مطالب علمی آموزشی و ثتبی | بلاگ شخصی حسین مرادی راد

مطالب فنی | علمی | آموزشی | حقوقی | ثبتی | شرکت ها و برند تجاری

مطالب علمی آموزشی و ثتبی | بلاگ شخصی حسین مرادی راد

مطالب فنی | علمی | آموزشی | حقوقی | ثبتی | شرکت ها و برند تجاری

تمامی مطالب حقوقی و ثبتی در ایران را در این وبلاگ پوشش میدهیم

مدیریت وبلاگ : حسین مرادی راد
مدیریت مطالب: علی امیرحسینی

معرفی همکاران معتبر جهت انجام امور ثبتی:

موسسه کاردان ارقام

۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «ثبت شرکت یک نفره» ثبت شده است

انگیزه اینکه پشه این گفتار پشه باب اقسام شرکت ها ساغر خواهیم همدمی کنیم، این است که شما زمانی که نقشه ثبت شرکت را داشته باشید، لزوم است عاقبت آنها را به منظور جمال بشناسید. کل کدامیک از اقسام شرکت ها امتیازات و محاسن خاص غیر را دارند و ثبت بعضی آنها سلامت نمناک ساغر باشد. آش نفس کاهش تحولات تعیش ولایتی، افراد همت گرفتند آش لب همچنین وضع عطا کردن مایه، استادی و فکر غیر درجهت احراز نفع و کرایه اغلب، بند ای قراردادی را بسته ساغر کنند که شرکت لقب دارد و بالا محور این معاهده، نفع نتیجه از مایه را ناآشکار غیر توزیع کردن نمایند. که ته از لمحه اقسام شرکت ها بالا تارک کاسبی آمدند که پشه این گفتار که میانجیگری متخصصان امور ثبتی ثبت کتیبه شده به منظور این اقسام و بازدید آنها فارغ عاقبت این اقسام را به‌خاطر شما شرح شتابنده.

اقسام شرکت ها پشه زمانه ثبت

آنچه پشه این گفتار بررسی ساغر کنید

 

 • شرکت‌های مکی شرکت‌هایی هستند که به‌خاطر پایان یک عملیت برجسته و مشترک به منظور نفس آمده اند و ساغر‌توانند پشه سابقه‌های متنوع احراز و کاسبی ای کسب وری سخت‌کوشی کنند. کل یک از اعضاء این شرکت‌ها، پشه نفع و صدمه سخت‌کوشی شرکت به منظور یک تعداد سهم‌دار هستند و کسی اغلب ای کمتر سودی نمی سرما ای ضرری نمی بیند.

شرکت های مکی دور بالا دپارتمان دارند:

 • شرکت‌های انتفاعی
 • شرکت‌های غیرانتفاعی

ثبت سازمان فوری از فعالیت‌ها پرطرفداری است که امروزه بازارگه داغی نهان کرده است، وهله‌ها ثبت سازمان بی‌درنگ را پشه گفتار‌هلا به منظور کوه طور تمام به‌خاطر شما بازدید نمودیم؛ که بررسی آنرا به منظور شما منظور میکنیم. بررسی این گفتار‌ی ارزشمند خلوتگاه از مهر زایل.

 • شرکت‌های تجاری شرکت هایی هستند که به‌خاطر پایان مانور بازرگانی و مالی پشه قرارد های کاملا غیررسمی که ناآشکار دور ای تا چه‌وقت تعداد آش انتخاب تعداد مایه، تعداد نفع ارضی و انتخاب حدود مسئولیت‌ها تنسیق ساغر شود، تأسیس ساغر گردند.

پی‌جویی سراغ داده که ۸۶% از افرادی که نقشه ثبت شرکت را دارند پشه اواسط این خطسیر، به منظور مایه مطوی سکونت داشتن لمحه تسلط از کاسبی ساغر‌کشند. ثبت شرکت یکی از مسائل ثبتی است که به‌خاطر یک کاردان امور ثبتی کاسبی نوخط هلا ساغر‌باشد. به منظور شما منظور ساغر‌کنیم آش بررسی گفتار ثبت شرکت به منظور یک کاردان امور ثبت شرکت تغییر شوید و شرکت را به منظور جمال ثبت کنید. پشه بین ضروری به منظور تذکیر است که پشه این خطسیر، ثبت لاینقطع آش مشاورت مفت تلفنی لب شما خواهد عدم.

اقسام شرکت های تجاری هشت زیرگروه دارند:

 • شرکت‌های تجاری-سهامی خاص
 • شرکت‌های تجاری-سهامی عام
 • شرکت‌های تجاری آش مسئولیت محدود
 • شرکت‌های تجاری نسبی
 • شرکت‌های تجاری تضامنی
 • شرکت‌های تجاری مرکب سهامی
 • شرکت‌های تجاری مرکب غیرسهامی
 • شرکت‌های تجاری تعاونی ایجاد و کاربرد

اقسام شرکت‌ ها و تعاریف کل یک از لمحه ها

پشه این گفتار نقشه داریم شما را آش ۸ شرح از اقسام شرکت های تجاری که حاوی سهامی عام‌، سهامی خاص، آش مسئولیت محدود، تضامنی، مرکب غیرسهامی، مرکب سهامی، نسبی و تعاونی ساغر باشد، آگاه کنیم عاقبت آش ی تمام بتوانید به منظور امور درست آش این شرکت ها بپردازید.پشه نقش کل تیره وضوح و معلومات اغلب راجع به منظور کل کدامیک از شرکت ها ،به منظور کوه طور جدا لقب شرکت مربوطه را پشه محل استقرار رادار ویکی پدیا ای وبلاگ ثبت پژوهش کنید و گفتار چسبیده آش لمحه را بررسی کنید عاقبت شرح باریک رطوبت از اقسام شرکت به منظور تسلط آورید.

پشه گفتار ی اقسام مدرک‌ها ثبت شرکت، ساغر توانید تمامی مدرک‌ها ضروری به‌خاطر بنیان‌گذاری شرکت را بخوانید.

شرکت سهامی عام‌ چیست؟

شرکت سهامی‌عام، یک قبیل از اقسام شرکت های بازرگانی است که مایه‌ ی لمحه به منظور بخش‌ها، توزیع کردن شده که بخشی از این مایه از صراط فروش بخش‌ها به منظور ملت شبر ساغر آید. پشه شرکت سهامی‌عام، شمارش بخش‌ها‌داران نباید از سه تعداد کمتر باشد و مسئولیت بخش‌ها‌داران، محدود به منظور پول بخش‌ها آنهاست. پشه این شرکت، بند «شرکت سهامی عام» باید سابق و {بعد} از لقب شرکت، پشه تمامی مدرک‌ها تذکیر شود.

شرکت سهامی خاص چیست؟

شرکت سهامی خاص، شرکت بازرگانی است که جزئی مایه‌ی لمحه به منظور کوه طور تمام میانجیگری مؤسسین، شبر ساغر آید و مایه‌ی لمحه به منظور بخش‌ها، توزیع کردن شده و مسئولیت صاحبان بخش‌ها، ‌محدود به منظور پول بخش‌ها آنهاست. شمارش بخش‌ها‌داران نباید از سه تعداد کمتر باشد و نام «‌شرکت سهامی خاص»‌ باید سابق و {بعد} از لقب شرکت، پشه تمامی مدرک‌ها تذکیر شود.

شرکت آش مسئولیت محدود چیست؟

شرکت آش مسئولیت محدود، شرکتی است که ناآشکار دور ای تا چه‌وقت تعداد به‌خاطر امور تجاری تکوین شده است و کل یک از ایادی با اینکه مایه به منظور بخش‌ها ای قطعات بخش‌ها توزیع کردن شده باشد، محض به منظور تعداد مایه‌ی غیر قرابت به منظور قروض و تعهدات شرکت مسئولیت دارند. به منظور لهجه نوخط‌نمناک ساغر رمق حرف پشه صورتی که شرکت خانه‌خراب شود و نتواند پاسخگوی خواستاری‌کاران باشد طاق مایه بخش‌ها‌داران از ناآشکار ساغر‌کودک و طلبکاران نمی‌توانند پاینده عاجز مطالبات غیر را از مایملک شرکای شرکت جستن کنند. پشه لقب شرکت باید بند ‹‹‌آش مسئولیت محدود›› به منظور کوه طور تمام تذکیر شود.

شرکت تضامنی چیست؟

شرکت تضامنی، شرکتی است که ذیل نام مخصوصی به‌خاطر امور تجاری ناآشکار دور ای تا چه‌وقت تعداد آش مسئولیت تضامنی تکوین ساغر‌شود. ولو مال و مایه ی شرکت به‌خاطر تأدیه‌ی جزئی قروض وافی نباشد، کل یک از ایادی مامور وام‌گذاری جزئی قروض شرکت هستند. کل قراری که ناآشکار ایادی برخلاف این، نقش بگیرد پشه معادل افراد سوم، بلا خاصیت خواهد عدم. پشه لقب شرکت تضامنی باید بند «شرکت تضامنی» ‌و حداکثر کنیه یک تعداد از ایادی تذکیر شود.به منظور نوعی دیگر ساغر رمق حرف که ولو لقب نثار مالکان شرکت پشه لقب شرکت محدودیت شده باشد، شرکت تضامنی اسم ساغر‌شود.

شرکت مرکب غیرسهامی چیست؟

شرکت مرکب غیرسهامی یکی دیگر از اقسام شرکتهای مناسب ثبت پشه ایران ای داخل از سرزمین است، که به‌خاطر امور تجاری ذیل نام مخصوصی ناآشکار یک ای تا چه‌وقت تعداد شریک‌المال پایندان و یک ای تا چه‌وقت تعداد شریک‌المال آش مسئولیت محدود، با ترویج بخش‌ها، تکوین ساغر‌شود. شریک‌المال پایندان، مامور تمامی قروضی است که امکان‌پذیر است منها بالا مال شرکت نفس داشته باشد. شریک‌المال آش مسئولیت محدود، شخصی است که مسئولیت او محض به منظور تعداد مایه‌هلا است که درشرکت وضع داده است و ای ساغر خواهد وضع دهد. پشه کنیه شرکت باید بند «شرکت مرکب» ‌و حداکثر کنیه یکی از شرکای پایندان، تذکیر شود.

پی‌جویی سراغ داده که ۸۶% از افرادی که نقشه ثبت شرکت را دارند پشه اواسط این خطسیر، به منظور مایه مطوی سکونت داشتن لمحه تسلط از کاسبی ساغر‌کشند. ثبت شرکت یکی از مسائل ثبتی است که به‌خاطر یک کاردان امور ثبتی کاسبی نوخط هلا ساغر‌باشد. به منظور شما منظور ساغر‌کنیم آش بررسی گفتار ثبت شرکت به منظور یک کاردان امور ثبت شرکت تغییر شوید و شرکت را به منظور جمال ثبت کنید. پشه بین ضروری به منظور تذکیر است که پشه این خطسیر، ثبت لاینقطع آش مشاورت مفت تلفنی لب شما خواهد عدم.

شرکت مرکب سهامی چیست؟

شرکت مرکب سهامی،نوعی شرکت است که ذیل نام مخصوصی ناآشکار یک شمار شرکای سهامی و یک ای تا چه‌وقت تعداد شریک‌المال پایندان تکوین ساغر‌شود. شرکای سهامی کسانی هستند که مایه‌ی آنها به منظور نقش بخش‌ها ای قطعات بخش‌ها مساوی القیمه درآمده و مسئولیت آنها عاقبت تعداد نیز مایه‌هلا است که پشه شرکت دارند. شریک‌المال پایندان کسی است که مایه‌ی او به منظور نقش بخش‌ها درنیامده و مامور تمامی قروضی است که امکان‌پذیر است منها بالا مال شرکت نفس داشته باشد .پشه نقش بی‌شمارگشتن شریک‌المال پایندان، مسئولیت آنها پشه معادل طلبکاران و روابط آنها آش یکدیگر، پیرو آیین‌نامه‌ها شرکت تضامنی خواهد عدم. پشه لقب شرکت باید بند «شرکت مرکب»‌ ‌و حداکثر کنیه یکی از شرکای پایندان تذکیر شود .

شرکت نسبی چیست؟

شرکت نسبی شرکتی است که به‌خاطر امور تجاری، ذیل نام مخصوص ناآشکار دور ای تا چه‌وقت تعداد تکوین ساغر‌شود و مسئولیت هریک از ایادی به منظور قرابت مایه‌هلا است که پشه شرکت وضع داده اند. پشه کنیه شرکت نسبی بند «شرکت نسبی» و حداکثر کنیه یکی از ایادی باید تذکیر شود؛ پشه صورتی که کنیه شرکت حاوی اسامی جزئی ایادی نباشد {بعد} از کنیه شریک‌المال ای شرکایی که تذکیر شده عبارتی از جماعت «و ایادی» و «‌و برادران» قهراً است.

شرکت تعاونی چیست؟

یکی دیگر از اقسام شرکتها، شرکت تعاونی شرکتی است که مطابق روش سوداگری جمهوری اسلامی ایران، جزئی ای حداکثر ۵۱% مایه‌ی لمحه به منظور سبب‌ی جوارح پشه انتخاب شرکت تعاونی قرارگیرد و وزارتخانه‌ها، پرسنل‌ها، شرکت‌های دولتی و قریب به منظور اقبال و ذیل جامه اقبال، داو‌ها،‌ شهرداری‌ها، شوراهای اسلامی کشوری، قاعده مستضعفان و غیر نهادهای متداول ساغر‌توانند مطابق سبب هلا از صراط دین با بخش ای کل صراط روا دیگر از جماعت شراکت، زدوخورد کردن، عقد زراعت، ‌غرس نهال، ربح، ربح به منظور نذر تملیک، صفعه نذر، فروش اقساطی و صفا، عمل به منظور دستگیری پشه تأمین ای کاهش مایه‌ی شرکت‌ های تعاونی نمایند، با لمحه که مستخدم باشند.

یکی از حالات فراهم آورنده قدر پشه جانب ثبت سازمان غیرتجاری، مصرف های درست به منظور بنیان‌گذاری سازمان میباشد؛ ورقه‌شناسایی ثبت سازمان شکل‌پذیر از تعداد زیاد (بیشتراز ۰۲ ) سربازی است که من‌وتو به‌خاطر شما پشه گفتار مصرف های بنیان‌گذاری و ثبت نمایش‌دادن سازمان به منظور کوه طور تمام بازدید نموده ایم. چاهک عجب است که آش بررسی این گفتار ی پرمحتوا، تمامی مصرف ها و ورقه‌شناسایی هارا بدانید و آن‌وقت به منظور ثبت سازمان بپردازید.

 

مساوی سبب هلا از روش به منظور تذکیر تا چه‌وقت لطیفه ی برجسته پشه مخرج اقسام شرکت ها ساغر پردازیم:

پشه مواردی که ساز‌های دولتی پشه تأسیس تعاونی، شریک‌المال ساغر شوند پشه گذشتن مدتی که آش رضا وسطین ضمن بند شرکت، انتخاب خواهد شد، هیمنه مایه‌گذاری اقبال به منظور تدریج بازپرداخت و صددرصد مایه به منظور تعاونی دل‌بستگی داشتن خواهدگرفت.

تعاونی‌های تولیدی، حاوی تعاونی هایی است که پشه امور درست به منظور کاشت، چهارپا داری، ‌چهارپا پروری، پروراندن و نخجیر کوسه، شیلات، حرفه، سرچشمه، ‌آبادانی ولایتی و دهاتی و مانند اینها سخت‌کوشی میکنند.

تعاونی‌های تسهیم، عبارتند از تعاونی‌هایی که لزوم کارها تولیدی و ای کاربرد کنندگان مستخدم غیر را پشه چارچوب صلاحدید متداول و به منظور ملحوظ افت مصرف‌ها و بها‌ها تأمین میکنند.

تعاونی‌های گذارده این روش آش چرانیدن قوانین و آیین‌نامه‌ها ساغر‌توانند به منظور امور صادرات و واردات پشه قلمرو گذارده غیر بپردازند.

تشابه های حاضر پشه اقسام شرکت ها

نفس شریک‌المال :

حداکثر ۲ شریک‌المال پشه ( شرکت تضامنی، شرکت نسبی، شرکت آش مسئولیت محدود، شرکت مرکب سایر سهامی )

حداکثر ۳ شریک‌المال پشه ( شرکت سهامی خاص ، شرکت مختبط سهامی )

حداکثر ۵ شریک‌المال پشه ( شرکت سهامی عام )

حداکثر ۷ شریک‌المال پشه ( شرکت تعاونی ایجاد و کاربرد )

تمامی ورقه‌شناسایی ها و مصرف ثبت شرکت را پشه گفتار هلا به‌خاطر شما تعبیر کرده ایم، عاقبت متقاضیان به منظور این ورقه‌شناسایی ها دسترسی داشته باشند و بتوانند این مصرف هارا تمشیت کنند؛ قیم ضروری به منظور تذکیر است که سند های کمی پشه انتخاب مصرف ثبت شرکت شفیع‌طلب است انگار ولو شرکت تان پست باشد، مصرف جریده غیررسمی یک بها است، ولو شرکت تان معظم باشد ، مصرف جریده غیررسمی قیمتی نمناک خواهد شد. لا طاق جریده غیررسمی بالعکس مصرف های دیگر مانند مباشر، اعلان های ثبتی، واریزی های شرعی و … ایضاً دودمان به منظور قبیل شرکت، شمارش جوارح، مطالب شرکت و … نااستوار و متشابه خواهد عدم.

دلمه‌شدن معاهده پشه اقسام شرکت ها :

تکوین شرکت، هویت قراردادی دارد که به منظور نقش اساسنامه ای شرکتنامه تنسیق ساغر شود. پس، چرانیدن شروط رادیکال صحه کردارها یعنی نقشه و قانع ،لیاقت ، گذارده آش شروط خاص لمحه ، مشروعیت سو ، لازم است و فنا چرانیدن این شروط ،  منتهی به منظور نقض ای فنا توانایی شرکت خواهد عدم.منها بالا این شروط ، یک نهانی شروط شکلی همچنین شبه ناچاری نفس معاهده کتبی ، به‌خاطر تکوین شرکت ضروری است.

آورده ی ایادی ( مایه ) :

نقدی : آورده هلا که گذارده لمحه علت نقدینه باشد.

سایر نقدی : نتیجه ماتریالیست (روایت‌شده و سایر روایت‌شده) نتیجه سایر ماتریالیست : (ناحق نگارش ،ناحق شایعه‌سازی ،ناحق احراز و کسب ،ناحق بهره‌گیری ،جهل فنی) صنعت (کاسبی ،حرفه، سخت‌کوشی)

مناسب تذکیر است برآورد آورده های سایر نقدی موسسان، میانجیگری لیسانسیه غیررسمی صدارت عدلیه که به منظور نقش کتبی اعلان عقیده ساغر شتابنده پایان ساغر شود.(سبب ی ۷۶ لایحه ) و همانطورکه از هویدا سبب ی ۷۶ لایحه فهم ساغر شود، محض موسسین ناحق با خود حمل کردن آورده های سایر نقدی را دارند.

اقسام شرکت ها درس زیاد مهمی درزمینه ی ثبت شرکت است چون ولو شما از لمحه شناسایی دقیقی نداشته باشید، پشه ثبت شرکت غیر آش مساله مقابل ساغر شوید. ته ولو شرح باریک اقسام شرکت را به منظور جمال دریافت نکردید، از مشاورت مفت من‌وتو سو انتخاب قبیل شرکت غیر بخش مند شوید عاقبت پشه مشکل‌مالی های این خطسیر نیوفتید و آش کامکاری این مرتبه از ثبت شرکت غیر را ملاذ تارک بگذارید. به‌خاطر اینکار، طاق وافی است آش من‌وتو تلاقی بگیرید.

سوالات عرفی

اقسام شرکت ها کدامیک اند؟

اقسام شرکت ها حاوی: شرکت های سهامی خاص، سهامی عام، مرکب سهامی و سایر سهامی، تعاونی، تضامنی، شرکت آش مسئولیت محدود، شرکت سایر تجاری ساغر باشند که پشه ایران و داخل از سرزمین زیاد متداول ساغر باشند.

راهنمای بنیان‌گذاری اقسام شرکت ها را از کجا بخوانیم؟

پشه این گفتار پشه باب شناساندن اقسام شرکت های تجاری و سایر تجاری و راهنمای بنیان‌گذاری آنها به منظور نقش تمام توصیف داده شده است.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ خرداد ۰۱ ، ۱۷:۴۲
علی امیرحسینی

در سیستم حقوقی کنونی ایران ، ماهیت شرکتها عمدتاً پیمانکاری است که به دنبال تدوین اعمال و دستورات تعیین شده توسط قانونگذار ، همکاری دو یا چند نفر مستلزم انجام آن است که با توجه به نوع شرکت متفاوت خواهد بود.
در این مقاله به این سؤال پاسخ می دهیم: آیا می توان فقط یک شرکت در ایران تشکیل داد؟ علاقمندان همچنین می توانند با مقالات زیر مشورت کنند:
نیاز به همکاری دو یا چند نفر.

با توجه به ماهیت قراردادی شرکتهای تجاری در سیستم حقوقی فعلی ایران ، لازم است که هر بنگاه تجاری دارای دو یا چند نفر باشد که با هم کار می کنند و نتیجه این است که هیچ شرکتی تجاری در ایران نمی تواند با یک شریک تشکیل شود. طبق قانون ، در حال حاضر تشکیل یک شرکت واحد در ایران خالی از سؤال است و بنابراین ، شرکتهای تجاری مشابه شرکتهای ملکی هستند. اما نکته قابل توجه این است که در اکثر سیستمهای حقوقی فعلی مانند آلمان ، انگلیس ، فرانسه و غیره شرکتهای دارای تنها یک شریک پذیرفته می شوند. ناگفته نماند که اگرچه قوانین حاکم بر شرکتهای تجاری اجازه تشکیل یک شرکت واحد را نمی دهد ، اما در عمل چنین شرکت هایی قابل مشاهده هستند.
بارزترین نمونه این شرکت ها شرکت های دولتی هستند که 100٪ توسط دولت تأمین می شوند. زیرا دولت یک شخص است و تمام سرمایه شرکت از آن ناشی می شود. البته چنین شرکتهایی به نظر می رسد اعضای افتخاری شرکت برای جلوگیری از تجاوز از قبیل شرکتهای دولتی هستند که غالباً به عنوان شرکت تأسیس می شوند ، با توجه به اینکه یک شرکت خاص باید حداقل دارای سه شریک و از طرف دیگر هیئت مدیره باشد. مدیریت باید بین سهامداران انتخاب شود ، بنابراین آنها مجبورند افراد را در هیئت مدیره انتخاب کنند که برای آنها ابتدا یک سری اقدامات و به عنوان سهامدار انجام می شود. آنها سپس به عنوان اعضای هیئت مدیره شناخته می شوند. در نتیجه ، این افراد نه در تأمین اعتبار شرکت سهیم هستند و نه به منافع فعالیتهای شرکت کمک می کنند و فقط حق عضویت اداری را دارند و در برخی موارد از شرکت مزد دریافت می کنند.
یک وکیل یک موسسه حقوقی ایران نیز نمونه دیگری را ذکر کرده است ، یعنی شرکتهایی که توسط جامعه پدر و فرزندان خردسالش ایجاد شده است.
مثال قبلی ممکن است موردی برای تشکیل یک شرکت واحد باشد که برخی از افراد برای جلوگیری از تنظیم قانونی می توانند بطور عملی انجام دهند. زیرا از یک سو ، یک صغیر به دلیل عدم استعفا نمی تواند وصیت خود را مستقل انجام دهد و به همین منظور نقش اجبار وی در پرونده پدر را بر عهده خواهد گرفت و در حقیقت این تنها اراده است. از پدر شرکتی که شرکت را تشکیل می دهد و در عمل تمام سرمایه شرکت توسط شخص خودش تأمین می شود و حتی بخش کوچک شرکت نیز ناچیز است و از طرف دیگر در قوانین تجاری از اهمیت شرکای تجاری هیچ قانون ویژه ای تعیین نشده و این افراد مشمول مقررات قانون مدنی خواهند بود.
اما از طرف دیگر می توان گفت که طبق قانون مدنی ، شخصی که جزئی و دارای حقوقی قانونی نیست ، به عنوان شخصی با شخصیت حقوقی شناخته می شود که از حقوقی برخوردار است و در صورت عدم پذیرش وی نمی تواند نادیده گرفته شود. شخصیت در شرکتی که امور را مدیریت می کند ، در حقیقت عمدتاً به نام خود و استان به نمایندگی از کوچکترین فرزند خود عمل می کند و این نشانگر تعدد افراد است ، زیرا در موارد دیگر آرزو دارد به نمایندگی از کوچکترین فرزند خود درمان کند. او باید به عنوان فرماندار عمل کند ، نه به عنوان خودش.
• مزایای یک شرکت شریک تنها

در مورد شرکت هایی که دارای یک شریک زندگی واحد هستند ، سوال اساسی این است که اگر همه این شرکت ها توسط یک نفر اداره شوند و کلیه امور شرکت توسط یک شخص اداره شود ، چه نیاز و فایده ای از این قبیل وجود دارد؟ شرکت؟ درست است؟
در پاسخ باید گفت که در ایجاد چنین شرکت هایی فواید زیادی وجود دارد:
اگر شخصی با همان میزان سرمایه اختصاص یافته به تشکیل یک شرکت واحد ، شخصاً و با حسن معامله تجارت کند و پس از مدتی ورشکستگی را اعلام کند و بنابراین ، با صدور دستور ورشکستگی خود بدهی های خود را پرداخت نمی کند. معاملات تجاری آنها از حق کار منع شده و از آنها سلب می شوند ، اما از داشتن مال و حقوق اقتصادی نیز ممنوع هستند. در حالی که درست است که اگر شرکت درگیر مشاغل باشد و شرکت ورشکسته شود ، شرکت از طریق دستور ورشکستگی منحل می شود ، اما شخصی که در واقع بنیانگذار شرکت بوده و تنها شریک زندگی آن است ، ممنوعیتی ندارد. اموال خود را مصادره کنید. شما نخواهید داشت و قادر خواهید بود با سایر دارایی ها تجارت کنید یا شغل دیگری کسب کنید و حتی در شرکت نیز باشید

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ دی ۹۸ ، ۱۶:۳۳
علی امیرحسینی