امکان‌پذیر است منها بالا مال شرکت نفس داشته باشد .پشه نقش بی‌شمارگشتن شریک‌المال پایندان، مسئولیت آنها پشه معادل طلبکاران و روابط آنها آش یکدیگر، پیرو آیین‌نامه‌ها شرکت تضامنی خواهد عدم. پشه لقب شرکت باید بند «شرکت مرکب»‌ ‌و حداکثر کنیه یکی از شرکای پایندان تذکیر شود .

شرکت نسبی چیست؟

شرکت نسبی شرکتی است که به‌خاطر امور تجاری، ذیل نام مخصوص ناآشکار دور ای تا چه‌وقت تعداد تکوین ساغر‌شود و مسئولیت هریک از ایادی به منظور قرابت مایه‌هلا است که پشه شرکت وضع داده اند. پشه کنیه شرکت نسبی بند «شرکت نسبی» و حداکثر کنیه یکی از ایادی باید تذکیر شود؛ پشه صورتی که کنیه شرکت حاوی اسامی جزئی ایادی نباشد {بعد} از کنیه شریک‌المال ای شرکایی که تذکیر شده عبارتی از جماعت «و ایادی» و «‌و برادران» قهراً است.

شرکت تعاونی چیست؟

یکی دیگر از اقسام شرکتها، شرکت تعاونی شرکتی است که مطابق روش سوداگری جمهوری اسلامی ایران، جزئی ای حداکثر ۵۱% مایه‌ی لمحه به منظور سبب‌ی جوارح پشه انتخاب شرکت تعاونی قرارگیرد و وزارتخانه‌ها، پرسنل‌ها، شرکت‌های دولتی و قریب به منظور اقبال و ذیل جامه اقبال، داو‌ها،‌ شهرداری‌ها، شوراهای اسلامی کشوری، قاعده مستضعفان و غیر نهادهای متداول ساغر‌توانند مطابق سبب هلا از صراط دین با بخش ای کل صراط روا دیگر از جماعت شراکت، زدوخورد کردن، عقد زراعت، ‌غرس نهال، ربح، ربح به منظور نذر تملیک، صفعه نذر، فروش اقساطی و صفا، عمل به منظور دستگیری پشه تأمین ای کاهش مایه‌ی شرکت‌ های تعاونی نمایند، با لمحه که مستخدم باشند.

یکی از حالات فراهم آورنده قدر پشه جانب ثبت سازمان غیرتجاری، مصرف های درست به منظور بنیان‌گذاری سازمان میباشد؛ ورقه‌شناسایی ثبت سازمان شکل‌پذیر از تعداد زیاد (بیشتراز ۰۲ ) سربازی است که من‌وتو به‌خاطر شما پشه گفتار مصرف های بنیان‌گذاری و ثبت نمایش‌دادن سازمان به منظور کوه طور تمام بازدید نموده ایم. چاهک عجب است که آش بررسی این گفتار ی پرمحتوا، تمامی مصرف ها و ورقه‌شناسایی هارا بدانید و آن‌وقت به منظور ثبت سازمان بپردازید.

 

مساوی سبب هلا از روش به منظور تذکیر تا چه‌وقت لطیفه ی برجسته پشه مخرج اقسام شرکت ها ساغر پردازیم:

پشه مواردی که ساز‌های دولتی پشه تأسیس تعاونی، شریک‌المال ساغر شوند پشه گذشتن مدتی که آش رضا وسطین ضمن بند شرکت، انتخاب خواهد شد، هیمنه مایه‌گذاری اقبال به منظور تدریج بازپرداخت و صددرصد مایه به منظور تعاونی دل‌بستگی داشتن خواهدگرفت.

تعاونی‌های تولیدی، حاوی تعاونی هایی است که پشه امور درست به منظور کاشت، چهارپا داری، ‌چهارپا پروری، پروراندن و نخجیر کوسه، شیلات، حرفه، سرچشمه، ‌آبادانی ولایتی و دهاتی و مانند اینها سخت‌کوشی میکنند.

تعاونی‌های تسهیم، عبارتند از تعاونی‌هایی که لزوم کارها تولیدی و ای کاربرد کنندگان مستخدم غیر را پشه چارچوب صلاحدید متداول و به منظور ملحوظ افت مصرف‌ها و بها‌ها تأمین میکنند.

تعاونی‌های گذارده این روش آش چرانیدن قوانین و آیین‌نامه‌ها ساغر‌توانند به منظور امور صادرات و واردات پشه قلمرو گذارده غیر بپردازند.

تشابه های حاضر پشه اقسام شرکت ها

نفس شریک‌المال :

حداکثر ۲ شریک‌المال پشه ( شرکت تضامنی، شرکت نسبی، شرکت آش مسئولیت محدود، شرکت مرکب سایر سهامی )

حداکثر ۳ شریک‌المال پشه ( شرکت سهامی خاص ، شرکت مختبط سهامی )

حداکثر ۵ شریک‌المال پشه ( شرکت سهامی عام )

حداکثر ۷ شریک‌المال پشه ( شرکت تعاونی ایجاد و کاربرد )

تمامی ورقه‌شناسایی ها و مصرف ثبت شرکت را پشه گفتار هلا به‌خاطر شما تعبیر کرده ایم، عاقبت متقاضیان به منظور این ورقه‌شناسایی ها دسترسی داشته باشند و بتوانند این مصرف هارا تمشیت کنند؛ قیم ضروری به منظور تذکیر است که سند های کمی پشه انتخاب مصرف ثبت شرکت شفیع‌طلب است انگار ولو شرکت تان پست باشد، مصرف جریده غیررسمی یک بها است، ولو شرکت تان معظم باشد ، مصرف جریده غیررسمی قیمتی نمناک خواهد شد. لا طاق جریده غیررسمی بالعکس مصرف های دیگر مانند مباشر، اعلان های ثبتی، واریزی های شرعی و … ایضاً دودمان به منظور قبیل شرکت، شمارش جوارح، مطالب شرکت و … نااستوار و متشابه خواهد عدم.

دلمه‌شدن معاهده پشه اقسام شرکت ها :

تکوین شرکت، هویت قراردادی دارد که به منظور نقش اساسنامه ای شرکتنامه تنسیق ساغر شود. پس، چرانیدن شروط رادیکال صحه کردارها یعنی نقشه و قانع ،لیاقت ، گذارده آش شروط خاص لمحه ، مشروعیت سو ، لازم است و فنا چرانیدن این شروط ،  منتهی به منظور نقض ای فنا توانایی شرکت خواهد عدم.منها بالا این شروط ، یک نهانی شروط شکلی همچنین شبه ناچاری نفس معاهده کتبی ، به‌خاطر تکوین شرکت ضروری است.

آورده ی ایادی ( مایه ) :

نقدی : آورده هلا که گذارده لمحه علت نقدینه باشد.

سایر نقدی : نتیجه ماتریالیست (روایت‌شده و سایر روایت‌شده) نتیجه سایر ماتریالیست : (ناحق نگارش ،ناحق شایعه‌سازی ،ناحق احراز و کسب ،ناحق بهره‌گیری ،جهل فنی) صنعت (کاسبی ،حرفه، سخت‌کوشی)

مناسب تذکیر است برآورد آورده های سایر نقدی موسسان، میانجیگری لیسانسیه غیررسمی صدارت عدلیه که به منظور نقش کتبی اعلان عقیده ساغر شتابنده پایان ساغر شود.(سبب ی ۷۶ لایحه ) و همانطورکه از هویدا سبب ی ۷۶ لایحه فهم ساغر شود، محض موسسین ناحق با خود حمل کردن آورده های سایر نقدی را دارند.

اقسام شرکت ها درس زیاد مهمی درزمینه ی ثبت شرکت است چون ولو شما از لمحه شناسایی دقیقی نداشته باشید، پشه ثبت شرکت غیر آش مساله مقابل ساغر شوید. ته ولو شرح باریک اقسام شرکت را به منظور جمال دریافت نکردید، از مشاورت مفت من‌وتو سو انتخاب قبیل شرکت غیر بخش مند شوید عاقبت پشه مشکل‌مالی های این خطسیر نیوفتید و آش کامکاری این مرتبه از ثبت شرکت غیر را ملاذ تارک بگذارید. به‌خاطر اینکار، طاق وافی است آش من‌وتو تلاقی بگیرید.

سوالات عرفی

اقسام شرکت ها کدامیک اند؟

اقسام شرکت ها حاوی: شرکت های سهامی خاص، سهامی عام، مرکب سهامی و سایر سهامی، تعاونی، تضامنی، شرکت آش مسئولیت محدود، شرکت سایر تجاری ساغر باشند که پشه ایران و داخل از سرزمین زیاد متداول ساغر باشند.

راهنمای بنیان‌گذاری اقسام شرکت ها را از کجا بخوانیم؟

پشه این گفتار پشه باب شناساندن اقسام شرکت های تجاری و سایر تجاری و راهنمای بنیان‌گذاری آنها به منظور نقش تمام توصیف داده شده است.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ خرداد ۰۱ ، ۱۷:۴۲
علی امیرحسینی

 در خصوص مسئولیت شرکا در شرکت تضامنی می بایست اعتنا داشت که :
1 - پیشین از انحلال شرکت , دیون شرکت از خویش شرکت مطالبه می شود و خیر ازشرکا .
2 - در صورتی شرکت تضامنی منحل شود گشوده نیز دیون شرکت از خویش شرکت مطالبه می شود ; ولی در صورتیکه بودجه شرکت برای تادیه دیونش کافی نباشد , هر سهم دار مسئول تادیه همه دیون است .
3 - در موسسه ها تضامنی , مسئولیت شرکای ضمانت کننده بابت دیون آن شرکت , جنبه وثیقه ای دارااست ; بدین مفهوم که طلبکار شرکت ابتدا می بایست به شرکت رجوع و برگشت نماید و در حالتی‌که شرکت از پرداخت طلب وی امتناع نماید , مطابق حالت مقرر , خواهش ورشکستگی و در سود انحلال شرکت را بدهد و بعداز انحلال هم در وهله اولیه میتواند به شرکت در هم اکنون تصفیه برگشت نماید و در شرایطی که شرکت , طلب اورا نپردازد , آن گاه قادر است به شرکای ضمانت کننده برگشت نماید .
4 - مسئولیت فرنگی شرکا ( مسئولیت در قبال طلبکاران شرکت ) , تضامنی است و مسئولیت داخلی شرکا ( تقسیم مسئولیت دربین شرکا ) , نسبی است ; یعنی سهم دار می‌تواند بعداز پرداخت هرکدام از دیون شرکت , بابت سهم تک تک شرکای دیگر به نسبت سهم الشرکه ایشان به آنها مراجعه نماید .
5 - هر قراری که برخلاف بند فوق , دربین شرکا نهاده شود , تنها دربین خویش شرکا قابل نسبت دادن است و در قبال افراد ثالث کان لم یکن یا این که به عبارت خوب تر غیرقابل نسبت دادن است . ( م 116 ق . ت )
6 - شرکا می‌توانند در زمینه ی تقسیم مسئولیت داخلی در بین خویش , به هر ترتیبی تراضی نمایند . با دقت به اطلاق ماده 116 ق . ت مانعی ندارد که ایشان در رابطه ها داخلی خویش , یک یا این که یک‌سری نفر از شرکا را به کلی از جبران ضرروزیان ها معاف نمایند . ولی چنین شرطی در قبال افراد ثالث مفید نیست .
• تعداد شرکا در شرکت تضامنی
دستکم 2شخص , چه حقیقی و واقعی یا این که حقوقی است . ( م 116 ق . ت )
1 - در نام شرکت بایستی عبارت ( شرکت تضامنی ( قید شود .
2 - نام شرکت می بایست دستکم متضمن اسم یکی شرکا باشد .

به موجب این محدودیت , مسئله شرکت میتواند اختصاصی باشد به یک فعالیت تجاری یا این که اعمال تجاری متفاوت . در غایت می بایست اعتنا داشت که زیرا مدیران شرکت تضامنی , ( نماینده قانونی ( تلقی میگردند , اختیارات و مسئولیت های آنان به عبارتی است که در شرکتنامه یا این که ااساسنامه شرکت قید شده و شرکاء بر آن توافق کرده اند . اما این‌شیوه راه‌حل به خسارت افراد ثالثی است که با شرکت داد و ستد می نمایند ; چون هر گاه معاملات مدیریت , بیرون از حدود اختیارات وی , تحت عنوان نماینده قانونی باشد , افراد مزبور حق رجوع و برگشت به شرکت را نخواهند داشت . برعکس , شرکاء اطمینان خواهند داشت که مدیریت در صورتی از حدود اختیارات تفویض شده به وی بیرون شود , خویش می بایست جوابگو باشد .

 

اگر‌چه که در ضابطه تجارت حداقلی برای سرمایه این دسته موسسات پیش گویی نشده ولی عرفاَ دست‌کم میزان سرمایه یک میلیون ریال است و همانند شرکت وفادار محدود در اختیار مدیریت یا این که مدیران شرکت قرار میگیرد و اقرار کتبی آنها مبتنی بر اخذ سرمایه شرکت برای ارائه به منبع ثبت موسسه ها کافی است . این جور شرکت هم بعد از انجام فرایند تایید اسم شرکت و تحویل شرکت طومار و اساسنامه ( درصورتی که باشد ) و بقیه مدارک واجب به سازمان ثبت شرکتهای به ثبت میرسد و پس از ثبت در سازمان ثبت شرکتهای , اطلاع رسانی تاسیس شرکت در خبر نامه قانونی و یکی‌از خبر نامه های کثیرالانتشار محل ثبت شرکت اطلاع رسانی میشود .

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ مرداد ۹۹ ، ۰۳:۳۲
علی امیرحسینی

آشنایی با کمپانی تضامنی و نسبی

شرکتهای تضامنی و نسبی در زمره شرکتهای افراد می‌باشند .
در تعریف موسسات تضامنی بایستی اظهار‌کرد شرکتی است که در زیر نام مخصوصی برای کارها تجاری فی مابین دو یا این که یکسری نفر , متعهد تضامنی تشکیل می شود و چنانچه میزان دارایی کمپانی برای همگی قروض کمپانی کافی نباشد , هر مورد از شرکاء مسئول پرداخت تمام قروض است . ( ماده 116 ق . ت ) در تعریف کمپانی نسبی نقل شده شرکتی است که برای کارها تجاری پایین نام اختصاصی میان دو یا این که تعدادی نفر تشکیل و مسئولیت هریک از شرکاء به نسبت سرمایه ای است که در کمپانی نهاده اند . ( ماده 183 ق . ت ) این موسسه موسسات غالباَ از سمت اشخاصی تشکیل می شود که به یکدیگر اعتماد دارا هستند . در انگلستان بدین این مجموعه شرکتهای partnership تفسیر می شود و در کشورهای انگلوساکسون این موسسه شرکتهای شخصیت حقوقی ندارند در دستمزد کشور ایران کمپانی تضامنی و نسبی دارنده شخصیت حقوقی جدا است و بودجه آن از بودجه شرکاء جداست و ممکن است ورشکسته اعلام گردد چون تاجر تلقی می شود . ( ماده 412 ق . ت ) در صورت ورشکستگی کمپانی , طلبکاران کمپانی نسبت به میزان دارایی کمپانی بر طلبکاران خویش شرکاء ارجحیت دارا هستند . شخصیت حقوقی کمپانی تا آن جا از شخصیت شرکاء جداست که ورشکستگی کمپانی با ورشکستگی شرکاء و ورشکستگی شرکاء یا این که ورشکستگی کمپانی ملازمه ندارد . ( ماده 128 ق . ت ) . سود این استقلال شخصیت این است که ملیت کمپانی از ملیت شرکاء هم جداست , اگر چه که در دست گرفتن شرکاء بر این مدل کمپانی از موسسات دیگر بیشتر است .
بررسی میزان مسئولیت شرکاء

در کمپانی تضامنی , در شرایطی که که بعداز انحلال و تصفیه کمپانی , خواه این انحلال ناشی از ورشکستگی یا این که از روی اراده باشد , مشخص شود کمپانی ناتوان از پرداخت جزو بدهی های خویش است , هر مورد از بستانکاران حق مراجعه به اموال فردی یک یک شرکاء نسبت به کل بدهی کمپانی را داراست . چون که مسئولیت شرکای این مجموعه ( کمپانی تضامنی ) نیز تضامنی و نیز نامحدود و بی رابطه با سهم هر سهیم در کمپانی است .
بخش دوم ماده 124 ق . ت مسئولیت نامحدود و تضامنی شرکاء را به‌این نحو ابلاغ میدارد :
( . . . . در هر حال هیچ یک از شرکاء نمی توانند به نسبت دادن این‌که میزان قروض کمپانی از میزان سهم وی در کمپانی تجاوز می‌نماید از تادیه قروض کمپانی امتناع ورزد . تنها در رابطه ها دربین شرکاء مسئولیت هریک از آنها در تادیه قروض کمپانی به نسبت سرمایه خواهد بود که در کمپانی نهاده است آن نیز در صورتیکه که در کمپانی طومار ترتیب دیگری اتخاذ نشده باشد ( .
نامحدود و تضامنی بودن مسئولیت شرکاء برای پشتیبانی از افراد ذی نفع و فقط در قبال آنان کاربرد داراست و شرکاء در ارتباط ها دربین خویش مشمول قاعده مسئولیت به نسبت سرمایه در کمپانی است .
در نصیب انتها ماده 124 بالا , قابلیت و امکان اتخاذ ترتیب دیگر در کمپانی طومار را تجویز کرده است ولی این توافق صرفاَ در رابطه ها در بین خودشان حاکم است و علیه افراد ثالث اعتباری ندارد چون ضابطه آمره است .
حالت فوق الذکر درخصوص شرکت ها تضامنی , درباره با کمپانی نسبی از پیچیدگی کمتری شامل است . در کمپانی نسبی مسئولیت هر مورد از شرکاء به نسبت سرمایه ای است که در کمپانی نهاده است . در سود , در کمپانی نسبی میزان سرمایه ای که سهم دار در کمپانی داراست و تعهداتی که از شرکت کردن او به توشه میاید تعادل منطقی موجود هست . هم اکنون در‌صورتی‌که در کمپانی با یک میلیون سرمایه و یک میلیارد بدهی پرداخت نشده بعد از انحلال کمپانی ,


 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ تیر ۹۹ ، ۰۲:۳۱
علی امیرحسینی

به طور کلی موقعیت عام قبول سپرده گذاری فرنگی به دو نوع قابل تقسیم می‌باشد . گونه نخستین , موقعیت هرکدام از پروژه های سپرده گذاری است که در سوی هدف ها و منافع ملی سرزمین ماست و به موجب ماده 2 ضابطه سپرده گذاری طبقه بندی شده‌است . مدل دوم , قوانینی که به صورت و قالب حقوقی سپرده گذاری دارای ارتباط می‌گردد و در ماده 3 ضابطه سپرده گذاری مورد بررسی قرار گرفته است .
الف - وضعیت عام قبول نوشته شده در ماده 2 ضابطه سپرده گذاری
در مورد حالت نوع نخستین , ماده 2 ضابطه سپرده گذاری چنین مقرر می‌کند : ( قبول سپرده گذاری فرنگی مبتنی بر این ضابطه و با رعایت بقیه ضوابط و قوانین روان مرز و بوم بایستی به مراد عمران و ده و عمل تولیدی اعم ازصنعتی , معدنی , کشاورزی و سرویس ها بر پایه ی مقررات پایین صورت بپذیرد :
الف - موجب پرورش اقتصادی , ارتقا حرفه آوری , ارتقا کیفیت تولیدها , ارتقا زمان های شغلی و ارتقا صادرات شود .
ب - موجب تهدید امنیت ملی و منافع همگانی , تخریب محیط زیست , اخلال در اقتصاد مرزوبوم و تضییع تولیدها بر طبق سپرده گذاری های داخلی نشود .
ج - متضمن اعطای امتیاز به وسیله دولت به سپرده گذاری فرنگی نباشد . مراد از امتیاز حقوق و دستمزد ویژه ای است که سرمایه گذاران فرنگی را در وضعیت انحصاری قرار دهد .
د - سهم قیمت فرآورده و سرویس ها تولیدی نتیجه ها از سپرده گذاری فرنگی قضیه این ضابطه نسبت به قیمت متاع و سرویس ها عرضه شده در بازار داخلی در حین صادر شدن جواز , در هر قسمت اقتصادی از 25 % و در هر حرفه از 35 % بیشتر نخواهد بود . انتخاب حرفه ها و میزان سپرده گذاری در هر کدام از آن‌ها طبق آئین طومار ای خواهد بود که به ثبت هیات وزیران میرسد . سپرده گذاری فرنگی جهت ساخت محصول و سرویس ها برای صادر شدن به آن سوی مرز – به غیر از نفت ناپخته – از این نسبت ها معاف است .
تبصره – ضابطه مرتبط با تملک اموال غیرمنقول اتباع فرنگی تصویب شده 16 / 3 / 1310 همچنان به قوت خویش باقی می‌باشد . تملک هر گونه زمین به هر میزان به اسم سرمایه گذار فرنگی در قالب این ضابطه مجاز نمیباشد .
این ماده بزرگترین ماده ای است که موقعیت و مقررات همگانی قبول سپرده گذاری فرنگی را ابلاغ مینماید . به عبارت دیگر , هیات سپرده گذاری ملزم است به سمت صادر شدن جواز برای هریک از پروژه های سپرده گذاری , مطالب نوشته شده در ماده مزبور را مورد‌علاقه قرار دهد . افزون بر این ماده 2 دین طومار سپرده گذاری هم به لزوم تبعیت از حالت همگانی قبول سرمایه فرنگی تاکید می‌کند . طبق این ماده : ( سپرده گذاری های فرنگی که در قلمرو کشور‌ایران مبتنی بر ضابطه قبول می شود , از وام ها و حمایت های درج شده در ضابطه برخوردار‌است . قبول اینگونه سپرده گذاری ها تابع وضعیت همگانی قبول سرمایه فرنگی و مبنی بر ارائه التماس کتبی از طرف سرمایه گذار فرنگی و رعایت مقررات مقرر درین آئین طومار است ( .
با مطالعه ظریف ماده 2 ضابطه سپرده گذاری به حیث می‌رسد ایرادهایی بدین ماده وارد است و ولی علت آن تا حدودی به ایرادهای کلی برمی گردد که متوجه طرح اول ضابطه سپرده گذاری در طول ثبت آن بود . از جمله این ایرادها , سلطه بیگانه , حضور ایادی استکبار جهانی تحت عنوان خبر چین و مسایلی از این قبیل هستند که به طوری به اصل مسائل سرمایه و سپرده گذاری فرنگی بی رابطه می‌باشند .

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ تیر ۹۹ ، ۱۶:۴۰
علی امیرحسینی

برای ثبت شرکت از کجا آغاز کنیم ؟

• گزینش شرکا
در فرایند ابتدایی ثبت شرکت , می بایست شرکا انتخاب شوند . ثبت شرکت تک نفره طبق ضابطه مجاز نیست . در کشور ایران موسسه ها متعهد محدود دستکم از 2 نفر , سهامی یگانه از 3 نفر , سهامی عام از 5 نفر و موسسات تعاونی از 7 نفر تشکیل میشوند .
در‌این ارتباط قابل ذکر است که :
- همگی افراد واقعی و حقوقی از جمله اهل ایران و فرنگی می‌توانند در کشور ایران شرکت ثبت کنند . دستکم سن برای ثبت شرکت 18 سال است . قابل ذکر است , سهامداران می‌توانند تحت 18 سال باشند ولی نمی توانند عضو هیات مدیره باشند .
- دارا بودن سوء پیشینه افراد مانعی جهت ثبت نیست صرفا نمی توانند جزء هیئت مدیره , مدیرعامل و یا این که بازرسین شرکت باشند .
- افراد فرنگی می‌توانند فارغ از سهم دار اهل ایران به صورت مالکیت 100 % در جمهوری اسلامی ایران شرکت ثبت کنند .
• گزینش زمینه کار شرکت
از جمله ابتدایی ترین پروسه ثبت شرکت , گزینش زمینه شرکت است که می بایست با همیاری و همفکری شرکا صورت پذیرد . مورد شرکت چیزی است که شرکت برای آن ساخته شده است . قضیه شرکت بایستی مشروع و متضمن منافع عقلانی باشد گران قدر از موردها ابطال شرکت خواهد بود . در واقع بایستی هدف ها شرکت به حقیقت نزدیک و دست یافتنی باشند . مدیران نمی توانند در فعالیت از حد زمینه شرکت تجاوز کنند و در صورت تجاوز , کار آنها اثر رسمی ندارد و در صورت تفریط یا این که تعدی همگی مدیران متضامناَ مسئول ضرر صاحبان سهام خواهند بود .
به طور کلی موضوعات عمل برای ثبت کردن شرکت به سه مجموعه تحت تقسیم می شود :
1 - موضوعاتی که به کلی غیرقابل ثبت و کار میباشند .
2 - موضوعاتی که گذشته از ثبت نیاز به به دست آوردن مجوز دارا‌هستند .
3 - موضوعاتی که فارغ از نیاز به اخذ جواز از اداره و نهاد ها به ثبت می رسند .
براین اساس در حالتی که کار شما نیازمند به به دست آوردن مجوز باشد گرفتن مجوز از نهاد های ذی‌ربط مایحتاج لازم است . این موضوعات مشتمل بر 23 مورد کلی می‌باشند که هر یک از این 23 مورد خویش دربرگیرنده چندین مسئله دارای ربط به نیز می‌باشد .
• گزینش دسته و قالب شرکت
با دقت به تنوع شرکتهای و تجهیزات متمایز که برای هر گونه شرکتی متصور است , تعیین شرکتی که متناسب با قضیه عمل شرکت باشد و در عین اکنون منافع موسسان را تامین نماید , لازم است . ولی پیش از گزینش جور شرکت بایستی به تعدادی پرسش حساس جواب داده شود . اولی پرسش آنکه به چه شکل فعالیتی میخواهیم انجام دهیم ؟ مخاطب ما چه افرادی می‌باشند و با چه افرادی سرو عمل داریم ؟ برای مثال در صورتی‌که یک شرکت عمرانی هستیم و درباره ی ساخت و احداث شهرک های تجاری و اداری , مسکونی , راه و روش سازی و جاده سازی , پل سازی , سد سازی , تونل سازی , شن ریزی , آسفالت کشی و خط کشی عمل داریم , به مراد ثبت شرکت خوب تر آن است که در قالب شرکت سهامی یگانه مبادرت نماییم . چون :
اولاَ : شرکت ها سهامی یگانه از اعتبار بیشتری برای شرکت در مناقصات برخوردارند .
ثانیاَ : تمدید دوران تصدی مدیران شرکت سهامی مختص دو سال یک توشه و بازرسان شرکت هرکدام یک‌سال یک توشه سبب ساز بررسی بیشتر شرکتهای سهامی یگانه می شود .
ثالثاَ : بررسی مرحله سود و ضرر هر ساله و وجود بازرسین درین گونه موسسه ها باعث اعمال در اختیار گرفتن بیشتر این گونه شرکتهای میشود .
همینطور , با ثبت کردن شرکت سهامی مختص میتوانید در مزایدات و مناقصات بخش اعظمی شرکت نموده و امتیاز انجام پروژه های بزرگ را دریافت فرمایید .

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ تیر ۹۹ ، ۰۷:۲۱
علی امیرحسینی

گلیم بافی یک کدام از هنرهای دستی قدیمی و اصیل است که با دقت به هزینه تحت ایجاد و اشتغالزایی مطلوب میتواند بستر ساز به وقوع پیوستن اقتصاد مقاومتی باشد . زنان کشور‌ایران هم با فرش و قالی بافی که از صنعت های دستی مطرح کشورمان است به محافظت این هنرهای دستی امداد می نمایند .

گلیم بافت ها عموماَ با نقوش شکسته ( هندسی ) بافته میشوند . این نقوش بیشتر دربرگیرنده لوزی , سه گوش , چهار گوش , اشکال گل , بوته , ترمه , شش گوش , انوع حیوان ها اهلی , درنده و هم بخش اعظمی از نقوش دیگر می شود . در ایران بیشتر گلیم بافت ها در استان های عجم , شهر مشهد مقدس , کردستان , یزد , اردبیل , گرگان , کرمان , بلوچستان , آذربایجان و . . . . بافته می گردند .
متقاضی ها عزیزی که رغبت دارا‌هستند دراین مورد کمپانی ثبت نمایند , حتماَ با سوالهای زیادی در این مورد مواجه خواهند شد . سوالاتی همچون : چرا کمپانی ثبت کنیم ؟ موقعیت اصلی تشکیل کمپانی چه است ؟ چه مدل شرکتی ثبت کنیم ؟ مدارک موردنیاز برای ثبت کمپانی چه می باشد ؟ دست‌کم سرمایه برای ثبت کمپانی چه قدر است و روستا ها سوال دیگر .
چرا کمپانی ثبت کنیم ؟

ثبت یک کمپانی یا این که موسسه میتواند عمل های تجاری یا این که غیرتجاری اشخاص حقیقی و واقعی را سوق دهی و نظم بخشیده و مزایای رسمی که دولت برای آنان در لحاظ گرفته را هم به همراه اعتبار بیشتر برای آنها به ارمغان بیاورد . به جرئت می توان اذعان کرد که شایسته ترین روش برای به دست آوردن سودهای گسترده خیس و بیشتر و همینطور پیشبرد هدف ها خردتر به سوی هدف ها کلان خیس و گران بها خیس و وصال به مدارج فراتر , ثبت یک کمپانی یا این که موسسه تجاری و غیرتجاری است . از روش ثبت کمپانی می توان کارها پایین را انجام اعطا کرد :
- خرید و فروش
- صادرات و واردات تمامی کالاهای مجاز بازرگانی
- دریافت و اعطای نمایندگی داخلی و فرنگی
- کمپانی در مناقصات و مزایدات مدنی و همگانی
- ساخت شعب در سراسر میهن
- کمپانی در نمایشگاههای داخلی و فرنگی
- دریافت وام و وام ها از همه باتک ها و موسسه ها مدنی و سری
وضعیت حساس تشکیل کمپانی چه میباشد ؟

قصد و رضای طرفین : خواسته از قصد و رضای طرفین این است که شرکاء می بایست با رضایت بدون نقص وارد کمپانی گردند . بدین ترتیب مشخص است که در شرایطی‌که یک کدام از شرکاء ناچار به پذیرش قرارداد کمپانی شده باشد عقد قرارداد فسخ است .
اهلیت طرفین : شرکاء و موسسین بایستی برای خرید و فروش و عقد قرارداد اهلیت داشته باشند . به این ترتیب صغیر و مجنون نمی توانند کمپانی تاسیس کنند مگر این‌که اولیاء آنان به‌این دستور رضایت دهند .
مشروعیت زمینه تشکیل کمپانی : کمپانی برای فعالیتی بر خلاف ضابطه تشکیل نشده باشد .

• برای کار دراین باره , چه جور شرکتی ثبت کنیم ؟

برای ثبت کردن کمپانی , ابتدا باید مدل کمپانی خویش را بشناسیم و درباره‌ی آن داده ها حتمی را کسب نماییم . دراین مکان همت خوا‌هیم کرد شمارا با همه گیرترین شرکتهای ثبتی و خصوصیاتشان آشنا سازیم .
کمپانی وفادار محدود شرکتی است که بوسیله یک یا این که تعدادی نفر برای کارها تجاری تشکیل‌شده و هرکدام از شرکاء سوای این که سرمایه به سهام یا این که قطعات سهام تقسیم شده باشد تنها تا میزان سرمایه خویش در کمپانی مسئول قروض و تعهدات کمپانی است . این مجموعه نظیر هر کمپانی دیگر با کمپانی طومار و اساسنامه در صورت وجود عنصرها تشکیل دهنده کمپانی , تشکیل می شود . به این ترتیب درین دسته کمپانی بایستی سه عنصر آورده و قصد تشکیل و استمرار کمپانی و همیاری همگانی برای علم آموزی فایده و تقسیم سود و ضرر و زیان وجود داشته باشد .

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ تیر ۹۹ ، ۱۴:۳۹
علی امیرحسینی

 گلیم بافی یک کدام از هنرهای دستی سابق و اصیل است که با اعتنا به هزینه زیر ایجاد و اشتغالزایی مطلوب می‌تواند بستر ساز به وقوع پیوستن اقتصاد مقاومتی باشد . زنان کشور‌ایران هم با گلیم بافت و قالی بافی که از صنعت های دستی مطرح کشورمان است به نگهداری این هنرهای دستی یاری می نمایند .

فرش ها عموماَ با نقوش شکسته ( هندسی ) بافته میشوند . این نقوش بیشتر دربرگیرنده لوزی , سه گوش , چهار گوش , اشکال گل , بوته , ترمه , شش گوش , انوع حیوان ها اهلی , درنده و هم اکثری از نقوش دیگر می شود . در کشور‌ایران بیشتر فرش ها در استان های عجم , مشهد مقدس , کردستان , یزد , اردبیل , گرگان , کرمان , بلوچستان , آذربایجان و . . . . بافته می‌شوند .
درخواست کنندگان عزیزی که رغبت دارا‌هستند در این باره شرکت ثبت نمایند , حتماَ با سوال های زیادی در این مورد مواجه خواهند شد . سوالاتی همچون : چرا شرکت ثبت کنیم ؟ وضعیت با اهمیت تشکیل شرکت چه است ؟ چه گونه شرکتی ثبت کنیم ؟ مدارک مایحتاج برای ثبت شرکت چه می باشد ؟ دست کم سرمایه برای ثبت شرکت چه قدر است و روستا ها سوال دیگر .
چرا شرکت ثبت کنیم ؟

ثبت یک شرکت یا این که موسسه می‌تواند عمل های تجاری یا این که غیرتجاری اشخاص واقعی را سوق دهی و نظم بخشیده و مزایای رسمی که دولت برای آنها در حیث گرفته را هم به همراه اعتبار بیشتر برای آن‌ها به ارمغان بیاورد . به جرئت می توان اعلام کرد که شایسته ترین روش برای به دست آوردن سودهای گسترده خیس و بیشتر و همینطور پیشبرد هدف ها خردتر در سوی هدف ها کلان خیس و گرانبها خیس و وصال به مدارج فراتر , ثبت یک شرکت یا این که موسسه تجاری و غیرتجاری است . از روش ثبت شرکت می توان کارها ذیل را انجام اعطا کرد :
- خرید و فروش
- صادرات و واردات همه کالاهای مجاز بازرگانی
- دریافت و اعطای نمایندگی داخلی و فرنگی
- شرکت در مناقصات و مزایدات مدنی و همگانی
- ساخت شعب در سراسر مرز و بوم
- شرکت در نمایشگاههای داخلی و فرنگی
- دریافت وام و وام ها از تمامی باتک ها و شرکت های مدنی و سری
• حالت مهم تشکیل شرکت چه می‌باشد ؟

قصد و رضای طرفین : خواسته از قصد و رضای طرفین این است که شرکاء بایستی با رضایت بدون نقص وارد شرکت گردند . بدین ترتیب مشخص است که چنانچه یکی شرکاء ناچار به پذیرش قرارداد شرکت شده باشد عقد قرارداد فسخ است .
اهلیت طرفین : شرکاء و موسسین بایستی برای داد و ستد و عقد قرارداد اهلیت داشته باشند . به این ترتیب صغیر و مجنون نمی توانند شرکت تاسیس کنند مگر این که اولیاء آنان بدین دستور رضایت دهند .
مشروعیت مورد تشکیل شرکت : شرکت برای فعالیتی مغایر ضابطه تشکیل نشده باشد .

• برای کار دراین مورد , چه جور شرکتی ثبت کنیم ؟

برای ثبت کردن شرکت , ابتدا باید گونه شرکت خویش را بشناسیم و درخصوص آن داده ها حتمی را کسب نماییم . دراین جا عملکرد خوا هیم کرد شمارا با شایع ترین شرکتهای ثبتی و خصوصیاتشان آشنا سازیم .
شرکت دارای تعهد محدود شرکتی است که بوسیله یک یا این که یک سری نفر برای کارها تجاری ساخته شده و هرمورد از شرکاء سوای این‌که سرمایه به سهام یا این که قطعات سهام تقسیم شده باشد تنها تا میزان سرمایه خویش در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است . این مجموعه مثل هر شرکت دیگر با شرکت طومار و اساسنامه در صورت وجود عنصرها تشکیل دهنده شرکت , تشکیل می شود . بدین ترتیب درین دسته شرکت می بایست سه عنصر آورده و قصد تشکیل و دوام شرکت و همیاری همگانی برای علم آموزی بهره و تقسیم سود و خسارت وجود داشته باشد .

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ تیر ۹۹ ، ۰۸:۲۴
علی امیرحسینی

حدود اختیارات مدیران

برخلاف شرکت ها سهامی و دارای تعهد محدود , در ضابطه تجارت درباره ی حدود اختیارات مدیران شرکت تضامنی و طرز اعمال مدیر آنها سخنی گفته نشده است . با دقت به این که مطابق ماده 120 ق . ت مدیریت در شرکتهای تضامنی قادر است واحد یا این که متفاوت باشد می توان دربین دو مورد قائل به تفکیک شد . به این صورت که در صورتی‌که رئیس واحد باشد او به تنهایی عهده دار سازمان کارها شرکت خواهد بود و در محدوده اختیاراتی که به وی داده شده به تنهایی عهده دار سازمان کارها شرکت خواهد بود و در محدوده اختیاراتی که به وی داده شده‌است تحت عنوان نماینده شرکت مبادرت میکند . اختیارات رئیس مزبور در حالتی‌که در شرکت طومار یا این که اساسنامه معلوم و معلوم شده باشد او بایستی در محدوده آن کار کند و اعمال بیرون از اختیارات تفویض شده نسبت به شرکت غیرنافذ خواهد بود . ولی درصورتی که اختیارات رئیس در شرکت طومار یا این که ااساسنامه مشخص نشده باشد در این حالت می بایست با دقت به ماده 121 ق . ت و ماده 51 به عبارتی ضابطه که ارتباط مدیران را با شرکت , ارتباط نماینده قانونی با موکل در لحاظ گرفته است , از قواعد همگانی حاکم بر وکالت بهره مند شد . مطابق ماده 661 ق . م در حالتی که وکالت مطلق باشد اختیارات نماینده قانونی را می بایست محدود به سازمان کردن شرکت در حیث گرفت . ماده مزبور مقرر داشته است : ( در‌حالتی که که وکالت مطلق باشد صرفا مرتبط با سازمان کردن اموال موکل خواهد بود ( .
پرسش کلیدی درباره ی ماده 661 ق . م این است که منظور از سازمان کردن اموال موکل چه می‌باشد ؟
جواب به حقوقدانان به پرسش فوق گوناگون است :
به حیث یکی‌از حقوقدانان , مراد از سازمان اموال موکل , نگاهداری و حفاظت و به چنگ آوردن متاع الاجاره و مطالبات است اما اجاره دادن و فروش بیرون از حدود سازمان اموال است . یک کدام از حقوقدانان معنا ( سازمان ( را درمقابل معنا ( تصرف ( قرار داده و تمییز آن دو را ازیکدیگر به عرف و عزم ی طرفین به هر حال واگذار کرده اند . برخلاف نگرش نخستین , در‌این بینش اجاره دادن و گشودن اکانت سرازیر و پس انداز از کارها مرتبط با سازمان اموال است البته فروختن , بخشیدن و رهن گذاردن در شمار کارها مرتبط با ( تصرف ( ( در معنای مختص کلمه و واژه ) قراردارد مگر این که در دیدگاه عرف لازمه سازمان اموال به شمار آید . بر همین پایه به لحاظ ایشان , خرید و فروش که برای نماینده قانونی دولتی از حدود ( سازمان اموال ( غالبا بیرون است در خصوص مدیریت موسسه تجاری از کارها اداری است .
به لحاظ می‌رسد اعمال حکم مقرر در ماده 661 ق . م درباره‌ی مدیران موسسه ها تضامنی نیازمند اعتنا به شخصیت حقوقی شرکت و هدف ها تشکیل آن است و سازمان کردن را در ماده 661 بایستی بر این اصل تعبیر کرد . به این ترتیب با دقت به این‌که انگیزه از تشکیل شرکت تضامنی انجام کار های تجاری است ( ماده 116 ق . ت ) در سود رئیس شرکت را بایستی دارنده همه اختیارات لازمه برای به وقوع پیوستن هدف ها شرکت دانست و او قادر است در محدوده مسئله شرکت , همه معاملات حتمی را انجام دهد و خیر فقط اختیار انجام خویش مورد شرکت را خواهد داشت بلکه اختیار انجام اسباب و مقدمات آن را هم خواهد داشت . در‌حالتی که ماده 671 ق . م مقرر می‌دارد : ( وکالت در هر دستور نیازمند وکالت در اثاثیه و مقدمات آن هم است مگر این‌که تصریح به عدم وکالت شده باشد ( .

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ تیر ۹۹ ، ۰۵:۳۲
علی امیرحسینی

ماده 94 ضابطه تجارت , شرکت دارای مسئولیت محدود را چنین معرفی می نماید : ( شرکت دارای تعهد محدود شرکتی است که در میان دو یا این که یکسری نفر برای کارها تجاری تشکیل‌شده و هر مورد از شرکا فارغ از این‌که سرمایه به سهام یا این که قطعات سهام تقسیم شده باشد , تنها تا میزان سرمایه خویش در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است ( .

مطالعه مواد ضابطه تجارت کشور‌ایران نشان می‌دهد که ضابطه گذار در شک است که شرکت دارای مسئولیت محدود را قسمتی از شرکت ها افراد قرار دهد یا این که موسسه ها سرمایه ; ولی مطالعه خصایص این موسسه و مواد راجع به شخصیت حقوقی آن , صریح می نماید که‌این مدل شرکت ساختار مختص خویش را داراست و بخشی از این یا این که آن مدل از موسسات قرار نمی گیرد .
از لحاظ خصایص شرکت بامسئولیت محدود , بایستی خاطرنشان کرد این موسسه , شرکتی موضوعاَ تجاری است و به عبارت دیگر , زمینه کار آن نمی تواند چیزی جز کارها تجاری باشد . از این حیث , شرکت بامسئولیت محدود با شرکت سهامی متعدد است ; چه شرکت سهامی میتواند برای کارها تجاری یا این که غیرتجاری تشکیل شود و به اصطلاح یک شرکت شکلاَ تجاری است .

وجه مشترک این مجموعه با شرکتهای سرمایه و علی الخصوص شرکت سهامی درین است که در آن , مسئولیت همه شرکا محدود به میزان سرمایه آن‌ها در شرکت است . محدودیت مسئولیت شرکا در‌این دسته شرکت , چه بسا از محدودیت مسئولیت شرکا در شرکت سهامی مطلق خیس است ; چون سهیم شرکت بامسئولیت محدود , چه بسا در صورتیکه رئیس باشد , شخصاَ مسئول پرداخت قروض شرکت نخواهد بود , ولو آنکه به سبب ساز اعمال وی شرکت ورشکسته شده باشد ; در حالی که در باب رئیس شرکت سهامی – از جمله یگانه یا این که عام – چنین نیست و ماده 143 لایحه رسمی 1347 مقرر نموده است که در صورت ورشکستگی شرکتی به باعث اعمال مدیران , یا این که اگر که بعداز انحلال مشخص و معلوم شود که بودجه شرکت برای تادیه دیون آن کفاف نمی دهد و این دستور ناشی از تخلف مدیریت بوده است , دادگاه قادر است تمام یا این که بخشی از بدهی پرداخت نشده شرکت به افراد ثالث را بر عهده مدیران قرار دهد . اما در زمینه ی شرکت دارای مسئولیت محدود هم ممکن است مسئولیت مدیران مطرح شود ; البته زیرا ضابطه تجارت قاعده خاصی برای طرح چنین مسئولیتی پیش گویی نکرده است , افراد ذی نفع به هر حال بایستی مطابق قواعد دولتی و به خصوص رژیم مسئولیت دولتی , مقابل رئیس مبادرت نمایند که نیازمند ثابت خطای رئیس و وجود ارتباط علیت در میان این اشتباه و خسارت وارد به ذی نفع است2 ) راجع به شرکتهای دارای مسئولیت محدود , مقرراتی یگانه در ضابطه پیش گویی شده‌است که نشان از اهمیت فرد شرکا در‌این مدل موسسات داراست , امری که درباره ی شرکت ها سهامی مصداق ندارد , از جمله این که تمام شرکا بایستی اساسنامه شرکت دارای تعهد محدود را امضا نمایند و ممکن است گاه شرکا مسئولیت تضامنی پیدا نمایند ; نظیر موردی که اسم شرکت متضمن اسم یکی‌از شرکاست که در‌این‌حالت‌ , سهم دار مزبور مسئولیت تضامنی خواهد داشت . اگر چه ورود افراد نو شرکت دارای مسئولیت محدود منع نشده است , تصمیم راجع به آن با اعتنا به اطلاق ماده 106 ضابطه تجارت با تصمیم اکثریت ( دارندگان ) لااقل نصف سرمایه اتخاذ می شود . علاوه بر این , تصمیم راجع به تغییر و تحول اساسنامه شرکت هم می بایست با تصمیم اکثریت عددی شرکایی که لااقل سه ربع سرمایه را دارا‌هستند به فعالیت آید , مگر آنکه در اساسنامه , اکثریت دیگری

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ تیر ۹۹ ، ۱۶:۲۹
علی امیرحسینی

همانگونه که می‌دانیم , موسسه ها طی 2 ماه از مورخ ثبت موظف می‌باشند نسبت به تشکیل پرونده میزان دارایی و پرداخت دو در هزار مبادرت کنند . در غیر این صورت مشمول جریمه مالیاتی شده و به میزان دو برابر مالیات ابتدایی یعنی چهار در هزار جریمه می گردند . جهت گزینش حوزه مالیاتی و تشکیل پرونده میزان دارایی می بایست به نزدیک ترین سازمان کارها مالیاتی مرتبط با موسسات رجوع نمایید و در محدوده حوزه‌ پستی نشانی کمپانی , تشکیل پرونده بودجه دهید .

سوای گزینش حوزه مالیاتی , کمپانی توانا نخواهد بود در پایان سال مالی , عمل یا این که عدم کار خویش را به سازمان بودجه ارائه کند که‌این فرمان مشکلات مالی اکثری را برای کمپانی در ادامه خواهد داشت .

2 - کد اقتصادی کمپانی هم می بایست رقم خورده باشد و این مورد ربطی به عدم عمل آن ندارد . با کد اقتصادی حوزه مالیاتی معلوم می شود و تمام اوراق به به عبارتی حوزه مالیاتی بایستی ارسال گردد .

3 - هنگامی که کمپانی به ثبت رسیده ولی فعالیتی ندارد رئیس دلیل کمپانی یا این که وکیل او مکلف خواهد بود در پایان سال مالی و در مورخ 31/ 4 هر سال به حوزه مالیاتی کمپانی مراجعه و نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی سپید اقدامات اضطراری را انجام دهند .

4 - اگر اعلام عدم کار کمپانی , بیرون از مهلت مقرر ( یعنی 4 ماه اولیه سال ) باشد کمپانی مشمول جریمه مالیاتی خواهد شد . مثلا عدم عمل سال 89 ( نخستین فروددین ماه تا پایان اسفند 89 ) تا 31 تیرماه 90 و با تسلیم دفتر ها مالی و اظهارنامه مالیاتی عدم کار کمپانی صورت می پذیرد .

5 - عدم عمل کمپانی باید به صورت ظریف و معلوم به صورت کتبی و با مهر و امضا رئیس دلیل کمپانی به حوزه مالیاتی ذی‌ربط ارسال شود .

6 - در طومار کتبی که به سازمان مالیات برای اعلام عدم عمل ارسال می شود می بایست مواقعی زیرا اسم کمپانی , شماره ثبت , کلاسه پرونده , مورخ عدم عمل قید شده و به مهر و امضا مدیرعامل کمپانی نیز رسد .

7 - در‌حالتی که فاکتور خرید و فروشی در مغایرت با مدارک مطرح شده به وسیله شرکتهای سوای عمل به سازمان مالیاتی ارائه شود , شرکتهای سوای عمل مشمول جریمه های سنگین وزن مالیاتی میگردند .

8 - صاحبان شغل ها افراد واقعی هم از این قاعده مستثنی نبوده و آنها هم بایستی عدم عمل خویش را به واحد مالیاتی ذی‌ربط ارائه دهند .

9 - برای هر سال مالی بایستی مبادرت به اعلام عدم عمل کرد , به بیانی دیگر اعلام یک توشه عدم کار کمپانی برای کل حیات کمپانی کفایت نمیکند .

10 - اظهارنامه های بها افزوده بایستی به صورت صفر در مهلت مقرر تحویل داده شوند .

11 - در صورت قید آورده نقدی در اساسنامه , بایستی در اکانت بانکی و در اظهارنامه کارایی هم این زمینه منعکس گردد .

12 - پلمپ دفتر ها تجاری از سایر تکالیف افراد حقیقی وواقعی و حقوقی فاقد کار میباشد . دقت داشته باشید که پلمپ دفتر ها تجاری ارتباطی به کار یا این که عدم کار کمپانی ندارد . در صورتیکه که کمپانی فعالیتی نیز نداشته باشد جهت اعلام عدم عمل خویش به میزان دارایی , بایستی فاتر پلمپ شده خویش را به صورت سپید یا این که خالی به حوزه میزان دارایی کمپانی تسلیم کنند .

13 - در صورت عدم عمل , از هرگونه خرید و فروش بوسیله اعضا به اسم کمپانی دوری گردد , چون خریدهای فردی هم تحت عنوان کار کمپانی محاسبه می شود .

14 - خرید امکانات اگر‌چه جزئی برای انجام عمل در سال سپس جزء کار های کمپانی به حساب آورده می شود و قابل رهگیری است .

15 - شرکت ها غیرفعال در شرایطی‌که مقررات مرتبط با موسسه ها غیرفعال را کاملا رعایت نمایند مالیاتی به آن‌ها وابستگی نمی گیرد .

16 - اعلام عدم عمل کمپانی ناظر به پیشین میباشد و نمی‌توان نسبت به آتی یا این که سال مالی بعد از آن اعلام عدم کار نمود .

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ تیر ۹۹ ، ۲۳:۲۷
علی امیرحسینی

مجمع همگانی معمولی

مجمع همگانی معمولی , مجمعی است که در آن گزینش مدیران انجام میگیرد , اکانت های کمپانی ثبت می شود , تقسیم سود انجام میگیرد و بازرس یا این که بازرسان کمپانی گزینش میشوند و معاملات مدیران با کمپانی به ثبت می‌رسد . به صورت خلاصه می بایست خاطرنشان کرد درین مجمع هر تصمیمی که متضمن تغییر‌و تحول اساسنامه نباشد اتخاذ می شود .

در مجمع همگانی معمولی , میزان کافی رسمی عبارت است از حضور دارندگان اقلاً بیشتراز نصف سهامی که حق رای دارا‌هستند . در حالتی که در اولی دعوت حدنصاب مذکور نتیجه ها نشود , مجمع برای توشه دوم دعوت خواهد شد و با حضور هر توده ازصاحبان سهامی که حق رای دارا‌هستند , رسمیت پیدا می نماید , به شرط آنکه در دعوت دوم فیض دعوت نخستین قید شده باشد ( ماده 87 لایحه رسمی 1347 ) .

در مجمع همگانی معمولی تصمیمات با اکثریت نصف به علاوه یک آرای حاضر در گرد‌همایی دارای اعتبار خواهد بود , مگر در تعیین مدیران و بازرسان – که اکثریت نسبی کافی است . در گزینش مدیران , تعداد آرای هر رای دهنده در عدد مدیرانی که می بایست تعیین شوند ضرب می شود و حق رای هر رای دهنده برابر نتیجه ها ضرب مذکور خواهد بود . رای دهنده می‌تواند آرای خویش را به یک نفر بدهد یا این که آن را دربین یک‌سری نفری که مایل باشد تقسیم نماید . اساسنامه کمپانی نمی تواند مغایر این ترتیب را مقرر دارااست . مجمع همگانی معمولی بایستی دستکم سالی یک توشه تشکیل شود و هیئت مدیره یا این که بازرس می‌توانند در مواقع حتمی آن را به صورت فوق العاده دعوت نمایند .

مجمع همگانی فوق العاده

مجمعی است که انحصاراً صلاحیت دارااست اساسنامه کمپانی را تغییر‌و تحول دهد . ماده 83 لایحه رسمی 1347 مقرر نموده است : ( هر جور تغییر تحول در مواد اساسنامه یا این که در سرمایه کمپانی و یا این که انحلال کمپانی گذشته از موعد منحصراً در صلاحیت مجمع همگانی فوق العاده هست ( . روشن است تغییر‌و تحول سرمایه هم از مصادیق تغییر تحول اساسنامه است , همانطور که انحلال کمپانی یا این که تغییر تحول مورد کمپانی , تغییر و تحول بازه کمپانی ( در شرایطی‌که کمپانی دوران داشته باشد ) , تغییر و تحول اسم کمپانی و تبدیل کمپانی از مصادیق آن میباشند .

در مجمع همگانی فوق العاده دارندگان بیشتراز نصف سهامی که حق رأی دارا‌هستند , بایستی در گرد هم آیی برای تصمیم گیری شخصاً یا این که بوسیله نماینده حضور داشته باشند . در صورتی‌که در اولی دعوت این حدنصاب نتیجه ها نشود , مجمع برای توشه دوم دعوت شده و با حضور دارندگان بیش تر از یک سوم سهام دارنده حق رأی رسمیت می‌یابد و اتخاذ تصمیم می نماید , به شرط آنکه در دعوت دوم سود دعوت نخستین قید شده باشد ( ماده 84 لایحه رسمی 1347 ) . در مجمع همگانی فوق العاده تصمیمات همواره با اکثریت دو سوم آرای حاضر در گردهمایی قانونی دارای اعتبار است .

ضابطه گذار , علاوه بر مجامع مؤسس و معمولی و فوق العاده , در ماده 93 لایحه رسمی از مجمع دارندگان ( مدل مخصوصی از سهام کمپانی ( حرف کرده که در‌حالتی که مجمع همگانی صاحبان سهام بخواهد در حقوق و دستمزد این دسته سهام تغییراتی ساخت نماید , بایستی موافقت صاحبان آن را جلب نماید . موافقت این صاحبان سهام هنگامی نتیجه ها می شود که آن‌ها در نشست خاصی آن تصمیم را ثبت نمایند و برای آنکه تصمیم دارای اعتبار باشد , ضروری است دارندگان نصف این نوع سهام در گرد هم آیی حاضر باشند و در‌حالتی که درین دعوت این میزان کافی نتیجه ها نشود , در دعوت دوم حضور دارندگان اقلاً یک سوم این نوع سهام حتمی است . تصمیمات حضار همواره به اکثریت دو سوم رای ها دارای اعتبار خواهد بود . از جمله سهام دارنده دستمزد مختص , سهام انتفاعی است که بعداز استهلاک سرمایه و گشوده پس دادن مبلغ اسمی سهام به دارندگان سهام تولید می شود – که ولی در کشور‌ایران , معمول نیست . ضابطه گذار برای سهام ممتاز ترتیب دیگری در ماده 42 لایحه مقرر کرده و این در حالی است که سهام ممتاز هم از جمله سهام دارنده دستمزد منحصر به فرد به شمار میرود .

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ تیر ۹۹ ، ۲۱:۰۷
علی امیرحسینی

در این مقاله به ابلاغ تفاوت های دربین بازرس کمپانی سهامی و ناظر کمپانی متعهد محدود میپردازیم . قبلی از استارت , به جهت یاد‌آوری , راجع به هر مورد از این بخش‌های مهم های بررسی کننده اشاره ای خوا هیم داشت .

بازرس کمپانی سهامی

در مراحل تشکیل و ثبت کمپانی سهامی , انتخاب بازرس کمپانی یک کدام از اقداماتی است که نقش مهمی ایفا می نماید . بازرس کسی است که بسته به مورد , مجامع همگانی موسس و معمولی صاحبان سهام , اورا برای ارزیابی در شغل های کمپانی و کارها مالی و محاسباتی آن , با انگیزه نگهداری دستمزد سهامداران مبتنی بر قانون ها تجاری و مالی و اساسنامه کمپانی و تنظیم و نثار گزارش درستی و صدق و یا این که نادرستی اعمال مدیران به مجمع همگانی معمولی انتخاب می‌نمایند .

درباره با بازرس کمپانی سهامی , نکات زیر لازم به ذکر است :

یک - بازرس بیرون از اعضای هیئت مدیره تعیین می شود .
دو - نخست تاسیس موسسات سهامی , بازرس یا این که بازرسان در شرکت ها سهای عام از سمت مجمع همگانی موسس تعیین می گردند و در شرکت ها سهامی یگانه از سوی مجمع همگانی مورد ماده 20 لایحه ضابطه تجارت صورت میگیرد .
در سالیان بعد از آن , در هر دو کمپانی سهامی عام و یگانه , گزینش بازرسان از سوی مجمع همگانی معمولی به فعالیت می‌آید .
سه - بازرس یا این که بازرسان در شرکتهای سهامی برای 1سال گزینش و ماموریت دارا هستند .
چهار - همان گونه که اشاره شد , انگیزه بازرسی , تحلیل در کارها مالی و محاسباتی کمپانی به قصد نگهداری حقوق و دستمزد سهامداران است .
درضمن مجمع همگانی معمولی می بایست یک یا این که تعدادی بازرس علی البدل هم تعیین نماید تا در صورت معذوریت , فوت , استعفاء یا این که سلب وضعیت یا این که عدم دریافت سمت بوسیله بازرس یا این که بازرسان با اهمیت جهت انجام وظیفه های بازرسی دعوت شوند .
هیئت نظار در کمپانی وفادار محدود

تشکیل کمپانی دارای تعهد محدود , عموماً بر شالوده آشنایی شرکا از یکدیگر و اعتماد و اطمینانی که آن‌ها به یکدیگر دارا هستند صورت می‌گیرد . به‌این جهت مادامی که تعداد شرکا از 12 نفر تجاوز نکرده است , قانوناً خویش آن ها در کارها کمپانی ارزیابی دارا‌هستند . در عین حالی که از گزینش ناظر یا این که بازرس ممنوع نشده اند .
اما هنگامی تعداد شرکا بیشتراز 12 نفر شد , مقنن کمپانی دارای تعهد محدود را مکلف به داشتن هیئت نظار کرده است . که‌این هیئت بوسیله مجمع همگانی شرکا گزینش می‌شوند .

طبق ماده 109 معطوف به ماده 165 ضابطه تجارت :

( در هرمورد از شرکت ها وفادار محدود , هیئت نظار لااقل مرکب از سه نفر از شرکا برقرار می شود و این هیئت را مجمع همگانی شرکا , فورا پس از تشکیل قطعی کمپانی و گذشته از هر اقدامی در کارها کمپانی مشخص و معلوم می نماید . (
تعیین هیئت بر حسب موقعیت مقرر در اساسنامه کمپانی تجدید می شود و درهرحال , اولی هیئت نظار برای 1سال تعیین خواهد شد .
گرچه ضابطه برای همه پرسی بعدی هیئت نظار از دید بازه زمانی ماموریت آن‌ها ساکت است و ظاهراَ می توان دوران ماموریت آن‌ها‌را برای ادوار بعدی بیشتراز 1سال در اساسنامه پیش گویی کرد , اما با اعتنا به قوانین رسمی مو جود در این باره از جمبه ماده 144 لایحه رسمی تصحیح بخشی از ضابطه تجارت در باب بازه زمانی ماموریت بازرس یا این که بازرسان موسسات سهامی که هر ساله تجدید تعیین می شود , می توان اذعان کرد علی الاصول در موسسه ها متعهد محدود هم بازه زمانی ماموریت اعضای هیئت نظار در عصر های آن گاه هم 1 سال خواهد بود و تجدید گزینش ناظرین پیشین بلامانع است .
وجه افتراق در میان کمپانی سهامی و ناظر کمپانی دارای مسئولیت محدود

یک - بازرس کمپانی سهامی از کسانی بیرون از مدیران و مدیرعامل کمپانی سهامی و اقربای نسبی و یا این که سببی آنان تا مرتبه سوم از اقربای طبقات اولیه و دوم و هم بیرون از دستمزد بگیران آنها می بایست باشد و از دربین کسانی بیرون از کمپانی قابل تعیین است البته در کمپانی بامسئولیت محدود , حتماَ بایستی عضو هیئت نظار از در میان شرکا کمپانی تعیین شود .

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ تیر ۹۹ ، ۰۰:۰۴
علی امیرحسینی

در کمپانی تضامنی شرکا بایستی لااقل یک نفر از دربین خویش یا این که از بیرون در سمت مدیری تعیین کنند . با اعتنا به اهمیت مسئولیتی که شرکا در موسسه ها تضامنی دارا‌هستند , معمولاَ شرکا از فی مابین خویش یک نفر را در سوی مدیری گزینش می نمایند .


وظیفه‌های رئیس یا این که مدیران در شرکت ها تضامنی مبنی بر مصرحات ضابطه تجارت و مفاد شرکتنامه قانونی خواهد بود . اهم این وظیفه‌های به شرح پایین است :
1 - به ثبت رسانیدن کمپانی :
زیرا طبق ماده 195 ضابطه تجارت , ثبت شرکت ها تجاری الزامی است , لذا کمپانی تضامنی به محض تشکیل می بایست به ثبت رسد و رئیس یا این که مدیران کمپانی آن را به ثبت رسانده و نشر اطلاع رسانی مرتبط با تاسیس کمپانی را جهت اطلاع عموم پیگیر باشند . برای به ثبت رسانیدن کمپانی تضامنی می بایست مدارک زیر به سازمان ثبت موسسات تسلیم گردد :
یک - یک ورژن مصدق از شرکتنامه
دو - یک ورژن مصدق از اساسنامه ( چنانچه باشد )
سه - متن به امضاء رئیس کمپانی , حاکی از پرداخت تمام سرمایه نقدی و تسلیم تمام سرمایه غیرنقدی با انتخاب ارزش حصه های غیرنقدی
چهار - اسامی سهیم یا این که شرکایی که برای سازمان کردن کمپانی مشخص گردیده اند .

2 - اجرای مصوبات شرکای کمپانی و مفاد شرکتنامه و اساسنامه و ضوابط رسمی

3 - دعوت شرکا برای تصمیم گیری های اصولی در مواقع مقتضی

4 - تحلیل بر گردش کارها مالی کمپانی و تنظیم ترازنامه و اکانت سود و ضرروزیان سال مالی قبلی و صورت بودجه و مطالبات و دیون کمپانی و صورتحساب زمان تلاش سالیانه جهت تسلیم به شرکا و تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیاتی جهت تسلیم به حوزه مالیاتی بعداز ثبت شرکا , درصورتی که موافق اساسنامه می بایست سال به سال به اکانت کمپانی رسیدگی شود . ( تحت ماده 137 ضابطه تجارت ) که با اعتنا به قانون ها مالیاتی می بایست به اکانت کمپانی سال به سال رسیدگی به فعالیت آید .

5 - در صورت تعدد مدیران , دعوت از مدیران برای انجام کارها کمپانی به ترتیب و در مواعد مقرر در اساسنامه و تهیه صورتجلسه ضروری از مذاکرات و تصمیمات و انجام وظیفه بر اساس تقسیم کاری که از سمت شرکا دربین مدیران به فعالیت آمده است .

6 - مراد کردن تمامی ساله لااقل صدی پنج ( 5 % ) یعنی یک بیستم از سود خالص کمپانی تحت عنوان ( سرمایه احتیاطی ) یا این که ( اندوخته رسمی ) برای جبران ضرر و زیان های احتمالی سالهای سپس و عندالامکان با رعایت مفاد شرکتنامه , قضیه کردن اندوخته یا این که ذخیره ازروی اراده برای تامین ضررهای احتمالی و استهلاک اموالی که در اثر به کارگیری فرسوده شده و بهای آنان کاهش مییابد , و هم برای لبریز کردن محل خالی مطالبات مشکوک الوصول و نظایر آن .

7 - تقسیم سود قابل تقسیم در پایان سال مالی در میان شرکا , طبق ماده 119 ضابطه تجارت که می گوید :
( در کمپانی تضامنی منافع به نسبت سهم الشرکه دربین شرکا تقسیم می شود , مگر آن که شرکتنامه غیر از این ترتیب را مقرر داشته باشد ( .

8 - انجام تمامی وظایفی را که طبق قانون ها و قانون ها دارای ارتباط به قضیه برای سازمان کارها کمپانی واجب است و هم در شرکتنامه پیش گویی شده‌است و ارسال صورت جلسات مصوبات شرکا , به مبداء ثبت موسسه ها جهت ثبت و اطلاع رسانی مراتب حتمی الثبت در دفتر کار ثبت موسسه ها , امضای ورقه ها و اوراق با رعایت پیش گویی های معموله در شرکتنامه .
به طور کلی قانون در سازمان کردن کارها کمپانی تابع موقعیت مقرره میان شرکا خواهد بود و در مورد ها بی صدا شرکتنامه باید از قانون ها مرتبط با بقیه شرکت های در رابطه با زمینه دریافت ملاک شود , از قبیل مواد 105 و 144 و 164 و 185 معطوف به ماده 121 ضابطه تجارت و یا این که مواد 118 و 125 و 135 و 136 و 212 لایحه رسمی تصحیح جزء ضابطه تجارت تصویب شده 24/ 12/ 1347 .

9 - پیگیری نشر اطلاع رسانی مرتبط با مورد ها زیرین در مبداء ثبت موسسه ها :
الف - تغییر و تحول اساسنامه کمپانی
ب - تمدید بازه کمپانی زائد بر دوران مقرر
ج - انحلال کمپانی ( حتی‌د‌ر مواقعی که انحلال کمپانی به واسطه انقضای دوران کمپانی صورت میگیرد ) .
د - انتخاب کیفیت تفریغ اکانت
ه - تبدیل شرکا
و - خروج بعضا از شرکا از

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ تیر ۹۹ ، ۲۱:۰۰
علی امیرحسینی

یکی از گونه های موسسات تجاری , کمپانی تضامنی است . به موجب ماده 116 ضابطه تجارت : ( کمپانی تضامنی , شرکتی است که در ذیل نام منحصر برای کارها تجاری دربین دو یا این که چندین نفر بامسئولیت تضامنی تشکیل می شود . در صورتی میزان دارایی کمپانی برای تادیه تمام قروض کمپانی کافی نباشد , هرمورد از شرکا مسئول پرداخت تمام قروض کمپانی است .

هر قراری که دربین شرکا برخلاف این ترتیب داده شده باشد , مقابل افراد ثالث , کان لم یکن خواهد بود .

در زمینه‌ی تشکیل و ثبت کمپانی تضامنی قضیه های زیادی قابل بررسی است . از جمله مسئله کمپانی , نام کمپانی , ملزومات رسمی , تشکیل کمپانی تضامنی , سود , ضرروزیان , سرمایه کمپانی تضامنی , مدیر کمپانی تضامنی , شرکا کمپانی تضامنی , انتقال سهم الشرکه شرکا , مسئولیت سهم دار نو , فوت سهم دار , طلبکاران کمپانی تضامنی , تبدیل کمپانی تضامنی به سهامی و مدارک ثبت کمپانی تضامنی که در‌این مقاله به آنان اشاره می شود .

مورد کمپانی

کمپانی تضامنی یک کمپانی تجاری است , نیز از حیث شکلی و نیز از لحاظ موضوعی . به این ترتیب , کمپانی تضامنی را برای کارها غیرتجاری نمی‌توان ساخت .

به موجب این محدودیت , زمینه کمپانی قادر است منحصر به فرد باشد به یک کار تجاری یا این که اعمال تجاری گوناگون . در غایت می بایست دقت داشت که زیرا مدیران کمپانی تضامنی نماینده قانونی تلقی می‌شوند , اختیارات و مسئولیت های آنها به عبارتی است که در شرکتنامه یا این که اساسنامه کمپانی قید شده و شرکا بر آن توافق کرده اند . اما این‌شیوه راه‌حل به ضرر افراد ثالثی است که با کمپانی داد و ستد می نمایند , چون هر گاه معاملات مدیریت بیرون از حدود اختیارات وی , تحت عنوان نماینده قانونی باشد , افراد مزبور حق برگشت به کمپانی را نخواهند داشت . برعکس , شرکا اطمینان خواهند داشت که مدیریت در صورتی‌که از حدود اختیارات تفویض شده به وی بیرون شود , خویش بایستی جوابگو باشد .

نام کمپانی

در نام کمپانی تضامنی می بایست عبارت ( کمپانی تضامنی ( و دست‌کم نام یک نفر از شرکاء ذکر شود . در‌حالتی که نام کمپانی شامل اسامی تمام شرکاء نباشد بایستی بعداز نام سهیم یا این که شرکایی که ذکر شده شده‌است عبارتی از قبیل ( و شرکاء ( یا این که ( و برادران ( یا این که ( و پسران ( قید شود .

لازمات رسمی

الف ) از‌آنجا‌که نام کمپانی تضامنی نیازمند معرفی اسم سهم دار یا این که شرکاء است براین اساس در شرایطی که سهم دار درج شده در نام کمپانی فوت کند یا این که از توده شرکاء بیرون شود می بایست اسم یکی دیگر از شرکاء در نام کمپانی قید شود . در‌صورتی‌که کمپانی راجع‌به جایگزینی اسم یکی‌از شرکاء به توافق نرسند کمپانی منحل می شود .

ب ) با اعتنا به این‌که مسئولیت شرکاء تضامنی است هر مورد از آنان به صورت شخصی و جمعی مقابل مطالبات بستانکاران وفادار و مسئولیت تام دارا‌هستند . بر این اصول هر بستانکار کمپانی می‌تواند برای وصول مطالبات به هر کدام از شرکاء که دسترسی دارااست مراجعه و نسبت به وصول آنان مبادرت کند و کمپانی نمی تواند از توشه مسئولیت کتف خالی نماید اگرچه او حق داراست در قبال پرداخت به بستانکاران طبق اساسنامه سهم خویش را از سایر شرکاء مطالبه و وصول کند .

ج ) در صورتیکه اساسنامه در مورد تضامن شرکاء ترتیبی برخلاف ضابطه تجارت تجویز کند مراتب صرفاَ در بین شرکاء نافذ بوده و در قبال افراد ثالث بلااثر است .
تشکیل کمپانی تضامنی

برای تشکیل کمپانی تضامنی , شرکا می بایست مطابق ضابطه شرکتنامه را تهیه و امضا کنند . در شرکتنامه , حدود , شرکت کردن , وظیفه های , اختیارات و دستمزد هرکدام از شرکا مشخص و معلوم می شود . دست کم مسائلی که در شرکتنامه قید می شود , به موجب مثال چاپی سازمان ثبت شرکت های عبارتند از : اسم کمپانی , دسته کمپانی , مسئله کمپانی , مرکز ها با اهمیت کمپانی , آدرس بی نقص آن , اسامی شرکا یا این که موسسین , شناسنامه و محل اقامت آنها , مبدا تشکیل کمپانی و بازه آن , سرمایه کمپانی از جمله نقدی و جنسی , میزان سهم الشرکه شرکا , مدیران کمپانی و اختیارات آنان و کسانی که حق امضا دارا‌هستند , زمان رسیدگی به اکانت , ترتیب تقسیم سود , باطل کمپانی , محل شعب کمپانی و بازرسان کمپانی .

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ تیر ۹۹ ، ۱۷:۲۴
علی امیرحسینی

در ماده 118 ضابطه تجارت کمپانی تضامنی اینگونه تعریف شده‌است :
کمپانی تضامنی شرکتی است که ذیل نام منحصر برای کارها تجاری فی مابین دو نفر یا این که یک سری نفر بامسئولیت تضامنی تشکیل می شود و در حالتی که بودجه کمپانی برای تادیه تمام قروض کمپانی کافی نباشد . هرمورد از شرکا چه بسا از محل اموال فردی مسئول پرداخت تمام قروض می‌باشند .

سازه بر قانون ها تجارت در شرایطی‌که که اسم بعضی مالکان در اسم کمپانی آمده باشد کمپانی تضامنی به حساب آورده می شود .
این گونه کمپانی را می توان از سابق ترین اشکال کمپانی در عالم دانست , چراکه از قبلی های زیاد بدور تاجران اروپایی با شرایطی در حدود ضوابط این جور کمپانی کار اقتصادی و تجاری می کرده اند . اکنون هم ثبت کمپانی تضامنی در بخش اعظمی از کشورهای عالم پیوسته است . در قانون ها جمهوری اسلامی ایران هم کمپانی تضامنی معتبرترین و مستحکم ترین قالب قابل ثبت هست .

اعتبار موسسه ها تضامنی به دلیل گونه مسئولیت شرکاء در‌این این موسسه می‌باشد ( مسئوایت تضامنی شرکا ) . این به‌این معناست که هرگاه کمپانی در گیر مشکلات و یا این که ورشکستی شود و میزان دارایی های کمپانی برای پرداخت دیون طلب کاران کافی نباشد , طلبکاران میتوانند برای وصول طلب خویش به هر مورد از شرکاء ضمانت کننده مراجعه نموده و طلب خویش را چه بسا از محل اموال فردی آن ها خواهش کنند .

سازه بر ماده 123 ضابطه تجارت ; در چنین شرکتی و با اعتنا به مسئولیت شرکاء , سهم الشرکه قابل انتقال به غیر نیست مگر با رضایت همگی شرکاء .
درباره با اسم گذاری کمپانی تضامنی هم ماده 117 ضابطه تجارت چنین اشاره کرده است : در اسم گذاری موسسه ها تضامنی به کارگیری از عبارت کمپانی تضامنی به همراه اسم یک کدام از شرکاء الزامی میباشد . به طور معمول در اسامی این موسسه شرکتهای از واژگانی نظیر ( برادران ( , ( شرکاء ( و . . . استعمال می‌گردد .

در صورتی‌که اشاره شوید موسسات تضامنی در بازار از اعتبار ویژه ای برخوردار میباشند . اکنون بایستی روئت کرد این گونه کمپانی برای عمل در چه موضوعاتی مطلوب می‌باشد :
در جواب این پرسش بایستی اشاره کرد که شرکتهای تضامنی برای انجام کارها تجاری تشکیل می گردند .

همان کمپانی تضامنی یک کمپانی تجاری است , نیز از دید شکلی و نیز از حیث موضوعی . لذا , کمپانی تضامنی را برای کارها غیرتجاری نمیتوان ساخت .
سازه بر ماده یک ضابطه تجارت هم تاجر کسی است که شغل معمول خویش را معاملات تجاری قرار دهد بنابر این هر شخصیت واقعی و حقوقی می‌تواند تاجر باشد .
کمپانی تضامنی می‌توانند در کلیه این موضوعات کار کند :

1 - تصدی کارها اتوبار از جمله مسیرهای کم آبی یا این که دریایی , هوایی , زمینی
2 - عملیات دلالی یا این که حق العمل کاری
3 - تسهیل معاملات ملکی یا این که یافت کردن خدمه و یا این که تهیه و تنظیم و رسانیدن الزامات وغیره
4 - تصدی به هر قسم نمایشگاه های همگانی .
5 - عملیات صرافی و بانکی
6 - معاملات برواتی از جمله این‌که میان تاجر یا این که غیر تاجر باشد
7 - عملیات بیمه دریایی یا این که غیر دریایی
8 - کشتی سازی و خرید فروش کشتی و کشتی رانی داخلی یا این که فرنگی و معاملات راجعه به انها
9 - تأسیس و بکار پرت کردن هر قسم سوله منوط بر این که برای رفع حوایج فردی نباشد .
10 - کارها تجاری یگانه شرکت ها تضامنی .
ولی با دقت به ماهیت موسسات تضامنی و میزان مسئولیت شرکاء درین مدل کمپانی , در شرکتهای تضامنی برای تعیین مورد کار صرفا سرمایه مورد علاقه نمیباشد بلکه تخصص , تجربه و اقتدار سازمان کمپانی برای هرمورد از شرکاء دارای اهمیت میباشد تا کمپانی در گیر زیان احتمالی نگردد .

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ تیر ۹۹ ، ۱۳:۵۶
علی امیرحسینی

شهرستان ورامین در جنوب شرقی استان تهران واقع شده است , این شهرستان از شمال به دامنه های حرفه کوه البرز , از غرب به حسن آباد قم و از شرق هم به گرمسار منتهی میگردد .
این شهرستان جمعیتی نزدیک به ۲۲۵٬۶۲۸ بدن را در خویش جای داده است و در بخش کشاورزی و صنعتی دارنده محصولات قابل توجهی میباشد , بطوریکه این شهرستان تحت عنوان یکی مهم‌ترین قطب های کشاورزی تهران شناخته می شود .
قربت شهرستان ورامین به پایتخت سبب ساز تولید کسب و عمل های زیاد و رونق اقتصادی این شهرستان شده است , چراکه اکثری از اشخاص به دلیل فراتر بودن مخارج معاش و راه‌اندازی کسب و فعالیت , شهرستان های اطراف تهران را برای عمل و معاش گزینش می کنند .

همینطور بعد از سالها ثبت طرح فعال‌سازی ناحیه ویژه اقتصادی استان تهران , ناحیه طلا و جواهرات و جواهر تهران و چرم‌شهر ورامین مسلما موجب تولید رونق اقتصادی هرچه بیشتر در‌این حیطه خواهد شوید و مسلما اعتنا سرمایه گذاران داخلی و فرنگی بخش اعظمی را به خویش معطوف خواهد نمود .
درصورتی که مایل می‌باشید نسبت به موقعیت ثبت کمپانی مسئولیت محدود در ورامین داده ها بی نقص تری کسب نمائید , به دنبال مقاله با ما همراه باشید .
در ورامین , طبق مقررات تجارت , گونه های کمپانی تجاری قابل ثبت میباشد که با اعتنا به ترویج و محبوبیت بیشتر قالب کمپانی متعهد محدود , چگونکی ثبت این موسسه را بررسی خوا‌هیم نمود :
حالت ثبت کمپانی وفادار محدود در ورامین

کمپانی دارای مسئولیت محدود در شهرستان ورامین با سرمایه نخستین دستکم 100000 تومان و حضور دست کم دو سهیم قابل ثبت است .
جهت مبادرت به بدین فرمان ضروری است مدارک ما یحتاج که به دنبال بدان اشاره خوا‌هیم نمود را مهیا فرمایید . در صدر بایستی شرکتنامه تهیه گردد و به امضای صاحبین امضاء رسد . بعد از آن درباره با گزینش اسم کمپانی نسبت به ضوابط و قانون ها تصمیم گیری فرمایید ( تعیین پنج اسم سه سیلابی و با ترتیب حق تقدم ) .

بعداز این پروسه با مراجعه به سامانه سازمان ثبت شرکت های فرم تقاضانامه را گام به گام کامل شدن نموده و مدارک مایحتاج را هم پیوست نمائید . بعد بعداز انجام فرایند نام نویسی اینترنتی در صورتیکه که اشکالی در پرونده شما وجود نداشته باشد , از شما منظور خواهد شد تا نسبت به ارسال اصل مدارک از روش پست مبادرت کنید . در غایت هم نوبت به درج اطلاع رسانی ثبت در خبر نامه قانونی و خبرنامه های کثیر الانتشار میرسد .
در نهایی سطح , بعد از اتمام کارها ثبتی هم بایستی , اوراق پلمپ دفترها خبر نامه و کل کمپانی جهت کارها حسابداری در ورامین را اخذ فرمائید .
مدارک ما یحتاج جهت ثبت کمپانی دارای تعهد محدود در شهرستان ورامین

1 - ارائه دو ورژن شرکتنامه ی کامل شدن شده
2 - ارائه دو ورژن تقاضانامه ی کامل شدن شده
3 - ارائه دو ورژن اساسنامه ی کامل شدن شده
4 - کامل شدن فرم انتخاب اسم به ترتیب حق تقدم ( تعیین پنج اسم سه سیلابی و با ترتیب حق تقدم ) و ارائه فیش واریزی ذی‌ربط
5 - اصل جواز عمل از مراجع ذیربط در صورت مجوزی بودن مورد کار .
6 - ارائه اسکن برابر با اصل مدارک احراز نام‌و‌نشان همه ی شرکا , مدیران و هیات نظار ( در مواقعی که تعداد شرکا بیش تر از 12 نفر باشد )
7 - ارائه اصل مدرک عدم سوپیشینه جهت اعضای هیات مدیره , مدیریت دلیل
8 - ارائه دو ورژن صورتجلسه ی مجمع همگانی موسس
9 - ارائه دو ورژن صورتجلسه ی هیات مدیره
10 - اصل وکالتنامه ی نماینده دادگستری در‌صورتی‌که که کارها به وسیله نماینده قانونی صورت بپذیرد .

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ تیر ۹۹ ، ۱۱:۱۴
علی امیرحسینی

یکی از کمپانی هایی که شخصیت و ضمانت شرکاء در آن تاثیر گذار است , کمپانی نسبی می‌باشد . این موسسه طبق ماده 183 ضابطه تجارت چنین تعریف شده‌است : کمپانی نسبی , شرکتی است که برای کارها تجارتی پایین نام منحصربه‌فرد در بین دو نفر یا این که یک‌سری نفر تشکیل می شود و مسئولیت حقوقی هرمورد از شرکا به نسبت سرمایه ای است که در کمپانی آورده است و خیر بیشتر .

همینطور درین این موسسه باید تمام سرمایه نقدی و سهم الشرکه غیر نقدی هم روزنگار و تسلیم گردد . منافع هم دربین شرکا به نسبت سهم الشرکه و آورده انها تقسیم می شود که ولی در کمپانی طومار می شود به صورت دیگری توافق نمود .
این موسسه را از نگاه ضوابط می توان مشابه به کمپانی تضامنی دانست , بطور نمونه در اسم گذاری این مجموعه هم بایستی دست کم اسم یک کدام از شرکاء ذکر گردد و در صورتیکه که اسم کلیه شرکاء ذکر نگردد حتمی است از واژگانی نظیر برادارن و شرکاء استعمال شود .
چگونگی گزینش مدیران کمپانی نسبی

کمپانی نسبی معمولاً به وسیله شرکاء سازمان می شود . همینطور درین گونه کمپانی رئیس میتواند از بین اشخاص کمپانی و یا این که از کسانی بیرون از کمپانی تعیین گردد . برای سازمان کمپانی دست‌کم یک رئیس ضروری است و اما می توان از بین یکسری رئیس یک مدیریت تعیین نمود .
در شرکت ها نسبی مسئولیت رئیس برعلیه شرکاء نظیر مسئولیت نماینده قانونی برعلیه موکل است .

مدیران کمپانی نسبی به حادثه شرکا تعیین می‌شوند و یا این که تصمیمات مرتبط با تعیین رئیس یا این که مدیران میتواند در کمپانی طومار یا این که اساسنامه مشخص و معلوم گردد . به موجب ماده 120 ضابطه تجارت ( شرکا بایستی یک نفر از فی مابین خویش یا این که بیرون از کمپانی در جهت مدیری مشخص و معلوم نمایند که قادر است فرد حقیقی وواقعی یا این که حقوقی باشد . )
حدود مسئولیت مدیران در کمپانی نسبی

در‌حالتی که اشاره شوید مسئولیت مدیران در کمپانی نسبی و مسئولیت رئیس برعلیه شرکا مثل مسئولیتی است که نماینده قانونی نسبت به موکل خویش دارااست .
در ماده 118 ضابطه تجارت درباره با اختیارات مدیران در موسسات نسبی چنین اشاره شده است :
مدیران کمپانی نسبی دارنده همگی اختیارات ضروری برای سازمان کارها کمپانی میباشند , منوط بر آن که تصمیمات و اقدامات آن‌ها نزدیک به مورد کمپانی باشد . محدود کردن اختیارات مدیران در اساسنامه یا این که به موجب تصمیمات مجامع همگانی صرفا از دید ارتباط ها در میان مدیران و صاحبان سهام دارای اعتبار بوده و برعلیه افراد ثالث فسخ و کان لم یکن است .

برای تشکیل جلسات در موسسه ها نسبی حضور بیش تر از نصف هیات مدیره الزامی است و تصمیمات بایستی با رأی اکثریت آراء اتخاذ گردد . دعوت برای حضور در جلسات و سازمان این جلسات از جمله وظیفه‌های مدیران کمپانی نسبی میباشد . درین جلسات بایستی بوسیله هیات مدیره صورتجلسه ای تهیه گردد و به امضای اکثریت مدیران هم رسد . همینطور باید درین صورتجلسه به اسم مدیران حاضر و غایب و خلاصه ای از تصمیمات اتخاذ شده اشاره شود که در حالتی که اشاره شوید طبق ماده 123 ضابطه تجارت این مسئولیت به عهده مدیران کمپانی نسبی میباشد .

همینطور درباره با اختیارات و تصمیمات مدیران کمپانی نسبی در ماده 135 ضابطه تجارت هم اینگونه اشاره شده است : تمامی اعمال و اقدامات مدیران و مدیریت ادله کمپانی نسبی مقابل افراد ثالث نافذ و دارای اعتبار است و نمی‌توان به عذروبهانه عدم اجرای تشریفات مرتبط با نحوه تعیین انها اعمال و اقدامات انان را غیر دارای اعتبار دانست .

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ تیر ۹۹ ، ۰۸:۰۹
علی امیرحسینی

انسان ها از بدو معاش بروی کره زمین , در جهت کنترل وضعیت معاش آسانتر و مناسب خیس کارایی نموده اند . یک کدام از مهم‌ترین این همت ها که شاخصه دارای اهمیت رویش فرهنگ و تمدن آدم هم بوده است , پباده سازی و ساخت اثاثیه و الزامات معاش , از جمله ; محل سکونت , ظروف , البسه , مبلمان و . . . . بوده است .

در‌این بین به کار گیری از مبل در گونه های متعدد دارنده تاریخچه ای دیرین است که از قبل تا روز جاری در گیر تغییرات اکثری هم شده‌است . صنعت مبلمان در قرن بیستم پرورش چشمگیری داشته است لیکن در آن دوران استعمال از مبلمان یگانه طبقه های اجتماعی مختص بوده است . البته امروزه استعمال از اشکال مبل برای مصارف متعدد روزانه و برای کلیه اشخاص اجتماع همگانی است و به همین علت درین صنعت با بازار گسترده و مالامال مخاطبی مواجه هستیم .

جهت ثبت کمپانی تولیدی مبل می توان از اشکال قالب های تجاری استفاده کرد . دو قالب کمپانی سهامی یگانه و کمپانی متعهد محدود قالب های مطلوب تری جهت کار درین زمینه می‌باشند . بدین ترتیب در پی موقعیت ثبت کمپانی تولیدی مبل در قالب مسئولیت محدود را بررسی خوا‌هیم نمود :

در بالا اضطراری است بدانید جهت تشکیل کمپانی وفادار محدود حضور دستکم دو عضو که دارنده سن 18 سال به بالا باشند الزامی است . این مجموعه بطور نمونه با سرمایه اول یک میلیون ریال هم قابل ثبت است . درین دسته کمپانی , مسئولیت شرکاء نسبت به تعهدات کمپانی صرفا به میزان سرمایه آن‌ها در کمپانی می‌باشد و خیر بیشتر . در اسم گذاری کمپانی هم اضطراری است از عبارت دارای تعهد محدود به کار گیری گردد .
مدارک مورد اضطراری جهت ثبت کمپانی مبلمان در قالب مسئولیت محدود

1 - ارائه فتوکپی شناسنامه و کارت ملی سهامداران
2 - ارائه دو ورژن کمپانی طومار قانونی
3 - ارائه دو ورژن تقاضای ثبت کمپانی دارای مسئولیت محدود که به امضای سهامداران رسیده باشد .
4 - اساسنامه کمپانی دارای تعهد محدود که به امضای سهامداران رسیده باشد .
5 - صورتجلسه مجمع بامسئولیت محدود که به امضای سهامداران رسیده باشد .
6 - ارائه سند عدم سوء پیشینه برای تمامی اعضای هئیت مدیره
7 - ارائه جواز در صورت مجوزی بودن مسئله ( درین فن به صورت نمونه در صورتی‌که که زمینه عمل خویش را پباده سازی مبل داخلی تعریف نمائید , باید برای اخذ جواز از مراجع ذی صلاح مبادرت فرمائید . )
چگونگی ثبت کمپانی تولیدی مبل در قالب مسئولیت محدود

جهت ثبت کمپانی تولیدی مبل در صدر اضطراری است به سامانه ای که جهت انجام آنلاین کارها ثبتی از سمت سازمان ثبت شرکت های معرفی شده‌است رجوع‌کنید . در‌این سامانه تقاضانامه ای موجود هست که باید گام به گام آن را کامل شدن فرمایید و همینطور داده ها و مدارک ما یحتاج را هم از همین روش ارسال کنید . بعد در‌حالتی که که کلیه فرایند را به صدق به انجام رسانده باشید از سمت این سامانه یک کد رهگیری به خواهش شما وابستگی خواهد گرفت که از این شیوه میتوانید التماس را پیگیری کنید .

آنگاه تقاضاضای شما به وسیله کارشناسان در‌این راءس بررسی میشود و در صورت فارغ از اختلال بودن داده ها و مدارک , از شما خواهش می شود تا نهایتا اصل مدارک را از روش پست بدین سازمان ارسال کنید . سطح انتهایی هم مرتبط با چاپ اطلاع رسانی ثبت در خبر نامه های کثیر نشر و قانونی می‌باشد تا ثبت رسمی این موسسه به اطلاع عموم رسانده شود .

در آخر هم باید بعد از انجام فرایند ثبتی برای اخذ کد اقتصادی و پلمپ دفترها به سازمان مالیات ذی‌ربط رجوع‌نمایید تا کمپانی بتواند به طور رسمی و قانونا کار خویش را آغاز کند .

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ تیر ۹۹ ، ۰۵:۵۳
علی امیرحسینی

فرش یکی‌از مهم ترین نمادهای هنر اهل ایران است که در سراسر عالم شناخته شده هست . این هنر دربرگیرنده فعالیت گره زدن اشکال نخ های قالی بافی بدور پود قالی است که بوسیله هنرمند قالی باف انجام می‌گیرد . همان نقوش دقیق و زیبای گلیم بافت ها از قرار تصاحب کردن هزاران گره در کنار یکدیگر تشکیل می گردند . هنر قالی بافی نزد ایرانیان هنری با ارزش و سابق میباشد .
همینطور گلیم بافت تحت عنوان تحت انداز یا این که کف پوش منزل ها یکی کالاهای ما یحتاج در معاش اشخاص هست و به دلیل گسترده شدن جامعه ها امروزه علاوه بر گلیم بافت های دستی که قیمت و رده هنری یگانه خویش را داراست , گلیم های سوله ای یا این که ماشینی هم ایجاد می گردند و به استعمال عموم می رسند .

گلیم بافت اهل ایران علاوه بر این‌که تأمین کننده بازارها و نیاز مشتریان داخلی است , به صورت پهناور به بقیه کشورها هم صادر می‌شود و بخش وسیعی از صادرات کشور‌ایران را به خویش اختصاص داده است .
با دقت به همگی این موضوعات اشخاص اکثری دراین باره درگیر به کار می باشند و ثبت کمپانی هم یک کدام از مهم ترین اقدامات برای تجارت دراین باره است . پیرو وضعیت ثبت کمپانی دراین مورد را بررسی خوا هیم نمود :

کمپانی سرویس ها گلیم را در گونه های قالب های تجاری اعمم از : 1 . سهامی یگانه 2 . وفادار محدود 3 . مختلط سهامی 4 . مختلط غیرسهامی 5 . تضامنی 6 . نسبی 7 . تعاونی می شود به ثبت رساند .
که در پی این مقاله ثبت کمپانی سرویس ها گلیم بافت در قالب نسبی بررسی میگردد :

طبق ماده ی 183 ضابطه تجارت ( کمپانی نسبی شرکتی است که برای کارها تجارتی ذیل نام اختصاصی دربین دو یا این که تعدادی نفر تشکیل و مسئولیت هرمورد از شرکا به نسبت سرمایه ای است که در کمپانی گذارده , بنابر این در ثبت کمپانی نسبی مسئولیت شرکا نسبت سرمایه شان است . )

دقت داشته باشید که در اسم گذاری کمپانی نسبی جهت ارائه سرویس ها گلیم بایستی دستکم اسم یکی‌از شرکا ذکر گردد و بعد از این اسم هم ذکر اسم دیگر شرکاء با عباراتی از قبیل ( شرکا ) و یا این که ( برادران ) لازم است .
مدارک ما یحتاج جهت ثبت کمپانی سرویس ها گلیم در قالب نسبی

1 - دو ورژن شرکتنامه ی کامل شدن شده
2 - - دو ورژن تقاضانامه ی کامل شدن شده
3 - دو ورژن اساسنامه ی کامل شدن شده
4 - کامل شدن فرم گزینش اسم به ترتیب حق تقدم
5 - اصل جواز کار از مراجع ذیربط در مواقعی که ثبت مورد نیاز به جواز داشته باشد .
6 - تصویر برابر با اصل مدارک احراز نام و نشان تمامی شرکا , مدیران و هیات نظار ( در مواقعی که تعداد شرکا بیش تر از دوازده نفر باشد )
7 - اصل مدرک عدم سوء پیشینه جهت اعضاء هیات مدیره و مدیریت دلیل
8 - دو ورژن صورتجلسه ی مجمع همگانی موسسین
9 - دو ورژن صورتجلسه ی هیات مدیره
10 - اصل وکالتنامه ی نماینده قانونی دادگستری در شرایطی‌که که ثبت کمپانی بوسیله نماینده قانونی انجام شود .

جهت ثبت کمپانی سرویس ها گلیم در قالب نسبی خوب تر است در صدر مدارک مایحتاج را آماده آورید . فعلا برای ثبت موسسه ها نیازی به مراجعه حضوری نمیباشد و متقاضی ها می‌توانند با مراجعه به سامانه سازمان ثبت موسسه ها خواهش خویش را به ثبت برسانند . بعد از طی روند ثبت کمپانی سرویس ها گلیم در‌این سامانه اضطراری است مدارکی که در جمله فوق بدان اشاره شوید , بوسیله اعضاء کمپانی و هیات مدیره امضاء شود و از روش پست به سازمان ثبت ارسال گردد . در پایانی تراز ثبت هم بایستی درخواست کنندگان نسبت به درج اطلاع رسانی تاسیس در خبرنامه قانونی و کثیر الانتشار مبادرت کنند .

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ تیر ۹۹ ، ۲۳:۰۰
علی امیرحسینی

با آغاز زمستان و بارش برف و باران , یکی لازمات دارندگان ماشین و رانندگان , زنجیر چرخ می‌باشد . زنجیر چرخ در واقع وسیله ایست که جهت دوری از سّر تناول کردن یا این که گیر کردن اتومبیل در برف و یخ به تایر آن بسته می شود و از پیدایش خسارات احتمالی ناشی از این موردها تا حد متعددی پرهیز میکند . بدین ترتیب می توان خاطرنشان کرد که به کارگیری از زنجیر چرخ برای همگی رانندگان در فصل های سرد واجب است .
در شرایطی که که مایل می باشید از چگونگی ثبت کمپانی زنجیر چرخ آگاه شوید , در صدر ضروری است اشاره نماییم در مسئله کمپانی , حتمی است به عبارت ( ایجاد ( اشاره بدون واسطه گردد و همینطور با دقت به اهمیت ایجاد چنین محصولاتی و رابطه بی واسطه آن با سالم و امنیت اشخاص جامعه , جهت ثبت کمپانی با این قضیه اخذ مجوزهای واجب از سازمان ارشادوراهنمایی و رانندگی و وزارات راه و روش ترابری و تأیید های استاندارد و محیط زیست الزامی هست .

درضمن اعتنا داشته باشید علاوه بر اخذ مجوزهای فوق در حالتی که که افراد حقوقی قصد کار در یک واحد تولیدی و کارگاهی را داشته باشند که در آن از اتومبیل آلات توسعه یافته یا این که نصفه توسعه یافته و یا این که نیروی کارشناس انسانی استعمال می شود اخذ پروانه افتتاح هم الزامی است . اخذ این پروانه نیازمند داشتن تجربه و ارائه مدارک تحصیلی دارای ربط می‌باشد . این جواز غالبا به مقطع دو سال با التماس فرد صادر می‌گردد و بعداز این بازه زمانی هم با طی فرآیند رسمی و تایید متخصص ذی‌ربط قابل تمدید میباشد .

چنین شرکتی را می توان در بخش اعظم قالب های قابل ثبت در ضابطه تجارت به ثبت رساند , لیکن مطلوب ترین قالب ها برای این مورد عمل کمپانی سهامی مختص و کمپانی دارای مسئولیت محدود هست .

جهت ثبت کمپانی تولیدی زنجیر چرخ در قالب سهامی مختص حضور دست‌کم 3 نفر عضو هیأت مدیره به همراه دو نفر بازرس مهم و علی البدل ( دست‌کم سن 19 سال ) الزامی هست و سرمایه اول هم برای این مجموعه ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال در حیث گرفته شده که باید 35 در صد مبلغ تعهد شده در اکانت بانکی بهره‌برداری شده به اسم کمپانی جدید تاسیس واریز گردد .

اعضای هئیت مدیره این مجموعه باید دست‌کم دربرگیرنده دو عضو باشد و اعضاء و هیئت مدیره هم می بایست دستکم دارای یک سهم باشند , همینطور اعضاء و هیئت مدیره نمی بایست دارنده سوءپیشینه کیفری باشند .
مدارک موردنیاز جهت ثبت کمپانی ساخت زنجیر چرخ :

1 - دو برگ اظهارنامه کمپانی ایجاد و فروش زنجیر چرخ
2 - دو ورژن اساسنامه کمپانی ساخت و فروش زنجیر چرخ
3 - دو ورژن صورتجلسه مجمع همگانی موسسین
4 - دو ورژن صورتجلسه هیات مدیره با امضای مدیران گوشه ای کمپانی ساخت زنجیر چرخ
5 - فتوکپی شناسنامه و کارت ملی همگی اعضا و سهامداران و بازرسین
6 - اصل گواهی مالکیت ( در‌حالتی که اموال جز سرمایه کمپانی باشد )
7 - ارائه جواز از بخش های مهم وزارت شیوه ترابری یا این که سازمان ارشادوراهنمایی و رانندگی جهت کمپانی ساخت و فروش زنجیر چرخ

جهت ثبت کمپانی ساخت و فروش زنجیر چرخ در قالب مسئولیت محدود حضور دستکم دو سهم دار الزامی می‌باشد و سرمایه نخستین برای این مجموعه هم یک میلیون ریال انتخاب شده است . همینطور اعضای هیئت مدیره هم نمی بایست سوء پیشینه کیفری داشته باشند .
مدارک ما یحتاج جهت ثبت کمپانی تولیدی زنجیر چرخ متعهد محدود :

1 - دو برگ استدعا طومار ثبت کمپانی تولیدی زنجیر چرخ
2 - دو ورژن درخواست‌کردن طومار ثبت کمپانی ایجاد زنجیر چرخ
3 - دو ورژن شرکتنامه قانونی کمپانی ساخت زنجیر چرخ
4 - ارائه اساسنامه کمپانی
5 - دو ورژن صورتجلسه مجمع همگانی موسسین و هیات مدیره
6 - ارائه فتوکپی برابر اصل از شناسنامه و سندها هویتی تمامی شرکا و مدیران
7 - ارائه اخد جواز برای ازارکان وزارات منش ترابری یا این که سازمان موعظه و رانندگی جهت کمپانی تولیدی زنجیر چرخ

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ تیر ۹۹ ، ۲۱:۳۰
علی امیرحسینی

ریسندگی که مشتمل بر روند تبدیل الیاف به نخ است , یکی کهن ترین اختراعات انسان است . به دنبال این پروسه جور ای از الیاف را از روش کش دادن , موازی و فشرده نمودن تبدیل به فن مقاومی به اسم نخ می کنند که از آن به کار گیری های گوناگونی میشود .

این صنعت در کشور ایران دارنده تاریخچه ای طولانی است و پیشینه آن به حدود 6500 سال پیش از تولد گشوده میشود . این صنعت از قبل تاکنون یکی مهم ترین صنعت های کشور‌ایران میباشد .

در واقع اول سوله های نساجی نصفه امروزی در دوران قاجار و بوسیله میرزا تقی خان امیرکبیر در تهران و کاشان دایر شوید . این کارخانه ها یا این که سوله ها در زمان مورخ با علم و تکنولوژی روز جهان افزایش یافتند تا به طریق سوله های امروزی مدرن رسیدند . نساجی و ریسندگی با اعتنا به پیشینه طولانی حضور در صنعت های جمهوری اسلامی ایران دارنده مرکزها , کارگاه ها و سوله های بیشماری است . در حالتی که که مایل میباشید از وضعیت ثبت کمپانی ریسندگی تضامنی آگاه شوید در مطالعه این مقاله با همراه باشید :

کمپانی هایی با قضیه کار ریسندگی و نساجی را می توان در همگی قالب های تجاری مو جود در ضابطه تجارت به ثبت رسانید . یکی مطلوب ترین قالب ها جهت ثبت این دسته کمپانی قالب تضامنی می‌باشد :
کمپانی تضامنی در واقع شرکتی است که مسئولیت شرکا در آن محدود به سرمایه نمی‌باشد و بر شالوده اعتبار شخصیت شرکا تشکیل می شود . مسئولیت شرکاء در چنین شرکتی نسبت به دیون احتمالی کمپانی نامحدود است و در صورت پیدایش مشکلات و یا این که ورشکستگی در حالتی‌که که دارنده کمپانی برای تامین ضرروزیان کافی نباشد , تمام شرکا چه بسا از محل میزان دارایی های فردی خویش مسئول پرداخت تمامی قروض و تهعدات کمپانی می‌باشند . سازه براین کمپانی تضامنی از لحاظ اعتبار در رأس تمام شرکت ها تجاری قراردارد و با دقت به اهمیت شخصیت شرکاء درین این موسسه موسسه ها , به طور معمول اینگونه کمپانی در میان اشخاص یک خانواده و یا این که نزدیکان تشکیل می شود .

درضمن در اسم گذاری این مجموعه با دقت به اهمیت میزان مسئولیت شرکاء علیه مخاطبین به کار گیری از تیتر ( کمپانی تضامنی ( به همراه اسم دست‌کم یکی‌از شرکاء ضروری میباشد . به اسم بقیه شرکاء هم از روش واژ گانی نظیر ( کمپانی تضامنی و شرکا ( , ( کمپانی تضامنی و برادران ( اشاره می شود .

جهت ثبت کمپانی ریسندگی در قالب تضامنی در بالا حتمی است کمپانی طومار برابر ضابطه تهیه گردد و در آن به مواقعی مثل :
اسم کمپانی ریسندگی – زمینه کمپانیبرهه زمانی کمپانیمیزان سرمایه و سهم الشرکه هر مورد از شرکاء از جمله نقدی و غیرنقدی – ذکر اسم سهم دارطرز تقسیم سود و ضرروزیان و مساله دیگری که برابر اساسنامه تجویز شده باشد , اشاره گردد .

همینطور ضروری است تمام سرمایه نقدی ضابطه هم تامین گردد ( سهم الشرکه غیرنقدی هم روز‌نگار ( بررسی ) و تسلیم شده باشد که در این زمینه رضایت همگی شرکا کمپانی شرط است ) .
اعتنا داشته باشید که با اعتنا به اهمیت شخصیت شرکاء در‌این این مجموعه هیچ کدام از شرکاء نمی تواند سهم خویش را به دیگری منتقل نماید مگر با رضایت تمام شرکاء .
در کمپانی تضامنی منافع به نسبت سهم الشرکه میان شرکاء تقسیم می شود . مگر این که به موجب شرکتنامه ترتیب دیگری مقرر شده باشد .
مدارک موردنیاز جهت ثبت کمپانی ریسندگی تضامنی :

1 - ارائه دو ورژن کمپانی طومار کامل شدن شده
2 - ارائه دو ورژن تقاضانامه کامل شدن شده
3 - ارائه دو ورژن اساسنامه کامل شدن شده
4 - ارائه دو ورژن صورتجلسه مجمع همگانی موسسین
5 - ارائه دو ورژن صورتجلسه هیات مدیره
6 - ارائه اصل جواز کار از مراجع ذیربط در مواقعی که ثبت مسئله نیاز به جواز داشته باشد .
7 - ارائه اصل سند عدم سوء پیشینه جهت اعضاء هیات مدیره , رئیس دلیل
8 - ارائه تصویر برابر با اصل مدارک احراز نام‌و‌نشان همگی شرکاء , مدیران و هیات نظار ( در مواقعی که تعداد شرکاء بیشتراز 12 نفر باشند ) .
9 - ارائه اصل وکالتنامه نماینده دادگستری در شرایطی‌که که ثبت کمپانی به وسیله نماینده قانونی صورت بپذیرد ) .

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ تیر ۹۹ ، ۱۹:۰۰
علی امیرحسینی

یکی از مباحثی که ممکن است در دعوا های حقوقی و تجاری با آن مواجه شوید , مبحث مخلوط موسسه ها تجاری مختلف هست .
ترکیب شرکت های به معنای ادغام و تجمیع شرکتهای است , که در‌این فرایند ماهیت بعضی از شرکتهای تغییر و تحول نموده یا این که از در بین می‌رود و کمپانی جدیدی به‌وجود می‌آید و جزو ماهیت و شرایطی موسسات قبل به کمپانی تازه منتقل می‌شود .
به طور کلی ترکیب شرکتهای تجاری به دو روش انجام میگیرد :

1 - ترکیب بی آلایش
2 - ترکیب ترکیبی

در روش اولیه که به مخلوط بی آلایش دارای اسم و رسم است , غالبا شرکتهای تجاری کوچکتر با یک کمپانی بزرگ تجاری با تجهیزات و سرمایه بیشتر مخلوط می شود و سرمایه و تجهیزات آن را ارتقاء میدهد . در‌این روش کمپانی کوچکتر در واقع منحل شده و تبدیل به جزو کمپانی بزرگتر می شود و میزان دارایی ها و بدهی ها آن هم به کمپانی فوق منتقل می شود . در‌این روش کمپانی بزرگتر با اسم و نام‌و‌نشان حیاتی خویش باقی خواهد ماند و میزان دارایی و بدهی های آن به میزان عده بودجه و بدهی های موسسه ها اساسی و مخلوط شونده هست .

البته در روش دوم با اسم ترکیب ترکیبی روش عمل بدین صورت است که دو یا این که یک‌سری شخصیت حقوقی با یکدیگر ادغام می‌شوند و شخصیت حقوقی و یا این که کمپانی جدیدی را به‌وجود می‌آورند و شخصیت حقوقی موسسات نخستین ادغام شونده هرکدام به تنهایی از در میان رفته و منحل میشود . ولی در‌این روش هم میزان دارایی ها و بدهی های یک یا این که تعدادی کمپانی به کمپانی تازه تجاری منتقل می شود و همان مجموع آنان سرمایه و بدهی های کمپانی نو با ماهیت نو خواهد بود .

در مقررات تجارت موسسه ها تجاری در قالب های مختلفی و با خصوصیات متعدد قابل ثبت میباشند , درحال حاضر بایستی روءیت کرد که ضوابط مرتبط با مخلوط این مجموعه موسسات به چه صورت هست ؟ آیا قابلیت مخلوط گونه های قالب های تجاری وجود دارد؟

در جواب بدین سوال می توان چنین خاطرنشان کرد که به طور کلی قالب شرکت های و میزان مسئولیت شرکاء در آنان در چگونگی مخلوط آن ها نقش زیاد مهمی دارااست , چراکه مطرح ترین تفاوت این قالب ها در میزان مسئولیت شرکاء در کمپانی هست . سازه براین در‌حالتی که که دو کمپانی درباره با این مسئله دارنده مقررات مختلفی باشند مخلوط آنان عملی نمیباشد .
بطور نمونه دو کمپانی سهامی و تضامنی دارنده تفاوت های اصلی در میزان مسئولیت شرکاء در کمپانی می باشند و در صورت مخلوط کمپانی تضامنی و سهامی ممکن بقیه شرکاء پذیرنده مسئولیت شرکاء تضامنی نباشند . بدین ترتیب ترکیب آن ها به لحاظ منطقی و رسمی نمیرسد .

همان مهم‌ترین برهان در تصمیم گیری درباره با مخلوط موسسه ها , انطباق ساختارهای موسسه ها ترکیب شونده و میزان هماهنگ مسئولیت شرکاء یا این که سهامداران و نیز چنین یکسان بودن بخش های اصلی تصمیم گیری در‌این این مجموعه موسسات میباشد .

فی مابین شرکتهای تجاری , کمپانی تضامنی در رأس هرم کمپانی هایی که شخصیت شرکاء در آن دارای اهمیت می‌باشد , قرار گرفته است و اگر که دو کمپانی تضامنی به خواسته بسط و توسعه و گسترش عمل های تجاری خویش تمایل به ترکیب بگیرند , با دقت به یکسان بودن جور مسئولیت شرکاء در‌این این موسسه موسسه ها , میتوانند کمپانی تضامنی جدیدی به‌وجود بیاورند که در‌این وضعیت ماهیت شخصیت های حقوقی پیشین از میان رفته و شخصیت حقوقی جدیدی متولد می شود و همه میزان دارایی ها و بدهی های کمپانی های ترکیب شده ( منحل شده ) هم به کمپانی تضامنی نو منتقل میشود

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ تیر ۹۹ ، ۱۸:۳۰
علی امیرحسینی

مواد شیمیایی در واقع مهم ترین فراورده هایی می‌باشند که غالبا از روش سنتز شیمیایی تهیه و تنظیم می گردند . سازه بر تعریفی دیگر مواد شیمیایی موادی میباشند که با تغییر تحول صورت یافت کردن جزو هیدروکربورهای مواد با دیگر مواد ساخت می گردند . مواد شیمیایی به طریق جامد , مایع , گاز و پلاسما وجود دارا‌هستند و می توانند فی مابین این فازها با تغییر و تحول در دما یا این که فشار جابجا شوند .

در صورتیکه از این تعاریف برداشت می شود مواد شیمیایی بخش اعظمی از مواد پیرامون ما‌را در بر میگیرد خصوصا در کشوری مثل کشور ایران که از ذخایر نفتی و گازی بخش اعظمی برخوردار‌است مرکز ها بخش اعظمی دراین مورد فعال می باشند .
شرکت ها مواد شیمیایی بایستی مثل بقیه موسسات به ثبت رسمی برسند . این دسته کمپانی بیشتر در قالب کمپانی سهامی یگانه و کمپانی وفادار محدود به ثبت می‌رسد . جهت ثبت کمپانی مواد شیمیایی اضطراری است بعد از گزینش مورد کار کمپانی درباره با میزان سرمایه کمپانی , معلوم کردن صاحبان سهم و میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا و گزینش مدیران کمپانی و سمت های آنان تصمیم گیری نمود .

اما درباره با ثبت چنین کمپانی هایی که مورد کار آن به حوزه نفت و گاز میباشد باید نسبت به کسب جواز از مراجع ذی صلاح مبادرت نمود .
حالت ثبت کمپانی مواد شیمیایی سهامی یگانه

1 - جهت ثبت کمپانی مواد شیمیایی سهامی یگانه دست‌کم سه نفر عضو و دو نفر بازرس حتمی است که ولی بازرس نمی بایست از اعضای کمپانی باشد .
2 - همینطور دست‌کم 35 % سرمایه اول کمپانی باید در اکانت کمپانی سپرده گردد .
3 - میزان سرمایه اول دست کم 100 هزار تومان انتخاب شده است .
مدارک موردنیاز جهت ثبت کمپانی مواد شیمیایی سهامی یگانه

1 - تصویر برابر اصل شده از همگی مدارک شناسایی اعضاء کمپانی .
2 - اقرار طومار کمپانی تهیه و تنظیم گردد و به امضای کلیه اعضاء رسد .
3 - کامل شدن و ارائه دو جلد اساسنامه که به امضای کلیه سهامداران رسیده باشد .
4 - ارائه مدارک و اوراق بانکی نسبت به سرمایه گذاری 35 درصد سرمایه با اسم کمپانی جدید تاسیس
5 - ارائه دو ورژن صورتجلسه مجمع همگانی موسسین
6 - ارائه مدرک عدم سوء پیشینه تمام اعضا و بازرسین کمپانی
7 - ارائه مجوزهای دریافت شده جهت عمل در مورد فوق
8 - اگر که کارها بوسیله نماینده قانونی انجام میگیرد ارائه وکالتنامه به اسم نماینده قانونی الزامی می‌باشد .
حالت ثبت کمپانی شیمیایی بامسئولیت محدود

1 - جهت تاسیس کمپانی شیمیایی متعهد محدود حضور دست‌کم 2 نفر الزامی است .
2 - میزان سرمایه اول دستکم 100 هزار تومان انتخاب شده است .
3 - تعهد پرداخت تمام سرمایه
مدارک مورد نیاز جهت ثبت کمپانی مواد شیمیایی دارای مسئولیت محدود

1 - تصویر برابر اصل شده از کلیه مدارک شناسایی اعضاء کمپانی .
2 - ارائه اصل مدرک عدم سوء سوابق تمام شرکاء .
3 - کامل شدن و ارائه دو برگ کمپانی طومار که به امضای همه سهامداران رسیده باشد .
4 - کامل شدن و ارائه دو جلد اساسنامه که به امضای همه سهامداران رسیده باشد .
5 - کامل شدن و ارائه دو ورژن صورتجلسه مجمع همگانی موسسین و هیئت مدیره که به امضا سهامداران و بازرسین رسیده باشد .
6 - کامل شدن و ارائه تقاضانامه ثبت کمپانی دارای مسئولیت محدود در 2 برگ که به امضا همه سهامداران رسیده باشد .
4 - ارائه مجوزهای دریافت شده جهت عمل در زمینه فوق
5 - در حالتی که که کارها به وسیله نماینده قانونی انجام میگیرد ارائه وکالتنامه به اسم نماینده قانونی الزامی می‌باشد .
فرایند ثبت کمپانی مواد شیمیایی

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ تیر ۹۹ ، ۱۵:۰۰
علی امیرحسینی

گرجستان یک کدام از کشورهای اوراسیایی میباشد ; به‌این مضمون‌ که‌این مرزوبوم هم زمان در مجموعه کشورها های اروپا و آسیا قرار گرفته است . این میهن خوشگل در ناحیه قفقاز و در میان دریای کاسپین و دریای سیاه واقع شده و پایتخت آن شهر تفلیس است .

ابن سرزمین یکی اعضای ناظر اتحادیه ناتو و اروپا است و همیاری های زیاد گسترده ای هم با این اداره ها دارااست . بطور کلی سرزمین گرجستان از دید قانون ها , تمدن و مذهب شباهت بخش اعظمی با بقیه کشورهای اروپایی دارااست و چه بسا می توان این مرزو بوم را در مقام کشورهایی نظیر استرالیا , نروژ و . . . قرار بخشید .

مرزوبوم گرجستان از لحاظ اصلاحات اقتصادی هم یکی‌از کشورهای پیشتاز است که دست به اقدامات زیاد ارزنده ای در ترقی اقتصادی زده است .

کلیه این مزایایی که بدان اشاره نمودیم در کنار سهولت در سپرده گذاری و ثبت کمپانی در گرجستان سبب شده‌است تا این سرزمین دقت اکثری از سرمایه گذاران را جهت فعال‌سازی کسب و فعالیت به خویش جلب کند .

بطور کلی انجام کارها سپرده گذاری و اخذ سرویس ها در مرزوبوم گرجستان از بخش اعظمی از کشورهای شبیه ذیل خیس است و در عین اکنون انجام این کارها نیر سریعتر و آسانتر است .

یکی دیگر از مزایای با اهمیت سپرده گذاری در مرز و بوم گرجستان قابلیت به کار گیری از تعمیر کار سیار ارزان درین میهن است .

همینطور این میهن دارنده ذیل بناهای فراوان قابل قبولی در بخش باربری میباشد . وجود بنادر کشتی رانی در بین المللی و خطوط ریلی و هوایی مطلوب و سهولت دسترسی , گرجستان را به یک کدام از مطلوب ترین هدف های برای تاجران تبدیل کرده است .

در‌صورتی‌که که مایل میباشید با چگونگی ثبت کمپانی در‌این سرزمین و مخارج آن آشنا شوید در مطالعه ادامه این مقاله ما‌را ملازمت و همراهی فرمایید :

در بالا اضطراری است بدانید ثبت کمپانی در گرجستان مطلوب کسانی است که قصد سپرده گذاری در‌این مرزوبوم را دارا هستند و میتوانند مبلغ 300هزار لاری برای سپرده گذاری در‌این سرزمین را آماده آورند .

جهت استارت فعالیت ثبت کمپانی در‌این مرزو بوم در بالا واجب است از در بین قالب های قابل ثبت در‌این مملکت قالب مطلوب را گزینش فرمایید , قالب های فوق عبارتند از :

1 - موسسات متعهد محدود

2 - کمپانی تضامنی محدود

3 - کمپانی سپرده گذاری شخصی

4 - کمپانی سهامی مختص

یک کدام از مهم ترین سوال ها متقاضی ها ثبت کمپانی , درباره با مخارج این روند میباشد . همواره وقتی که حرف از مخارج ثبت کمپانی باشد , ما اشاره نموده ایم که با دقت به تفاوت های جان دار در‌این فعالیت نمیتوان مبالغ دقیقی را جهت ثبت کمپانی اعلام نمود . لیکن در‌پی , بعضی از مخارج اثبات ثبت کمپانی در گرجستان بررسی خوا هیم نمود :

اولیه هزینه ثبت کمپانی در گرجستان که متقاضی ها با آن مواجه می‌باشند , مخارج مرتبط با سازمان ثبت موسسات تفلیس است که چیزی نزدیک به 200 دلار امریکاست .

هزینه تراز بعد از آن مرتبط با ثبت کمپانی در گرجستان است . این هزینه ها دربرگیرنده ( دریافت پروانه جنرال تریدینگ , دریافت کد مالیاتی , مهر کمپانی , تهیه و تنظیم اساسنامه ( می بایست به دو لهجه گرجی و انگلیسی ) , ارائه نشانی مستمر و دارای اعتبار کمپانی , ارشادوراهنمایی و مشورت تخصصی در رابطه با فعال سازی تاجران و بیزینس ) حدود 500 دلار امریکا هست .

یکی دیگر از مخارج ثبت کمپانی در گرجستان مرتبط با ( دریافت جنرال تردینگ , دریافت کد مالیاتی , مهر کمپانی , تهیه و تنظیم اساسنامه ( به دو ربان انگلیسی وگرجی ) و نشانی مستمر کمپانی , دریافت دستگاه آپارات مالیاتی , ارشادوراهنمایی مشورت تخصصی در رابطه با فعال‌سازی بیزینس ) چیزی نزدیک به 800 دلار امریکا است .

دقت داشته باشید که دستگاه آپارات مالیاتی در واقع مرتبط با تجارت هایی است که مشتری های آن پول نقدی به صاحب و مالک بیزنس پرداخت می نمایند ; مشاغلی نظیر سوپر مارکت , رستوران , کافی شاپ , مرکزها خرید و . . . ) و در صورتیکه که‌این مرکزها این دستگاه را نداشته باشند , بوسیله پلیس مالیاتی جریمه خواهند شد .

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ تیر ۹۹ ، ۱۱:۰۰
علی امیرحسینی

ثبت شرکت در سرزمین استرالیا تحت عنوان یک کدام از کشورهای مهاجر پذیر در عالم که تجهیزات و حالت مطلوبی برای معاش و سپرده گذاری دارااست , مورد دقت بخش اعظمی از سرمایه گذاران قرار گرفته است .

زمانی که اشخاص قصد سپرده گذاری و ثبت کمپانی در میهن دیگری را دارا‌هستند بایستی با قانون ها و قانون ها ثبتی میهن متبوع شناخت کافی داشته باشند تا بتوانند با اعتنا به کسب و عمل خویش و نیازها و تجهیزات جانور شایسته ترین مورد را تعیین کنند .

اما اعتنا داشته باشید که یک کدام از بزرگترین شروط اخذ اقامت استرالیا از روش ثبت کمپانی این است که درخواست کننده در صدر بتواند کسب و فعالیت خویش را تحت عنوان یک کسب و فعالیت برنده و سودده در میهن منبع به دولت این سرزمین نام گذاری کند و افزون بر آن بیزینس پلن یا این که برنامه ای را بر طبق هدف ها و چگونگی دستیابی به آن‌ها‌را هم ارائه کند . تا مقامات این سرزمین را قانع کند که کسب و فعالیت فوق برای میهن استرالیا موءثر و سود آور خواهد بود .

یکی دیگر از پروسه با اهمیت ثبت کمپانی در‌این مملکت آشنایی درست قالب های ثبتی در‌این مرز و بوم و تعیین مطلوب ترین قالب هست .

قانون ها ثبتی در سراسر عالم دارنده تفاوت هایی است و قالب های ثبتی قابل ثبت در هر مرزوبوم هم دارنده شباهت ها و تفاوت هایی میباشند . بطور نمونه در قانون ها تجارت در کشور‌ایران موسسات از دید اهمیت بخش های اصلی به دو مدل شرکت ها سرمایه و شرکت ها افراد تقسیم می گردند که درین در میان شرکتهای تضامنی شایسته ترین نمونه برای شرکتهای افراد می‌باشند . کمپانی هایی که شخصیت و اعتبار شرکاء در آن تاثیر دوچندان متعددی دارااست و مسئولیت شرکاء در‌این این مجموعه نامحدود است , لذا این دسته کمپانی از لحاظ اعتبار در بازار های تجاری و اقتصادی در رأس هرم اعتبار سنجی قرار میگیرد .

درباره با قابلیت ثبت کمپانی تضامنی در استرالیا بایستی چنین اعلام‌کرد ; قالب های قابل ثبت در سراسر عالم ممکن است دارنده شباهت ها و تفاوت هایی باشد لیکن قالب هایی میباشند که از جهت میزان مسئولیت شرکاء و . . . دارنده شباهت می باشند . جهت بررسی جامع تر این خواسته در‌پی همه قالب های قابل ثبت در سرزمین استرالیا را بررسی خوا هیم نمود :

1 - عمل اقتصادی در قالب فرد حقیقی وواقعی ( Sole Proprietorship )

در‌این جور کمپانی در واقع صاحب کمپانی یک فرد واقعی هست که ذی نفع درآمد ها و مسئول پرداخت همگی مخارج کسب و عمل و مالیات بردرآمد هست . این مدل کمپانی معمولاً برای کسب و عمل های کوچک و فردی به ثبت می‌رسد و معمولاً مالیات این گونه کمپانی کمتر از دیگر قالب ها می‌باشد .

2 - شراکت ( Partnership )

این جور کمپانی یکی‌از قالب های مطلوب برای کسب و شغل های بزرگتر با چند صاحب است . ولی درین گونه کمپانی دو مدل سهم دار حضور دارا‌هستند که بعضا از آنان شرکاء تضامنی یا این که General Partnership می باشند که مسئولیت آنان در کمپانی نامحدود میباشد . تمام بدهی ها و بقیه تهعدات با نیز سهم دار می‌باشند و بالطبع سازمان کننده کارها هم می‌باشند و جمع ای دیگر از شرکاء نقشی در سازمان و در دست گرفتن کمپانی نخواهند داشت و در عین حالا مسئولیتی هم دز کمپانی ندارند این شرکاء در واقع صرفا به میزان سرمایه خویش در کمپانی مسئولیت خواهند داشت و مسئولیت حیاتی سازمان کمپانی و جبران ضرروزیان های احتمالی بر عهده شرکاء ضمانت کننده خواهد بود .

3 - کمپانی سهامی ( Corporation )

ثبت این دسته کمپانی در استرالیا با پیچیدگی هایی همراه است چراکه موجودیت این مجموعه از مالکانش جداست و در مقرارت و مالیات صرف لحاظ از آن‌ها بررسی می شود و به همین علت ممکن است نرخ مالیاتی بالاتری داشته باشد . سازه براین ثبت این جور کمپانی برای تجارت های با ریسک بالا توصیه میشود .

با بررسی اشکال کمپانی هایی که می توان در مرز و بوم استرالیا به ثبت رساند می توان اینطور فیض گیری نمود که General Partnership از نگاه مسئولیت شرکاء دارنده شباهت بخش اعظمی با قالب تضامنی که در کشورمان به ثبت میرسد داراست.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ تیر ۹۹ ، ۲۱:۰۰
علی امیرحسینی