مطالب علمی آموزشی و ثتبی | بلاگ شخصی حسین مرادی راد

مطالب فنی | علمی | آموزشی | حقوقی | ثبتی | شرکت ها و برند تجاری

مطالب علمی آموزشی و ثتبی | بلاگ شخصی حسین مرادی راد

مطالب فنی | علمی | آموزشی | حقوقی | ثبتی | شرکت ها و برند تجاری

تمامی مطالب حقوقی و ثبتی در ایران را در این وبلاگ پوشش میدهیم

مدیریت وبلاگ : حسین مرادی راد
مدیریت مطالب: علی امیرحسینی

معرفی همکاران معتبر جهت انجام امور ثبتی:

موسسه کاردان ارقام

نظام نامه ثبت شرکتها چیست ؟

سه شنبه, ۱۷ تیر ۱۳۹۹، ۰۳:۴۵ ب.ظ

نظامنامه ثبت کمپانی در واقع دین طومار ای است که انتظامات داخلی هر دستگاهی را مشخص و معلوم می‌کند , در مطلبی که پیش رو دارید نظامنامه ثبت موسسه ها را مورد بررسی قرار خوا هیم بخشید با ما همراه باشید :

در صدر می بایست بدانید که سازه بر مقررات تجارت ثبت اشکال شرکت ها تجاری زیر چک نظامنامه ثبت شرکتهای هست . این مقررات در خرداد 1310 به قصد ابلاغ قوانین مرتبط با ضابطه تجارت جهت ثبت موسسات تجاری , توضیحات تکمیلی آن و روش اجرای آن ها در ضابطه در مجلس شورای ملی به ثبت رسید . این نظامنامه 34 ماده دارااست که بعضی از مواد ان ملغی شده است . این نظامنامه در مورخ 15 خرداد ماه 1310 اجرا شده‌است .
نظامنامه اجرای ضابطه ثبت شرکت‌ها تصویب شده خرداد ماه ۱۳۱۰ با اصلاحات بعدی به این شرح هست :

ماده1 - برای ثبت همگی موسسه ها اهل ایران و همینطور تمامی موسسات فرنگی که بایستی در تهران در سازمان ثبت اوراق تهران ثبت و دایر شود , دایره مخصوصی در سازمان ثبت ورقه ها تهران به نام دایره ثبت موسسه ها تشکیل خواهد شد .

ماده2 - مهلتی که برای درخواست‌کردن کننده ثبت شرکتهای فرنگی داده شده که به شرح زیر میباشد :

الف ) نسبت به شرکت ها فرنگی که در مورخ اجرا نظامنامه توسط شعبه یا این که نماینده در جمهوری اسلامی ایران به فرمان تجاری یا این که صنعتی و یا این که مالی اشتغال دارا‌هستند تا ۱۵ مهرماه ۱۳۱۰ و این مهلت ممکن است مطابق ماده ۵ ضابطه ثبت شرکت های تا شش ماه دیگر تمدید شود .

ب ) نسبت به شرکت ها فرنگی که از مورخ پانزده خرداد ماه ۱۳۱۰ به آن‌گاه بخواهند در کشور‌ایران بوسیله شعبه یا این که نماینده به دستور تجاری یا این که صنعتی یا این که مالی اقدام نمایند تقاضای ثبت می بایست گذشته از اشتغال به امری که مورد عملیات کمپانی است به کار آید .

ماده3 - ثبت تمامی ی شعبه ها هم که ممکن است کمپانی فرنگی در کشور ایران داشته باشد در دائره ی ثبت موسسه ها به فعالیت خواهد آمد .

ماده4 - اظهارنامه ی ثبت هر کمپانی فرنگی یا این که شعبه آن توسط ی فرد یا این که وکیل کمپانی که حق امضا در جمهوری اسلامی ایران دارا هستند نثار خواهد شد .

ماده5 - برای ثبت هر کمپانی فرنگی اوراق پایین موردنیاز است :

الف - اظهارنامه ی ثبت .

ب - یک ورژن مصدق ازاساسنامه کمپانی .

ج - یک ورژن مصدق از اختیار طومار وکیل کمپانی در کشور‌ایران در حالتی که که چندین نماینده جدا رسمی درایران داشته باشد یک ورژن مصدق از وکالتنامه هر یک بصورت مستقل .

تبصره – هرگاه کمپانی فرنگی شرکتی باشد که وضعیت عملیات آن به موجب امتیازنامه درست و منظمی مقرر شده علاوه بر ورقه ها فوق می بایست سواد امتیازنامه با تصدیق وزارت کارها خارجه مشعر بر صدق آن امتیازنامه هم تسلیم شود .

ماده 6 - اظهارنامه ی ثبت کمپانی بایستی به پارسی مندرج و دارنده نکات زیر باشد :

- اسم بی نقص کمپانی

- دسته کمپانی نظیر سهامی , ضمانتی , مختلط , و جور شرکتهای دیگر

- راءس حیاتی کمپانی و نشانی ظریف ان

- ملیت کمپانی

- اندازه سرمایه کمپانی و مورخ درخواست‌کردن

- آخری بیلان کمپانی مشروع بر این‌که مقررات جاریه و یا این که عرف تجاری کشور حساس کمپانی و یا این که اساسنامه خویش کمپانی تکثیر بیلان کمپانی را مقرر کرد‌ه باشد

- بابا چه‌ محل‌ و در چه‌ تاریخ‌ و در نزد کدام‌ مقام‌ صلاحیتدار شرکت‌ تقاضاکننده‌ مطابق‌ قوانین‌ مملکت‌ اصلی‌ خویش ثبت‌ شده‌ است؟

- کمپانی به چه مدل فرمان صنعتی یا این که تجاری یا این که مالی در کشور‌ایران اقدام می کند؟

- شعبه های ان در کدام از نقاط کشور ایران است؟

- نماینده بخش اعظم ی کمپانی در کشور‌ایران کیست؟ و در حالتی که کمپانی یک‌سری نماینده مستقل داراست نمایندگان کمپانی در جمهوری اسلامی ایران چه کسانی می باشند ؟

- نام و ادرس ظریف فرد یا این که کسانی که مقیم جمهوری اسلامی ایران بوده ودارای صلاحیت اخذ همه ابلاغات ضروری به کمپانی .

- تعهد به این که هرسال یک ورژن از نهایی بیلان کمپانی را در شرایطی‌که بیلان مزبور مطابق فقره ی ششم این ماده قابل تکثیر باشد به دائره ثبت شرکتهای بدهد .

ماده 7 - سواد اساسنامه‌ شرکت‌ و اختیارنامه‌ نماینده‌ عمده‌ آن‌ در ایران‌ و در حالتی که شرکت‌ یک سری نماینده‌ مستقل‌ در ایران‌ داشته‌ باشد اختیارنامه‌ آن‌ نمایندگان و همچنین‌ آخرین‌ بیلان‌ شرکت‌ می بایست در راس اصلی‌ شرکت‌ به‌ توسط‌ شخص‌ یا این که اشخاصی‌ که‌ از طرف‌ شرکت‌ حق‌ امضا دارا هستند تصدیق‌ گردد .
 

 

ماده 11 - در صورتی شعبه جدیدی تأسیس و یا این که نمایندگان جدیدی مشخص و معلوم شود تأسیس شعب و یا این که گزینش نمایندگان مزبور هم می بایست در سازمان ثبت‌اسناد تهران ثبت شود

ماده12 - در شرایطی‌که نماینده بخش اعظم کمپانی در کشور ایران تغییر و تحول یابد قائم جایگاه از برای ثبت سمت خویش می بایست اوراق ی را به دایره ثبت شرکت‌ها نثار نماید که مشتمل بر اظهار طومار به لهجه پارسی که شخصا امضا شده باشد , سواد اختیار طومار مطابق ماده7 .

ماده 13 - کلیه‌ اوراقی‌ که‌ مطابق‌ مواد فوق‌ لازم‌ است‌ به‌ تقاضانامه‌ ها منضم‌ گردد می بایست به‌ فارسی‌ تهیه‌ شده‌ و یا این که یک‌ ترجمه‌ مصدق‌ از آن‌ به‌ فارسی‌ پیوست آن‌ شود .

ماده14 - در دایره ثبت شرکت‌ها دفتر کار مخصوصی برای ثبت شرکت‌های فرنگی خواهد بود و شرکت‌های مزبور بایستی در‌این دفتر کار به ترتیب استدعا و در پایین نمره ترتیبی ثبت شوند .

در دایره ثبت شرکت‌ها دفتر کار مخصوصی برای ثبت شرکت‌های فرنگی خواهد بود و شرکت‌های مزبور می بایست در‌این دفتر کار به ترتیب استدعا و در زیر نمره ترتیبی ثبت شوند .

ماده 15 - در دفتر کار مذکور در ماده فوق بایستی برای ثبت هر کمپانی لااقل ۴ برگه سپید تخصیص داده شود و همگی شعب کمپانی که تقاضای ثبت آن میشود و همینطور تغییراتی که بایستی مطابق این نظامنامه به ثبت رسد به تدریجی که نتایج میشود پایین ثبت خویش کمپانی و در صفحه ها مذکوره فوق ثبت خواهد شد .

ماده 16 - علاوه بر صفحه ها سفیدی که بر اساس ماده ۱۵ مقرر است , برای هر کمپانی فرنگی می بایست دوسیه مخصوصی تشکیل داده شود . در دوسیه مزبور برای خویش کمپانی و هر یک از شعب آن در جمهوری اسلامی ایران یک لفافه تخصیص داده خواهد شد .

اظهارنامه و هر سندی که پیوست آن است در لفاف منحصر به فرد کمپانی یا این که شعبه آن ضبط میشود . بعداز آن یک ورژن از هر اظهارنامه دیگری که راجع به تغییرات باشد و همینطور همه ورقه ها که راجع به آن کمپانی یا این که شعبه یا این که نماینده آن باشد در دوسیه مزبور و در لفاف منحصر خویش ضبط خواهد شد .

ماده 17 - دایره ثبت شرکت‌ها می بایست برای هر اظهارنامه رسیدی با قید مورخ وصول اظهارنامه بدهد .

ماده 18 - بعداز ثبت کمپانی و هرکدام از شعب آن سازمان ثبت ورقه ها می بایست تصدیقی مشعر بر ثبت کمپانی یا این که شعبه آن به تمنا کننده بدهد . تصدیق مزبور بایستی دربردارنده مراتب زیر باشد :

ـ اسم بی نقص کمپانی

ـ گونه کمپانی از سهامی و ضمانتی و مختلط و غیره

ـ راءس دارای اهمیت کمپانی و نشانی درست آن

ـ ملیت کمپانی

ـ میزان سرمایه کمپانی در مورخ استدعا

ـ در چه محل و در چه مورخ و در نزد کدام منزلت صلاحیت‌دار کمپانی تقاضاکننده مطابق مقررات کشور حساس خویش ثبت‌شده است

ـ کمپانی به چه گونه دستور صنعتی یا این که تجاری یا این که مالی در کشور ایران اقدام میکند

ـ مورخ ثبت

ـ امضای مدیرکل ثبت‌اسناد مملکتی

تبصره ـ هرگاه تصدیق راجع به ثبت شعبه باشد می بایست علاوه بر مراتب فوق در تصدیق‌نامه محل شعبه هم قید شود

ماده 19 - سواد مصدق از تصدیق ثبت هر شعبه کمپانی فرنگی بایستی بوسیله سازمان کل ثبت به سازمان ثبت سندها محلی که شعبه در آنجا دایر بوده و یا این که میگردد ارسال گردد و اگرسواد مصدق از تصدیق ثبت هر شعبه کمپانی فرنگی می بایست بوسیله سازمان کل ثبت به سازمان ثبت‌اسناد محلی که شعبه در آنجا دایر بوده و یا این که می شود ارسال گردد و در شرایطی‌که در آن محل ثبت ورقه ها نباشد سواد مزبور به دفتر کار محکمه ابتدایی آن محل پیامبر خواهد شد .

ماده 20 - در پیاله یک ماه از مورخ ثبت هر کمپانی فرنگی یا این که شعبه آن , دایره ثبت شرکت‌ها بایستی مراتب زیر را به خرج خویش کمپانی در خبر نامه قانونی وزارت عدلیه و یک کدام از روزنامه‌های یومیه تهران به گزینش وزارت عدلیه منتشر کند

الف - خلاصه اساسنامه کمپانی

ب - نام نماینده اکثر کمپانی در کشور ایران و در شرایطی که کمپانی در جمهوری اسلامی ایران تعدادی نفر نماینده غیر وابسته داشته باشد نام کلیه آن ها

ج - نام افرادی که از سوی کمپانی حق امضا دارا‌هستند

ح - نام فرد یا این که افراد مقیم در کشور ایران که برای اخذ همه ابلاغات ذی‌ربط به کمپانی صلاحیت دارا‌هستند .

 

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۹/۰۴/۱۷
علی امیرحسینی

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی